Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFrench, Helen Kristine
dc.contributor.authorOppistov, Torill Gilje
dc.coverage.spatialNorway, Elverumnb_NO
dc.date.accessioned2019-08-29T08:34:10Z
dc.date.available2019-08-29T08:34:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611534
dc.description.abstractElverum vannverk ble startet opp på 80-tallet og pumper i dag opp ca. 6000 m3 vann per døgn. Rundt vannverket ligger det fire beskyttelsessoner som har til hensikt å verne om drikkevannskilden. Soneinndelingen følger folkehelseinstituttet sine retningslinjer og er nummerert fra sone 0 til sone III Sone 0 Brønnens nærområde. Skal stå ca. 30 meter borte fra brønnområde. Sone I Infiltrasjonsområde. Grunnvann skal minst bruke 60 døgn fra sonens yttergrense til nærmeste brønn under maksimal pumpebelastning. Sone II Infiltrasjonsområde lengre fra brønnen. Alt eller deler av vannet som infiltreres når brønnområde og kan påvirke vannkvaliteten. Sone III Brønnens sikringssone. Infiltrert vann har svært lang oppholdstid. Det er usikkert om innfiltrert vann vil nå brønnområdet På grunn av endringer i området ønskes det å få en større forståelse av grunnvannsstrømningen på Grindalsmoen, Elverum. Dette for å bedre kunne verne om drikkevannskilden. Sonene blir revurdert basert på feltvurderinger og data samlet inn før etablering av vannverket som til sammen skal gi nok data til en numerisk modell over området. Forskjellige senarioer som mettet vannledningsevne, grunnvannstrømning, konstant trykkhøyde, forurensninger og årsvariasjoner ble testet ut i modellen. Tilslutt stod det igjen en bredere forståelse av de virkelige hydrologiske forholdene i området. Modellresultatene ble tolket til en høyere mettet vannledningsevne i dypere lag enn på overflaten. Overflateavrenningen fra øvre del av nedbørsfeltet renner ned til nedre del av nedbørsfelt i elveløp og innsjø og mater området derfra. Det vil også være en grunnvannsmating over området fra nedbøren som faller ned. En grunnvannsmating fra nord til sør i området forekommer sannsynligvis også. Beskyttelsessonene fra 1983 gjenspeiler det de hydrogeologiske forholdene i stor grad, men sone III burde ifølge modelleringen ha strukket seg lengre nord i området.  nb_NO
dc.description.abstractElverum waterworks started up in the 80s and pump approx. 6000 m3 water each day. Around the waterworks there are four protection zones, which intends to protect the drinking water source. The zone divisions follow the Norwegian Institute of Public Health's guidelines and are numbered from zone 0 to zone III (see table 0-1). Table 0-1 Guidelines for protection zones around an well area. Zone 0 The well’s closest area. Must be around 10 - 30 meters away from well area. Zone I Infiltration Area. Groundwater should at least spend 60 days from the zone's outer boundary to the nearest well during maximum pumping load. Zone II Infiltration area further from the well. Any or all of the water infiltrated into the well area can affect water quality. Zone III The well's security zone. Infiltrated water has a very long residence time. It is uncertain whether infiltrated water will reach the well area Due to changes in the area, it is desired to gain a greater understanding of the groundwater flow at Grindalsmoen, Elverum. This is to protect the drinking water source better. The zones are reassessed based on field data and data collected before the establishment of the waterworks, which together will provide enough data for a numerical model over the area. Different scenarios such as different hydraulic conductivity, groundwater flow, hydraulic head, contaminants and year variations were tested in the model. Finally, there was a broader understanding of the real hydrological conditions in the area. The model results were interpreted to a higher saturated water conductivity in deeper layers than on the surface. The surface runoff from the upper part of the precipitation field runs down to the lower part of the river basin and feeds the area from there. There will also be a groundwater feed over the area from the precipitation that falls down. A groundwater feed from north to south in the area probably also occurs. The protection zones from 1983 largely reflect the hydrogeological conditions, but according to the modeling zone III should have stretched further north in the area.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectElverumnb_NO
dc.titleRevurdering av beskyttelsessoner rundt Elverum vannverknb_NO
dc.title.alternativeReassessment of protection zones around Elverum waterworknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM-MINAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal