Show simple item record

dc.contributor.advisorRatnaweera, Harsha
dc.contributor.advisorMaletskyi, Zakhar
dc.contributor.authorGranhus, Thea Caroline
dc.date.accessioned2020-11-17T14:32:10Z
dc.date.available2020-11-17T14:32:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2688302
dc.description.abstractVann er vår mest verdifulle ressurs og essensielt for mennesker. Fortsatt har en stor del av verdens befolkning ikke tilgang til trygt vann og sanitærtjenester. Mer enn 80 \% av det genererte avløpsvannet blir i dag ikke behandlet. Samtidig dukker nye forurensninger og miljøforurensninger opp. For å takle disse problemene er det nødvendig med ny og forbedret teknologi. Elektrokoagulering er en lovende metode. Det er lett å drifte, miljøvennlig og fjerner et bredt spekter av miljøgifter fra forskjellige vanntyper. Denne oppgaven er en gjennomgang av applikasjoner, behandlingseffekter, teknologiske ordninger og designparametere for elektrokoagulering. Nåværende litteratur om elektrokoagulering er nøye evaluert for å konkludere om tilstanden til disse temaene. Elektrokoagulering er ikke en ny teknologi, men det er gjennomført begrenset forskning på emnet, noe som er tydelig under hele denne gjennomgangen. Analysene hovedsakelig gjennomført i korte perioder og i liten skala. Disse resultatene er imidlertid lovende. Elektrokoagulering har flere fordeler til andre behandlingsprosesser, og fremstår som et mulig alternativ. Det er bevis på god behandlingseffektivitet for flere miljøgifter fra et bredt spekter av vannkvalitet. Behandlingsprosessen er allsidig; det er mulig å bruke på forskjellige stadier av behandlingsprosessen og har flere bruksområder. Det er påvist at design av elektrokoagulasjonsenheten påvirker både behandlingseffektivitet og driftskostnader.en_US
dc.description.abstractWater is our most valuable resource and essential to humans. Still, a large part of the world´s population does not have access to safe water and sanitation services. More than 80\% of the generated wastewater is not treated. At the same time, new contaminants emerge. To cope with these problems, new and improved technology is needed. Electrocoagulation is an emerging treatment method. It is easy to operate, environmentally friendly, and remove a broad spectrum of pollutants from various water types. This thesis is a review of applications, treatment effects, technological schemes, and design parameters of electrocoagulation. Current literature on electrocoagulation has been carefully evaluated to conclude on its state on these topics. Electrocoagulation is not a new technology, but is performed limited research on the topic, which is apparent throughout this review. Analysis is mainly performed in short periods and small scale. However, these results are promising. Electrocoagulation has several advantages to other treatment processes, and emerge as a possible alternative. There is evidence of a good treatment efficiency of several pollutants from a broad spectrum of water quality. The treatment process is versatile; it is possible to use at different stages of the treatment process and has several applications. Design of the electrocoagulation unit is proven to affect both treatment efficiency and operation cost.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectwastewater treatmenten_US
dc.subjectelectrocoagulationen_US
dc.titleElectrocoagulation in wastewater treatment : a reviewen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500en_US
dc.description.localcodeM-VMen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal