Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Vegard
dc.contributor.authorHansen, Malcolm Taylor
dc.coverage.spatialNorway, Østfold, Spydebergnb_NO
dc.date.accessioned2019-11-20T09:49:48Z
dc.date.available2019-11-20T09:49:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2629446
dc.description.abstractVannbårne smitteutbrudd forekommer i avanserte rense- og distribusjonssystemer og det siste store smitteutbruddet i Norge fant sted våren 2019 i Askøy kommune. Smitteutbrudd er uønsket da de kan gi alvorlige helsekonsekvenser og i værste fall føre til død. I dag kontrolleres kvaliteten til norskdrikkevannmedindikatororgansimer,mensporadiskesmittutbrudder et tegn på at kvalitetskontrollen kan bli bedre. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler å utvide kvalitetskontrollen med forebyggende risikovurderinger og nevner kvantitativ mikrobiell risikovurdering (QMRA) som et godt alternativ. Denne oppgaven fortsetter på arbeidet til Svanemyr (2019). Et program ble skrevetslikatdetvarmuligåutførerisikovurderingerfordistribusjonsnettet tilSpydebergkommune.ProgrammeterbasertpåepanetklasseniEPANETMATLAB Toolkit og bruker EPANET-MSX til å simulere spredningen av patogener i ledningsnettverket. Programmet fungerer uten større problemer, men nettmodellen og risikovurdering er avhengig av mer arbeid før det er mulig å si at resultatene er representative for en forurensningshendelse i Spydeberg kommune. Risikovurderingen returnerer punktestimater som bør brukes med forsiktighet. Folkehelseinstituttet (FHI) har en pågående drikkevannsstudie, der et av målene er å undersøke sammenhengen mellom trykkløsepisoder i ledningsnettverket og gastroenteritt i befolkningen. Forhåpentligvis kan informasjon fra studiet brukes til å sammenligne epidemiologiske data med teoretiske resultater fra risikovurderinger utført på ledningsnettverket til Spydeberg.nb_NO
dc.description.abstractWater-borneinfectionoutbreaksoccurinadvancedcleaninganddistribution systems The last major outbreak in Norway took place in Askøy municipality this spring (2019). Infection outbreaks are undesirable as they can have a serious impact on people’s health. Today, the quality of Norwegian drinking water is controlled with indicator organisms. Unfortunately, occasional outbreaks indicate that quality control could be improved. The World Health Organization (WHO) recommends expanding quality control with preventive risk assessments and mentions quantitative microbial risk assessment (QMRA) as a good alternative. This thesis is a continuation of Svanemyr (2019) work. A program was written to carry out risk assessments for the distribution system in Spydeberg. TheprogramisbasedontheepanetclassintheEPANET-MATLABToolkit and uses EPANET-MSX to simulate the spread of pathogens. The program works without major problems, but the distribution model and risk assessment need more work before the results are representative for Spydeberg municipality. The risk assessment returns point estimates that should be used with caution. The Norwegian Institute of Public Health (NIPH) has an ongoing drinking water study where one of the goals is to determine the relationship between lossofpressureandgastrointestinaldiseases.Hopefullyinformationfromthe study can be used to compare epidemiological data with theoretical results from the QMRA performed on Spydeberg’s distribution system.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleSmitterisiko som følge av innsug på vannledningsnettet : simuleringer i Spydeberg kommunenb_NO
dc.title.alternativeMicrobial risk resulting from low pressure events in the water distribution system : simulations in Spydeberg municipalitynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400nb_NO
dc.description.localcodeM-VMnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal