Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Hanne Fjerdingby
dc.contributor.advisorKlemetsdal, Gunnar
dc.contributor.advisorFurre, Siri
dc.contributor.authorRegland, Merethe Madsen
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-08-21T13:21:31Z
dc.date.available2020-08-21T13:21:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673447
dc.description.abstractAvlsarbeidet til de nasjonale rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest er basert på fenotypeseleksjon. Vurderingen av avlsdyr gjøres på utstilling basert på en bedømming hvor egenskapene bedømmes på en skala fra 1 til 10, i tillegg knyttes en kommentar til karakteren. Slike fritekstbeskrivelser åpner for subjektivitet i bedømmingene, noe fører til mindre konsistente resultater. Data ble basert på dommerkort hentet ut fra Norsk Hestesenter sin database. Utvalget besto av 11 936 observasjoner fordelt på de tre rasene. Pedigreefilen ble brukt i analysen og besto av 66 453 individer. Dataene ble analysert ved hjelp av en univariat-dyremodell i ASReml. Resultatene viser at bygningstrekkenes forekomster varierer fra i underkant av 5% til over 25%. For hovedtyngden av egenskapene er forekomstene lave og under 10%. Arvegradene viste seg svært lave mellom 0 og 0,12. Gjennomsnittlig for alle arvegrader var 0,04. Gjennomsnittlig arvegrad for frambeinsegenskapene var 0,05, mens bakbein var 0,03. I en vurdering om hvilke bygningstrekk som burde inkluderes i en bedømming for videre avlsarbeid, burde bygningstrekkene med høye forekomster vektlegges. Likevel burde ikke disse bygningstrekkene vurderes kun på bakgrunn av tidligere forekomster, da disse blir bedømt av forskjellige dommere med hver sine oppfatninger av avlsplanen. De lave arvegradene indikerer at dataen fra dommerkortene ikke gi tilstrekkelig informasjon for beregning av arvegrader. Lave arvegrader er et resultat av dårlige beskrivelser av bygningstrekk og det er behov for en oppgradering av dagens utstillingssystem.en_US
dc.description.abstractThe breeding of the Norwegian horse breeds: Døle, Fjord horse and Nordland/Lyngen is based on phenotypic selection. The evaluation of breeding animals is performed at horse shows, where each trait is evaluated on a scale of 1 to 10 and a comment is attached to the grade. The data was based on evaluation forms retrieved from a database at the Norwegian Equine Centre. The sample consisted of 11 936 observations across the three horse breeds. The pedigree used in the analysis consisted of 66 453 individuals. The data was analyzed using a univariate-animal model and ASReml. The results show that the occurrence of the traits varies from just under 5% to over 25%. The emphasis of the traits is low and under 10%. The heritabilities proved to be very low, between 0 and 0.12. For all the heritabilities the mean was 0.04. For the traits associated with forelegs the mean of heritabilities was 0.05, while for the hindlegs the mean was 0.03. In an evaluation of which traits should be included in a rating for future breeding, the traits with high occurrences should be emphasized. Nevertheless, these traits should not be considered only based on previous occurrences, as these are rated by different classifiers with different views of the breeding scheme. The low heritabilities indicate that the data from the evaluation forms do not provide enough information for estimating heritabilities. Low heritabilities is a result of poorly described traits and the current system need a modernization.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectArvegraden_US
dc.subjectDølahesten_US
dc.subjectFjordhesten_US
dc.subjectNordlandshest/lyngshesten_US
dc.subjectBygningstrekk beinen_US
dc.subjectHesteavlen_US
dc.titleGenetisk studie av eksteriør på bein hos nasjonale hesteraseren_US
dc.title.alternativeGenetic study of limb conformation in Norwegian horse breedsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Zoologisk anatomi: 481en_US
dc.description.localcodeM-HVen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal