Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPatil, Grete Grindal
dc.contributor.advisorLid, Inger Marie
dc.contributor.authorFeed, Heidi Kallevik
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-08-19T13:00:16Z
dc.date.available2020-08-19T13:00:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673024
dc.description.abstractBakgrunn: Temaet for denne studien er konkret kartlegging av brukerbehov ved en innovativ anskaffelse av velferdsteknologi. Formål: Formål med studien har vært å belyse hvordan en anskaffelse av velferdsteknologi i kommunal regi er forankret i brukernes behov, gjennom å belyse sammenhenger mellom konkrete brukerbehov og valg av teknologisk løsning. Metode: Metoden som er brukt for å samle inn data er kvalitative semistrukturerte intervju med 3 brukere og 4 ansatte i en kommune. Hovedfunn: Basert på brukernes krav og ønsker for utforming av velferdsteknologien gjennom konkret behovskartlegging fremkommer fokus på konkrete teknologibehov for trygghet og mestring, teknologifunksjonalitet og tilpasset brukergrensesnitt, informasjon og opplæring og konkret oppfølging som viktige fokusområder. Ved å vise til konkrete brukerbehov gjennom utarbeidede «personas»/ brukerhistorier og ved at brukerbehovene også overføres til funksjonelle krav til teknologien som skal anskaffes, er det tydeliggjort en sammenheng mellom brukerbehov og ønsker for de velferdsteknologiske løsningene som skal anskaffes.en_US
dc.description.abstractBackground: The theme of the study is specific mapping of user needs in the event of an innovative acquisition of welfare technology. Objective: The objective of this study is to elucidate how an acquisition of welfare technology in municipal government is rooted in the needs of users, by elucidating connections between specific user needs and the choice of technological solution. Method: The method used for collecting data is qualitative interviews with 3 users and 4 employees in homecare services in a municipality. Main findings: Based on users' requirements and wishes for the design of welfare technology through concrete needs mapping, a focus is on specific technology needs for safety and management, technology functionality and customized user interfaces, information and training and concrete follow-up as important focus areas. By referring to specific user needs through developed "personas"/ user stories and by transferring user needs to functional requirements for the technology to be acquired, a relationship between user needs and requests for the welfare technological solutions to be acquired has been established.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFolkehelseen_US
dc.subjectVelferdsteknologien_US
dc.titleStr@tegi Teknologi #Folkehelse 3.0 : funksjonelle krav til velferdsteknologi fra brukerne og de ansattes perspektiv ved en innovativ anskaffelse av velferdsteknologien_US
dc.title.alternativeStr@tegy Technology #Public Health 3.0en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.description.localcodeM-FOLen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal