Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAamodt, Geir
dc.contributor.authorRobertsen, Vibeke
dc.coverage.spatialNorway, Oslonb_NO
dc.date.accessioned2020-01-27T15:44:40Z
dc.date.available2020-01-27T15:44:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2638167
dc.description.abstractBakgrunn: Utviklingen av helsefremmende nærmiljø har mottatt økende interesse de siste tiårene, både nasjonalt og internasjonalt, og gangbarhet er et aspekt ved de fysiske omgivelsene som fått økende oppmerksomhet. I Norge er det et signifikant fokus på trivsel i folkehelsepolitikken, inkludert hvordan ulike faktorer kan fremme trivsel. Dette inkluderer det bygde miljøet og kvaliteter som fremmer gange. Lite forskning har undersøkt sammenhengen mellom gangbarhet og trivsel, særlig blant barn og ungdom. Målet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom gangbarhet omkring grunnskoler og trivsel blant barn og ungdom i Norge. Materiale og metode: Tverrsnittstudie ble anvendt som design i denne studien. Data om trivsel og motivasjon fra Elevundersøkelsen i Oslo (N= 10 484) ble linket til geografiske data som målte gangbare kvaliteter rundt grunnskoler i Oslo. Trivsel og motivasjon ble omdannet til sammensatte mål basert spørsmål fra Elevundersøkelsen, og deretter dikotomisert (høy/lav). Geografisk informasjonssystem (GIS) ble benyttet til å beregne og estimere gangbarhet i skolenes nærmiljø, hvilket ble basert på befolkningstetthet, veinettverk og rekreasjonsarealer. Eksponeringen ble beregnet innenfor to sirkulære buffere, henholdsvis 200 m og 1000 meter radius rundt skolene. Logistisk regresjonsanalyse estimerte sammenhengen mellom gangbarhet og trivsel blant barn og ungdom. Luftforurensning (PM2.5, PM10 og NO2) ble inkludert i analysen som konfunderende variabler. Resultat: Resultatene indikerer at barn og ungdom i 7. og 10. klasse i Oslo kommune skårer høyt på trivsel (høy=91.4 %, lav=8.6 %). Resultatene fra logistisk regresjonsanalyse viser at gangbarhet rundt skoleområdet og trivsel har en signifikant og negativ sammenheng, både i 200 m-bufferen (OR= 0.94 (95 % KI: 0.90, 0.98)) og i 1000 m-bufferen (OR= 0.93 (95 % KI: 0.90, 0.97)). Disse sammenhengene forble signifikante da det ble kontrollert for alder, kjønn, motivasjon og luftforurensning av PM2.5. Befolkningstetthet ble funnet som den ytre miljøvariabelen med sterkest innflytelse på trivsel når de gangbare variablene ble utforsket separat (OR 0.87 (95 % KI: 0.82, 0.93)). Konklusjon: Gangbarhetsindeksen anvendt i denne studien viser en negativ sammenheng med trivsel blant barn og ungdom. Tidligere forskning har vist konsekvente og signifikante sammenhenger mellom gangbarhet og fysisk aktivitet og aktiv transport, som videre er assosiert med trivsel. Fremtidig forskning på dette temaet bør utforske alternative variabler i gangbarhetsindeksen, som reflekterer foretrukne kvaliteter for barn og ungdom.nb_NO
dc.description.abstractBackground: The development of health-promoting communities has achieved increased interest in the past decades, both internationally and nationally, and walkability is one aspect of the built environment that has been given increasingly attention. In Norway, there is significant focus on well-being in the public health policies, including how different factors may promote well-being. This includes the built environment and factors promoting walking. Neighborhood walkability in relation to well-being has been sparsely investigated in previous research, especially among youth. Therefore, this study aimed to examine the association between school neighborhood walkability and well-being among children and adolescents in Norway. Methods: A cross-sectional design was used in this study. Data regarding well-being and motivation from the Norwegian pupil survey in Oslo (N= 10 484) was linked to geographic data measuring walkable features around primary schools in Oslo. Both well-being and motivation was transformed from multiple questions to composite measures and dichotomized (high/low). Geographic information system (GIS) was used to quantify and assess exposure to the neighborhood walkability, which was based on population density, street intersection density and recreational space. The exposure was measured within circular buffer distances set to 200 m and 1000 m radii of the schools. Logistic regression estimated the relations between walkability and children and adolescent’s well-being. Particular Matter (PM2.5 & PM10) and nitrogen-dioxide (NO2) were included as confounding variables. Results: The results indicate that children and adolescents in 7th and 10th grade have a high score of well-being in the municipality of Oslo (high=91.4 %, low=8.6 %). Unexpectedly, the results display that neighborhood walkability around schools and well-being have a negative association, both in the 200 m-buffer (OR= 0.94 (95 % CI: 0.90, 0.98)) and the 1000 m-buffer (OR= 0.93 (95 % CI: 0.90, 0.97)). Population density was found as the variable of strongest influence when the walkable features were investigated separately (OR 0.87 (95 % KI: 0.82, 0.93)). Conclusion: The walkability-index used in this study suggests a negative association to wellbeing among children and adolescents. In previous research there is a consistent and significant positive association between walkability and physical activity and active transport, which in return is associated with increased well-being. Future research on this subject should explore alternative features included in the walkability-index, reflecting favorable features for children and adolescent.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleSammenhengen mellom objektivt målt gangbarhet og trivsel blant barn og ungdom i Oslo, Norgenb_NO
dc.title.alternativeAssociations between objectively measured walkability and well-being amongst children and adolescents in Oslo, Norwaynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM-FOLnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal