Show simple item record

dc.contributor.advisorBettum, Ola
dc.contributor.advisorØdegård, Ingrid Merete
dc.contributor.authorNordahl, Maja Maria Staubo
dc.contributor.authorHøgelid, Live Smelvær
dc.coverage.spatialNorway, Drammennb_NO
dc.date.accessioned2019-08-19T11:04:39Z
dc.date.available2019-08-19T11:04:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2608995
dc.description.abstractEn av konsekvensene av at klima endres, er økte og mer ekstreme nedbørsmengder. Fortetting av byer har ført med seg nedbygging av naturområder og har redusert bakkens infiltrasjonsevne. I urbane områder vil store nedbørsmengder kunne forårsake store materielle skader som er kostnadskrevende for samfunnet vårt. Drammen kommune planlegger i samarbeid med Drammen Travbane AS en utbygging av dagens travbane på Åssiden. Prosjektområdet skal bli et nytt bydelssenter med bolig og næring. I forbindelse med utbyggingen ønsker kommunen en gjenåpning av Kjøsterudbekken som går i et rør under travbanen i dag. I denne masteroppgaven ønsker vi å belyse hvordan åpning av bekker kan bidra til å håndtere de økte mer ekstreme nedbørsmengdene i urbane områder. Oppgaven er delt inn i fem kapitler. I litteraturstudien går vi gjennom aktuelle tema for prosjektet som blant annet klimaforandringer, fortetting, og tiltak for åpen overvannshåndtering. Gjennom analysearbeidet vi blir kjent med utfordringer og muligheter for prosjektområdet. I mulighetsstudiekapittelet undersøker vi utformingsprinsipper for parken og bekkeløpet. Prinsippene blir grunnlaget for vårt overordnede forslag for åpningen av Kjøsterudbekken med tilhørende parkdrag. Hovedfokuset i oppgaven har vært å skape en sammenhengende blågrønn struktur fra Drammensmarka til Drammenselva. Forslaget vårt håndterer alt overvann på prosjektområdet åpent og sikrer trygge flomveier. Ved å åpne Kjøsterudbekken vil vi skape en park for rekreasjon og uformelle møter. I tillegg blir det tilrettelagt for økt biologisk mangfold.nb_NO
dc.description.abstractOne of the consequences of climate change is increased and more intense rainfall. The intensified densification of cities has led to the degradation of natural areas and has reduced the ground’s ability to infiltrate stormwater. In urban areas, large amounts of precipitation can cause major material damage that is costly to our community. The Municipality of Drammen, in collaboration with Drammen Travbane AS, is planning the development of today’s race track in Åssiden. The project area will become a new district center with housing combined with local commerce. In combination with the urban development, the municipality wants a reopening of Kjøsterudbekken, which runs in a pipe under the race track today. In this Master’s thesis we want to demonstrate how the reopening of streams can help manage the extreme rainfall volumes in urban areas. The thesis is divided into five chapters. In the literature review, we go through current topics that are relevant to our project, such as climate change, densification, and sustainable stormwater management. Through the analysis we become familiar with the challenges and opportunities at the development site. In the feasibility study, we investigate the design principles for the overall park and the reopening of the stream. The findings in these chapters will form the basis of our overall proposal for the opening of Kjøsterudbekken and the associated park. The main focus of this master thesis has been to create a coherent blue-green structure from Drammensmarka to Drammenselva. Our proposal will manage all stormwater within the development area sustainably, and ensure safe flood roads. By opening Kjøsterudbekken we will create a park which facilitates recreation and informal gathering places. In addition, the park will be facilitated for increased biodiversity.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectOvervannshåndteringnb_NO
dc.subjectKlimaendringernb_NO
dc.subjectNedbørfeltnb_NO
dc.subjectDrammen kommunenb_NO
dc.subjectClimate changenb_NO
dc.titleKjøsterud bekkepark : en blågrønn forbindelse mellom Drammenselva og markanb_NO
dc.title.alternativeKjøsterud bekkepark : a blue and green connection between Drammenselva and markanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140::Landscape architecture: 147nb_NO
dc.source.pagenumber164nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal