Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorÅby, Bente Aspeholen
dc.contributor.authorVilhelmsen, Mathilde
dc.coverage.spatialNorway, Nordlandnb_NO
dc.date.accessioned2019-09-06T10:53:38Z
dc.date.available2019-09-06T10:53:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612927
dc.description.abstractKlimagassutslipp fra jordbruket utgjør ca. 8% av de totale klimagassutslippene i Norge, hvor metan (CH4), lystgass (N2O) og karbondioksid (CO2) er de viktigste klimagassene i landbruket. Landbruket må redusere sine utslipp, noe som fordrer beregning av klimagassutslipp og tiltak for reduksjon på gårdsnivå. Målet med denne oppgaven var å beregne klimagassutslipp på seks utvalgte gårder i Nordland, for å se på nivå og variasjoner mellom gårdene. Gårdene hadde store variasjoner i driftsopplegg og produksjonsresultat som ytelse og slakt produsert. Tiltak for redusering av klimagassutslipp på gårdene ble vurdert. Klimagassutslippene ble beregnet med HolosNormodellen, en gårdsmodell som beregner klimagassutslipp på gårdsnivå for kombinert melkog storfekjøttproduksjon tilpasset norske forhold. Klimagassutslippene ble beregnet med utgangspunkt i bruk av input fra Kukontrollen (TINE), informasjon om landareal hentet fra landbrukskontoret i kommunen, intervju med bonden, og tall hentet fra regnskapet. Beregningen av klimagassutslipp på gårdene var for året 2018. Ettersom 2017 var et utfordrende fôrår for gårdene ble det i tillegg kjørt en beregning hvor kraftfôrmengden var tilpasset en beregnet normfôring for besetningene for å se på hvordan utslippene kunne sett ut i et «normalår». Den totale mengden kraftfôr konsumert av dyregruppene ble ved normfôring lavere enn mengden oppgitt i regnskapet.nb_NO
dc.description.abstractApproximately 8% of the total greenhouse gas (GHG) emissions in Norway derive from agriculture, where methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and carbon dioxide (CO2) are the most important gases. The agricultural industry must reduce emissions, which calls for estimating GHG emissions as well as farm level mitigation measures. The aim of this study was to calculate the greenhouse gas (GHG) emissions on six chosen farms in Nordland County to study the level and variations between farms. There was variation between the farms in production systems and animal performance such as milk yield and carcass weights. The GHG emissions were calculated with the HolosNor model, which calculates the farm level emissions for dual purpose milk and beef production.nb_NO
dc.description.sponsorshipTINEnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKlimagassutslipp fra gårder i Nordland beregnet med gårdsmodellen HolosNornb_NO
dc.title.alternativeGreenhouse gas emissions from farms in Nordland calculated using the farm scale model HolosNornb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal