Show simple item record

dc.contributor.advisorSaglie, Inger-Lise
dc.contributor.advisorGalland, Daniel
dc.contributor.authorLillebye, Synne
dc.contributor.authorFoss, Hanna
dc.coverage.spatialNorway, Osloen_US
dc.date.accessioned2020-04-27T12:16:52Z
dc.date.available2020-04-27T12:16:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2652636
dc.description.abstractOffentlig planlegging består ofte av prosesser med mange involverte aktører. Aktørene kan representere offentlig sektor, som stat, fylkeskommuner og kommuner samt privat sektor og sivilbefolkningen. Dagens offentlige planlegging i byer og tettsteder har ofte fokus på utbygging og fortetting rundt kollektivknutepunkter. Det skal planlegges for myke trafikanter, det skal utarbeides gode byrom, natur og miljø skal ivaretas samtidig og ulik infrastruktur skal bidra til god fremkommelighet for de fleste transportformer. Disse interessene blir ofte representert av ulike aktører med ulike roller og mål. Når disse aktørene møtes i en planprosess kan det oppstå interesse- og målkonflikter. Vi har i vår oppgave valgt å bruke Områderegulering Skøyen som en case for å kunne belyse dette. Skøyen er sannsynligvis det knutepunktet i Norge med størst utbygningspress. Områdereguleringen er pr dags dato til politisk behandling med en innsigelse fra Statens vegvesen. At en innsigelse fremmes innebærer en uenighet og dermed en målkonflikt. Vi vil i oppgaven identifisere de divergerende målene og evaluere samhandlingen mellom Oslo kommune som forslagsstiller og planforvalter og Statens vegvesen som vegholder i planprosessen på Skøyen. I vår konklusjon så har vi avdekket fem forhold, eller årsaksfaktorer, som kan ha påvirket graden av samhandling og bidratt til at det har oppstått en målkonflikt i planprosessen. De fem faktorene er: 1. Ulike roller 2. Tidsperspektiv i planlegging 3. Mangel på ressurser 4. Grad av samhandling 5. Makt og politikk Avslutningsvis belyses det hvordan teoretiske prinsipper for samhandling kan bidra til at målkonflikten kunne vært unngått eller vært begrenset i omfang.en_US
dc.description.abstractPublic planning often consists of planning processes with a variety of involved participators. The participators can be represented by the public sector including governmental administrations, counties and municipalities, as well as the private sector and the civilian population. Public planning in cities and towns today often focus on development and densification of public transport hubs. Such planning comprises of developing attractive physical urban environments. Furthermore, it has to facilitate good accessibility for urban mobility for most modes of transport including bikers, pedestrians and freight transport. Urban planner and transport planner often have diverse roles and goals. When they collaborate in planning processes, interest and goal conflicts can arise. In our master thesis we have selected the current area-regulation at Skøyen, as a case in order to elucidate this challenge. Skøyen is most likely the hub in Norway with the strongest expansion pressure. The area-regulation as of today is subject to political evaluation with an objection from the Norwegian Public Roads Administration. The fact that an objection is raised, implies a disagreement and thus a conflict of goals. In the thesis we will identify the divergent goals and evaluate the interaction between the Oslo municipality as a plan proposer and the Norwegian Public Roads Administration as an important road holder. In our conclusion, we have identified five factors that may have influenced the degree of interaction and contributed to a goal conflict arised in the planning process. These five factors are: 1. Different roles 2. Time perspective in planning 3. Lack of resources 4. Degree of interaction 5. Power and politics Finally, we will illustrated in what way theoretical principles for interaction can contribute to eliminate minimize goal conflicts as identified.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectUrban planningen_US
dc.subjectPlanprosesseren_US
dc.subjectByutviklingen_US
dc.titleMotorvei versus by : samhandlingen i målkonflikten mellom Oslo kommune og Statens vegvesen tilknyttet utformingen av E18 i områdereguleringen for Skøyenen_US
dc.title.alternativeThe highway versus the city : the collaboration related to the goal conflict between the Oslo municipality and the Norwegian Public Roads Administration related to the design of the E18 in the area-regulation for Skøyenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.source.pagenumber259en_US
dc.description.localcodeM-BYREGen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal