Show simple item record

dc.contributor.advisorMaalen-Johansen, Ivar
dc.contributor.advisorSanchez, Mario Gil
dc.contributor.advisorFinsland, Webjørn
dc.contributor.advisorErichsen, Even
dc.contributor.advisorTeigen, Trym
dc.contributor.authorBrekken, Marte
dc.date.accessioned2020-09-23T11:10:49Z
dc.date.available2020-09-23T11:10:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679243
dc.description.abstractPer i dag bruker PBE i Oslo kommune FKB data til å rekonstruere bygginger i byen. Ulempen ved en slik rekonstruksjon er at takskjegg blir borte. Dette fordi programmet som PBE bruker tar inn taklinjer fra FKB dataen og lager rette linjer fra takket og ned til bakkenivå. PBE ønsker med det å se på en annen løsning for rekonstruksjon av bygninger med fotogrammetri. De sitter på en del materialet. PBE har en del flybilder fra forskjellige år, skanninger med bil og fly som de ønsker å utnytte. I forbindelse med denne oppgaven ble det også tatt en del bakkebilder for supplering til eksisterende materialet. PBE satser på visuell kommunikasjon som betyr at PBE ønsker å formidle byutviklingen på en opplysende, og mer forståelig måte ved bruk av digitale og tekniske løsninger. Med det menes at en borger kan se byplaner i 3D og ikke bare i et 2D kart. Min oppgave har til hensikt å støtte studien ved å kartlegge mulighetene for å lage 3D modeller ved fotogrammetri. Der jeg ser på ulike programmer som kan være aktuelle for formålet. Samt si noe om forventet nøyaktighet og kvalitet på visualisering av modell for de aktuelle programmene. For å finne ut hvilke programmer som er aktuelle for denne oppgaven og i hvor stor grad de er automatiserte, har jeg valgt å se på lisensbelagt programmer. PBE ønsker å kunne bruke datasett de allerede har liggende og lage vanntette solids. De ønsket å se på en annen måte å lage solids på enn med dagens metode. PBE ønsker at programmene lager en 3D modell, der den kan skaleres den til riktig størrelse, og georefereres. De tre programmene jeg endte opp med å sammenligne, det var Agisoft Metashape, Reality Capture og Pix4d. Det blir også undersøkt hvor god kvalitet og nøyaktighet hver modell får med bruk av ulikt bildematerialet i hvert program. Dette for å se på forskjeller mellom programmer, med forskjellige datasett. Datasett som blir benyttet er data som har blitt fotografert av Terratec i 2018 og laser i 2019, samt en lasersky fra ruter som ble tatt i 2017. I tillegg har det blitt fotografert bakkebilder i 2020 med speilreflekskamera. Så all materialet er tatt fra bakke, fly, eller bil. Oppgaven har kun konsentrert seg om å modellere bygninger ikke vegetasjon rundt byggene. I oppgaven er det to testområder, et kvartal og et homogent bygg med mye vinduer. Dette for å se hva de ulike programmene taklet av type overflate. Det blir gjort en rekke analyser med ulike typer datasett for de to områdene. Fokuset ligger på fotogrammetri, siden ikke alle programmene taklet laserskyer. Ser på ulike alternative metoder en kunne valgt, og drøfter resultatene ut fra testkriterier som ble satt opp. Konkluderer med at det er mulig å kombinere fly- og bakkebilder til felles punktsky som gir bedre kvalitet og nøyaktighet for en 3D modell enn med kun flybilder. Sjekker dette opp mot kravspesifikasjoner til PBE. Det kommer også godt fram at utvikling av programmene ikke er helt ferdig. Enkelte funksjonaliteter som skalering og georefering funker dårlig i enkelte av programmene. Det blir brukt støtte program for å løses disse funksjonalitetene.en_US
dc.description.abstractToday, PBE in Oslo Municipality uses FKB data to reconstruct buildings in the city. The disadvantage of such a reconstruction is that the eaves are gone. Because the program, PBE uses takes roof lines from the FKB data and creates straight lines from the roof down to the ground level. PBE wants to look at another solution for the reconstruction of buildings with photogrammetry. They sit on many datasets. PBE has different scans of cars and planes. In connection with this thesis, some ground pictures were also taken to supplement the existing datasets. PBE focuses on visual communication, that means that PBE wants to communicate urban development in an enlightening, and more understandable, way of using digital and technical solutions. This means that a people can see city plans in 3D and not just in a 2D map. My task is to support the study by mapping the possibilities of making 3D models by photogrammetry. Where I look at various programs that maybe relevant for the purpose. And say something about the expected accuracy and quality of model visualization for the relevant programs.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleVanntette 3D-objekter ved hjelp av fotogrammetrien_US
dc.title.alternativeWatertight solids by photogrammetryen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450en_US
dc.source.pagenumber126en_US
dc.description.localcodeM-GEOMen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal