Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSaglie, Inger-Lise
dc.contributor.advisorHolm, Arne
dc.contributor.authorCrook, Henriette
dc.coverage.spatialNorway, Osloen_US
dc.date.accessioned2020-07-03T10:02:32Z
dc.date.available2020-07-03T10:02:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660679
dc.description.abstractI møtet med kompakt byutvikling og en akselererende fortetting rundt og i de største byene, fører dette til et stort press på arealer og områder hvor kulturminner befinner seg. I plan- og byggesaker kan vern av kulturminner innebære store interessemotsetninger og føre til konfliktfulle og tidkrevende plansaker, særlig der hvor presset på fortetting er størst. Oppgavens hovedproblemstilling dreier seg om hvordan kulturminner verdsettes av ulike sentrale aktører i byutvikling, og hva denne verdien betyr i relasjon til diskursen om kompakt byutvikling. Avhandlingen adresserer utfordringen kulturminneverdier står ovenfor i møtet med kompakt byutvikling. Spesielt har oppgaven som mål å analysere to pågående planprosesser i Oslo kommune angående utvikling av Fiskars Redskapsfabrikk i Nydalen og Guneriustårnet i indre by. Begge prosjektene dreier seg om utvikling av bygninger som befinner seg sentralt ved kollektivknutepunkt, hvor målet om fortetting er styrende, og hvor det har oppstått kontroverser knyttet til kulturminneverdi og grad av bevaring.en_US
dc.description.abstractFacing an accelerating densification around and in the largest cities, this leads to a great deal of pressure on areas where cultural heritage is located. In planning- and development areas, the protection of cultural heritage can encounter major conflicts of interest and lead to time-consuming planning processes, especially in areas where pressure on densification high. This thesis concerns how cultural heritage is valued by key stakeholders in urban development, and the value of heritage in the discourse of the compact city. It also addresses the challenge of the cultural heritage in the context of compact urban development. In particular, this thesis aims to analyse two ongoing projects in the City of Oslo regarding the development of “Fiskars Redskapsfabrikk” in Nydalen and “Guneriustårnet” in Indre by. Both are buildings located close to the central transport hubs, where densification is a prominent goal and has caused controversies regarding both the value of cultural heritage and the degree of preservation.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectAHDen_US
dc.subjectOsloen_US
dc.subjectDiskursanalyseen_US
dc.subjectFortettingen_US
dc.subjectDensificationen_US
dc.subjectDiscourse analysisen_US
dc.subjectAuthorized heritage discourse (AHD)en_US
dc.titleKulturminner i byutvikling : en diskursanalytisk tilnærming til verdsetting av kulturminner i kompakt byutviklingen_US
dc.title.alternativeCultural heritage and urban development : a discourse analytical approach to the valuation of cultural heritage in the compact cityen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber92en_US
dc.description.localcodeM-BYREGen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal