Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrøm, Kathrine Omnia
dc.contributor.advisorBettum, Ola Asbjørn
dc.contributor.authorNordvang, Marte Søreide
dc.contributor.authorFoss, Miriam
dc.coverage.spatialNorway, Osloen_US
dc.date.accessioned2020-09-10T11:34:05Z
dc.date.available2020-09-10T11:34:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677249
dc.description.abstractI likhet med alle andre land må Norge arbeide målrettet for å kutte en vesentlig andel av de årlige klimagassutslippene grunnet klimaendringene. For å imøtekomme utslippsproblematikken ble det i 2012 utarbeidet en nasjonal målsetting om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Oslo kommune har også en ambisiøs klimapolitikk med mål om å være tilnærmet utslippsfri innen 2030. For å imøtekomme nasjonale og lokale målsetninger må flere av byens innbyggere velge kollektive reiser fremfor reiser med bil. Kommunen satser derfor sterkt på utbygging og oppgradering av byens T-bane. Som av- og påstigningspunkt utgjør T-banestasjoner et viktig ledd i reiser med T-banen. For mennesker som reiser med T-banen daglig, og gjerne flere ganger om dagen, er stasjonene et sted det kan måtte tilbringes mye tid i hverdagen. Dagens T-banestasjoner har en svært enkel og monoton utforming, og til tross for stasjonenes viktige betydning er de ikke et sted som vanligvis oppsøkes foruten i reisesammenheng. For at flere skal ønske å reise kollektivt tror vi derfor det er svært viktig å gjøre stasjoner til bedre oppholdssteder enn hva de er i dag, slik at opphold på stasjoner ikke oppleves som en ulempe som kan hindre folk fra å velge kollektivtransport. I denne oppgaven undersøkes hvordan bruk av vegetasjon og farger, stedskarakter og tilrettelegging for aktivitet kan skape økt opplevelseskvalitet slik at stasjoner blir attraktive møteplasser som innbyr både reisende og ikke-reisende til opphold. Målet er at flere skal velge å reise kollektivt for en bærekraftig fremtid. Oppgaven resulterer i prosjektering av Oppsal og Slemdal T-banestasjon for å vise hvordan vegetasjon, farger, stedskarakteristiske element og tilrettelegging for ulike aktiviteter kan gi varierte T-banestasjoner med gode opplevelseskvaliteter.en_US
dc.description.abstractLike all other countries, Norway must work purposefully to cut a significant proportion of the annual greenhouse gas emissions due to climate change. In 2012 it was decided on a national level that the growth in passenger transport in metropolitan areas should be taken by public transport, bicycle and walking in order to accomodate the emission problem. The municipality of Oslo also has an ambitious climate policy with the goal of being virtually emission-free by 2030. In order to meet national and local objectives, several of the city’s residents must choose collective travels rather than car travels. The municipality is therefore investing heavily in the development and upgrading of the city’s metro.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectT-banestasjonen_US
dc.subjectkollektivtransporten_US
dc.subjectopplevelseskvaliteten_US
dc.subjectbærekraftig utviklingen_US
dc.subjectgrønn mobiliteten_US
dc.subjectmikromobiliteten_US
dc.subjectmøteplassen_US
dc.subjectOppsalen_US
dc.subjectSlemdalen_US
dc.subjectshared spaceen_US
dc.titleT-banestasjoner : en av hverdagens møteplasser?en_US
dc.title.alternativeMetro stations : one of everyday meeting places?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber148en_US
dc.description.localcodeM-LAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal