Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorClemetsen, Morten
dc.contributor.authorSkjerdal, Stina
dc.coverage.spatialNorway, Sogn og Fjordane, Aurland, Aurlandsdalenen_US
dc.date.accessioned2021-01-02T16:17:39Z
dc.date.available2021-01-02T16:17:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2721182
dc.description.abstractMykje av kulturarven vår i Norge er knytt til landbruk i utmark med stølsdrift og beiting. Trendane viser derimot at små- og mellomstore bruk taper på dagens landbrukspolitikk og at mange difor velgjer å legge ned drifta. Bruken av utmark dreier seg først og fremst om nettopp ein slik type landbruk, og når dei fell utanfor har dette stor innverknad på kulturlandskapet. Både nasjonale og internasjonale føringar trekker fram kulturarven i landskapet som ein viktig ressurs for opplevingar og kunnskap. Dersom kulturarven vert tapt som følge av nedgangen i tradisjonell utmarksbruk taper vi ein viktig del av vårt ressursgrunnlag. Mange peiker no på ei breiare tilnærming til omgrepet verdiskaping. Brei verdiskaping handlar om miljømessig, sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping som grunnlag for bærekraftig utvikling. Ulike verdiskapingsprogram og forskjellige prosjekt, til dømes frå Norske Parker viser at brei verdiskaping med grunnlag i natur- og kulturarv kan vere eit verktøy for stadutvikling. Den breie verdiskapinga tek utgangspunkt i ei heilskapeleg tilnærming frå eit regionalt perspektiv. I denne oppgåva ser eg først og fremst på kulturell verdiskaping med utgangspunkt i eit eksempelstudie frå Aurlandsdalen. Målet er å bruke kulturarven som ein ressurs for å danne tettare relasjonar mellom folk og stad. Tanken har grunnlag i økofilosofiske idear om at det ein kjenner ein relasjon til vil ein også ønske å ta vare på. Gjennom oppgåva konkluderer eg med at kulturarven kan verte eit bindeledd til oppleving av heilskap i møtet mellom menneske og landskap.en_US
dc.description.abstractA great part of our cultural heritage in Norway is connected to agriculture and the use of the common land and its rural mountain pastures. However, trends show that todays agricultural politics are forcing many small- and mediumsized farms to close down. The use of mountain pastures is first and foremost connected to these farms and their vernacular ways of agriculture; when they disappear it causes big effect on our cultural landscapes. Many people now point towards a broader approach on value creation. This concerns environmental, social, cultural and economical value creation as a basis for sustainable development. Various value creationprograms and projects, for example “Norske Parker”, shows that a broad approach on value creation may be used as a powerful tool for local development. The broad value creation is based on a holistic approach from a regional perspective. In this thesis i look at cultural value creation and use the Aurland valley as an example. My goal is to use our cultural heritage as a resource to create tight relations between people and place. The idea is based on the ecophilosophical theory that close relations to a place creates a stronger will to care for it. Throughout the thesis i conclude that cultural heritage may function as a connection to the perception of wholeness in the relations of man and landscape.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBrei verdiskapingen_US
dc.subjectAurlandsdalenen_US
dc.subjectregional planleggingen_US
dc.subjectKulturell verdiskapingen_US
dc.subjectKulturarven_US
dc.titleKva kan ein moderne samfunnsborgar lære av 1000 år med landbruk i fjellandskap? : eit eksempelstudie frå Aurlandsdalenen_US
dc.title.alternativeWhat can a modern citizen learn from 1000 years of agriculture in mountain landscapes : an example study from Aurlandsdalen (Norway)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-LAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal