Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerlijn, Sonja Monica
dc.contributor.advisorNygård, Heidi Samuelsen
dc.contributor.authorButryn, Mariusz
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-10-08T12:33:42Z
dc.date.available2019-10-08T12:33:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620931
dc.description.abstractDet nordiske kraftsystemet står foran store strukturelle endringer i de kommende årene. Økende andel variabel og uforutsigbar kraftproduksjon, samt nye utenlandsforbindelser gjennom HVDC-kabler, gjør alle at kraftsystemstabiliteten blir utfordret. De nordiske TSOene anser derfor å sørge for en fortsatt høy forsyningssikkerhet som en av hovedutfordringene i de kommende årene. Problemer med kraftsystemstabilitet vises bl.a. gjennom mer frekvente perioder med lav inertia i systemet, noe som allerede er et aktuelt problem i det nordiske synkronområdet. Normalt har de tradisjonelle (termisk kraft og vannkraft), synkronkoblede kraftverk bidratt med balansetjenester for systemstabilisering. Imidlertid oppstår perioder med stor fornybar produksjon der de tradisjonelle kraftverkene ikke kjører grunnet spotprisen. Det er dermed interessant å se i hvilken utstrekning vi kan forvente at vindkraften bidrar inn i balanseringen. I oppgaven avgrenses omfanget til balansetjenester knyttet til frekvensregulering (FCAS-Frequency Control Ancillary Services). Denne avhandlingen vil dermed gjennom en litteraturstudie gi oversikt over ulike aspekter knyttet til FCAS fra vindkraft. Opprinnelig var formålet å bruke en systematisk litteraturstudie til å skaffe seg relevant litteraturbakgrunn for forståelse og besvarelse av oppgaven. Allikevel ble visse mangler i litteraturen oppdaget, og en supplerende søkingsprosess har blitt utført. Hovedfunnene er at det per i dag er noen få TSOer som stiller konkrete krav til visse FCAS fra vindkraft, mens erfaringer knyttet til bruk av slike tjenester er enda sjeldnere. Det ser ut som det ikke er betydelige tekniske hindringer på dette området, da flere turbinprodusenter har lenge slike løsninger tilgjengelige i sine porteføljer. Imidlertid er leveranse av balansetjenester ofte frivillig og knyttet til deltagelse i balansemarkedene, noe vindkrafteierne ofte ikke deltar i av økonomiske grunner. Det er dermed kommet fram til at 3 hindringer utgjør hovedbarrieren for større bruk av FCAS fra vindkraft: prognosering av vindkraftproduksjon, vindkraftbegrensning (curtailment) og riktige incentiver/markedsløsninger. Basert på litteraturstudien, er avslutningsvis anbefalinger til forskningspartnere og forskningsområder gitt for Statnett.nb_NO
dc.description.abstractThe Nordic power distribution system will be facing big structural challenges in the near future. The increase of variable and unpredictable power production and new cross-border HVDC connections means that the system stability is being challenged. Therefore, the Nordic TSO's (transmission system operators) regard providing a high level of stability in the power supply as one of the main challenges in the near future. Problems with power system stability are evident through, among other things, more frequent periods of low system inertia, which is already a relevant problem in the Nordic synchronous area. Normally the traditional (thermal and hydro power), synchronously connected power plants, have contributed with ancillary services (AS) to balance the power system. However, periods with high production from renewable sources do occur, during which traditional power plants shut down due to the low system price. It is, therefore, interesting to see to what extent we can expect wind power to contribute to system balancing. The scope of this thesis is limited to frequency control ancillary services (FCAS). Thus, through a literature review, this thesis will provide an overview of various aspects related to FCAS from wind power. The purpose was originally to do a systematic literature review to acquire a literature background which would be used to understand and solve the thesis problem. However, certain shortcomings in the literature were discovered, and a supplementary literature search process was performed. The main findings are that, currently, only a few TSO's set standards regarding certain FCAS's from wind power, and that experiences related to such processes are even less common. There seem to be no significant technical barriers in this area, as several turbine manufacturers have long had such solutions available in their portfolios. However, the provision of FCAS's is often voluntary and linked to participation in balance markets, which wind owners choose not to participate in for economic reasons. Thus, three main obstacles for greater use of wind powered FCAS have been found: The forecasting of wind power production, curtailment of wind power and correct incentives/market solutions. Based on the literature review conducted for this thesis, recommendations for research partners and research areas are, in conclusion, provided for Statnett.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKraftsystemernb_NO
dc.subjectPower systemsnb_NO
dc.titleBidrag med systemtjenester for frekvensregulering (FCAS) fra vindkraft : en litteraturstudienb_NO
dc.title.alternativeContribution with frequency control ancillary services (FCAS) from wind power : a literature reviewnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500nb_NO
dc.description.localcodeM-MFnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal