Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHenriksen, Mona
dc.contributor.advisorFrench, Helen Kristine
dc.contributor.advisorStormoen, Martin Austin
dc.contributor.authorPottier, Ingrid Austad
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-09-22T08:26:22Z
dc.date.available2020-09-22T08:26:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678942
dc.description.abstractUtredninger og planer for Ringeriksbanen startet tidlig på 1990-tallet, og i 2007 begynte prosessen for ny firefelts E16. I en tidlig fase av prøvetakingen ble det oppdaget svært varierende geologiske forhold i dypet på Mælingen-området i Ringerike kommune. Bane NOR ønsker en helhetlig geologisk og hydrogeologisk forståelse av området til bruk under planleggingen og utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E16. Datamateriale brukt i oppgaven er 71 totalsonderinger, 14 sylinderprøver og 3 elektriske poretrykksmålinger fra Mælingen-området. Forarbeid og innhenting av datamateriale er utført av rådgivningsgruppen NAA AS, som besto av Norconsult, AAS-Jakobsen og Asplan Viak med underleverandører. Det er supplert med egne georadarundersøkelser og feltarbeid i form av kartlegging av overflateløsmasser, og det er brukt LIDAR-data, flyfoto og satellittbilder. Løsmassemodellen i Leapfrog 3D GEO viser de stratigrafiske lagene i 3D fra Helgelandsmoen over Storelva og Mælingen opp mot Prestmoen. Berggrunnen i området danner en U-dal, grenser i all hovedsak til overliggende morenelag og mektigheten til overliggende sedimenter er på mer enn 140 meter. Lagene over morenelaget veksler mellom siltig leire, siltig sand og sand, og er ifølge scenario 3 avsatt under isavsmeltingen under siste istid. Deltaet i Mælingen-området antas å være dannet i denne perioden, og store deler av deltaet har blitt erodert bort av elver etter siste istid. Det kvartærgeologiske kartet utarbeidet i oppgaven samsvarer i stor grad med eksisterende løsmassekart. Geologisk sett har landskapet blitt lite endret fra 1978 til 2019, og endringene skyldes i all hovedsak menneskelig aktivitet. Grunnvannsmodellen i MODFLOW fra den nordlige delen av Mælingen simulerte at grunnvannsspeilet kan bli hevet og at grunnvannsstrømningene antas ikke å bli påvirket av utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E16. En helhetlig geologisk og hydrogeologisk forståelse av Mælingen-området vil være til stor nytte for Bane NOR i byggeprosessen og i valg av byggemetoder.en_US
dc.description.abstractPreparations and planning for the Ringerike Line began early in the 1990s, and in 2007 began the process of making a new E16 highway. In an early phase of the sampling, it was discovered massive variations in the geological conditions in the depth in the area of Mælingen in Ringerike municipality. Bane NOR wants a complete geological and hydrogeological understanding of the area, for use during planning and building the Ringerike Line and a new E16. The data material used in the thesis are 71 total soundings, 14 core samples and 3 electrical piezometers from the area of Mælingen. The engineering company NAA consisting of Norconsult, AAS-Jakobsen and Asplan Viak conducted the pre-work and collection of data material. The data material were supplemented with ground penetrating radar and fieldwork in the form of mapping of surface sediments, and it was also used LIDAR-data, aerial photography and satellite photo. The sediment model in Leapfrog 3D GEO shows the stratigraphic layers in 3D from Helgelandsmoen by Storelva and Mælingen towards Prestmoen. The bedrock in the area forms a U-valley, borders mainly to the overlying moraine and the true thickness to the overlying sediments are more than 140 meters. The stratigraphic layers above the moraine vary between silty clay, silty sand and sand, and according to scenario 3 deposited during the melting of the last ice age. The delta in the Mælingen area is also believed to have been formed in this period, and big parts of the delta were eroded away by rivers after the last ice age. The quaternary geology map created in this thesis correspond to existing sediment maps available. Geologically the landscape has changed little between 1978 and 2019, and the changes that are presented are mainly due to human impact. The groundwater model in MODFLOW from the northern parts of Mælingen simulated that the water table can be raised and that the groundwater flow would not be affected by the development of the Ringerike Line and a new E16. An overall geological and hydrogeological understanding of the area of Mælingen would benefit Bane NOR in the process of construction and in the selection of building methods.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectGeologien_US
dc.titleKvartærgeologi og grunnvann i Mælingen-området Strekning 4 av Ringeriksbanen og ny E16en_US
dc.title.alternativeQuaternary geology and groundwater in the Mælingen area Distance 4 of the Ringerike Line and a new E16en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber132en_US
dc.description.localcodeM-MINAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal