Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDi Marino, Mina
dc.contributor.advisorHassan, Ramzi
dc.contributor.authorReigstad, Martin
dc.contributor.authorJacobsen, Andreas Bjørne
dc.date.accessioned2020-09-18T10:26:34Z
dc.date.available2020-09-18T10:26:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678462
dc.description.abstractPublic participation is an important aspect of spatial planning. Involving the citizens in a development process will benefit all involved parties. However, many developments do not exercise an effective public participation process, and the methods deployed in the process are not engaging enough for the citizens to be adequately involved. Even though technological advancements and new techniques have lowered the threshold for citizens to participate, it is still challenging to get the public engaged. Little research has been conducted on the topic of using computer games as a method to increase public engagement. We hypothesize that computer games can be a good alternative to existing methods for visualizing development projects, and can be a helpful tool for increasing the public’s understanding of urban development. This thesis aims to increase the knowledge of how simulation and visualization with the use of computer games can be used in spatial planning to increase the degree of public participation. We wanted to find out if and how computer games can be used as a method in spatial planning. We used the city-building computer game Cities: Skylines to build a virtual model of Fornebu, which is a development area outside Oslo, Norway. We then arranged two types of interviews: action research interviews, where the participants played Cities: Skylines and experienced the model, and; semi- structured interviews with citizens and professionals involved in the development of Fornebu, where we presented the model over Skype. The results from the interviews were then categorized and coded before being discussed with the input from the literature review as well as our own thoughts. Our findings suggest that computer games can be used as a method in spatial planning to increase engagement from the public and understanding of urban development. As the public will be able to understand more of a development through using computer games, they will likely be more interested in engaging in the planning process. The realism and simulation attributes of Cities: Skylines makes it superior as a tool to be used in public participation processes compared to traditional methods for visualization, as it offers an interactive and entertaining way to engage citizens in spatial planning. Computer games should be considered as a serious alternative to existing methods for engaging the public in planning processes. Public participation is important for both developers and citizens, and should therefore be further improved upon.en_US
dc.description.abstractMedvirkning er en viktig del av arealplanlegging. Å involvere innbyggerne i planleggingen og utviklingen av et sted kommer alle involverte parter til gode. I mange planprosesser utøves det imidlertid ikke en effektiv medvirkningsprosess, og metodene som brukes i medvirkningsprosesser er ikke engasjerende nok til at innbyggerne kan bli tilstrekkelig involvert. Selv om teknologiske fremskritt og nye metoder har senket terskelen for deltakelse fra innbyggerne er det fremdeles vanskelig å engasjere dem. Bruk av dataspill som en metode for å øke innbyggernes engasjement i medvirkningsprosesser er et tema som det er gjort lite forskning på. Dataspill kan være et godt alternativ til eksisterende metoder for visualisering av planforslag, og kan være et nyttig verktøy for å øke befolkningens forståelse av områdeutvikling. Denne masteroppgaven har som mål å øke kunnskapen om hvordan simulering og visualisering ved bruk av dataspill kan øke graden av medvirkning i arealplanlegging. Vi ønsket å finne ut hvorvidt dataspill kan brukes som en metode i arealplanlegging. Vi brukte dataspillet Cities: Skylines til å bygge opp en virtuell modell av Fornebu, som er et utviklingsområde i Bærum kommune utenfor Oslo. Vi arrangerte deretter to typer intervjuer: deltakerbaserte forskningsintervjuer, der deltakerne spilte Cities: Skylines og utforsket modellen, og; semistrukturerte intervjuer med innbyggere og profesjonelle som har vært involvert i utviklingen på Fornebu, hvor vi viste frem modellen over Skype. Resultatene fra intervjuene ble deretter kategorisert og kodet, før de ble diskutert sammen med funnene fra litteraturen samt våre egne tanker. Funnene våre tilsier at dataspill kan brukes som en metode i arealplanlegging for å øke engasjement fra innbyggere og deres forståelse for områdeutvikling. Ettersom innbyggerne vil kunne få en bedre forståelse av et utbyggingsprosjekt gjennom bruk av dataspill, vil de sannsynligvis også få en større interesse for å delta i planprosessen. Realismen og simuleringen som Cities: Skylines tilbyr gjør det til et overlegent verktøy for bruk i medvirkningsprosesser sammenlignet med tradisjonelle metoder for visualisering, ettersom det er en interaktiv og underholdende måte å engasjere innbyggere i arealplanlegging. Dataspill bør anses som et seriøst alternativ til eksisterende metoder for å engasjere innbyggere i planleggingsprosesser. Medvirkning er viktig for både utviklere og innbyggere og bør dermed forbedres ytterligere.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectArealplanleggingen_US
dc.subjectDataspillen_US
dc.subjectMedvirkningen_US
dc.subjectVisualiseringen_US
dc.subjectVisualizationen_US
dc.subjectCitiesen_US
dc.subjectSkylinesen_US
dc.titleComputer games as a tool in public participation processes in spatial planningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber112en_US
dc.description.localcodeM-BYREGen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal