Show simple item record

dc.contributor.advisorHolm, Erling Dokk
dc.contributor.authorHagby, Inger
dc.contributor.authorWalgermo, Maria Larsen
dc.coverage.spatialNorway, Osloen_US
dc.date.accessioned2020-10-16T14:06:05Z
dc.date.available2020-10-16T14:06:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683425
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler bærekraft i transformasjonsprosjekter. Det er gjennomført en analyse av tre områder i Oslo som har vært igjennom eller fortsatt er i en transformasjonsprosess. Analysen er gjort med sikte på å belyse utfordringer og problemstillinger i forbindelse med bærekraft i transformasjonsprosjekter. Hensikten med analysen er å bidra til å skape en økt bevissthet rundt eiendomsbransjens bidrag til bærekraftig utvikling. Videre å gi innsikt i ulike utfordringer, som igjen kan bidra til økt forståelse av de konsekvenser som ulike bærekraftsstrategier kan medføre. Analysen er bygget opp med følgende tre delproblemstillinger: Hvilke utfordringer knytter seg til det å arbeide med bærekraftig utvikling i transformasjonsprosjekter? Hvordan kan planmyndighetenes planmessige virkemidler påvirke en bærekraftig utvikling? Hvilke drivkrefter ligger bak det å arbeide med bærekraftig utvikling i transformasjonsprosjekter? Teorigrunnlaget for den videre analysen gir en gjennomgang av begrepene “transformasjon” og “bærekraftig utvikling”. Videre gjennomgås teori om utfordringer med transformasjon, bærekraftsmålene, kompakt byutvikling, plansystemet, stedsidentitet og det offentlige rom. Det er benyttet kvalitativ metode, og forskningsdesignet er komparativ casestudie. Tilnærmingen til problemstillingene har vært induktiv, og det er benyttet en kombinasjon av dybdeintervjuer og dokumentanalyse. Kort oppsummert viser resultatene fra analysen at det knytter seg en rekke utfordringer til bærekraftsaspektet i de utvalgte transformasjonsprosjektene. Begrepet bærekraftig utvikling er et vidt begrep – noe som kan være en utfordring i seg selv. Bærekraft og transformasjon er komplekst hver for seg, men særlig i kombinasjon. For at planmessige virkemidler skal legge til rette for en bærekraftig utvikling, bør detaljeringsgraden være i harmoni med de analyser som ligger til grunn, samt det handlingsrommet planene legger opp til. Det er flere drivkrefter bak eiendomsutviklernes satsning på bærekraftig utvikling. Selskapsstrategier, politiske mål og markedskrefter kan trekkes frem som de viktigste drivkreftene.en_US
dc.description.abstractThis study examines sustainability in brownfield development. The analysis is based on three selected areas in Oslo: Kværnerbyen, Nydalen and Økern. These three areas have been or are still undergoing a redevelopment process. The purpose of this analysis is to highlight challenges and issues related to sustainability in brownfield development projects, as well to raise awareness of the real estate industry's contribution to sustainable development. Furthermore, to provide insight into various challenges that real estate developers may encounter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBærekraft i transformasjonsprosjekter : en analyse av utfordringer og problemstillingeren_US
dc.title.alternativeAn analysis of challenges and issues related to sustainability in brownfield developmenten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber192en_US
dc.description.localcodeM-EIEen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal