Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAndersen, Inger-Lise
dc.contributor.advisorNewberry, Ruth C.
dc.contributor.advisorOcepek, Marko
dc.contributor.authorPedersen, Signe Helen
dc.date.accessioned2019-08-14T10:29:11Z
dc.date.available2019-08-14T10:29:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2608262
dc.description.abstractTidligere forsøk viser at rotematerialer fungerer godt som miljøberikelser på gris for å øke utforskende atferd, redusere frykt, aggresjon og stereotypiske atferder. Miljøberikelser kan defineres som en modifikasjon av miljøet som fører til en bedring i dyrets biologiske funksjon, uttrykket berikelse innebærer at en endring fører til en forbedring. Vi vet at mange kommersielle gårder sjelden klarer å dekke de naturlige atferdsbehov dyrene har, og dette kan føre til unormal atferd, stress og kjedsomhet, som igjen kan medføre dårligere dyrevelferd. Miljøberikelser kan øke dyrevelferden ved å la dyrene uttrykke atferder som lar dem føle at de har kontroll over miljøet sitt. Målet med forsøket var å undersøke effekten av ulike rotematerialer og kombinasjon av flere på aktivitetsbudsjett hos avvente smågriser. Dette ble gjort gjennom atferdsmessige målinger for å finne ut hvilke av materialene vi hadde valgt som stimulerte positive emosjoner under avvenningsperioden på 5 uker. Ti grupper med 12 – 15 grisunger per binge ble tilfeldig delt inn i 5 grupper, med 2 grupper per behandling. Hver gruppe fikk tildelt en av de følgende behandlinger; torv, silo, halm, en kombinasjon av disse tre, eller som en kontrollgruppe (ikke noe tildelt materiale). Gruppene fikk tildelt en ny behandling hver uke. Grisene var født i denne bingen og purkene ble fjernet dagen før forsøket startet, for å beholde grisene i sitt eget fødebingemiljø. Standard fôring og stellrutiner ble fulgt av ansatte ved forsøksavdelingen for gris. Alle bingene fikk tildelt rotematerialet to ganger om dagen i forbindelse med morgen og ettermiddagsstell klokken 08.00 og 13.30. Materialet ble tildelt på aktivitetsarealet på hardt underlag i tre like hauger. Videoinnspillinger ble brukt under observasjonene på de 10 bingene i 120 minutter per dag – 30 minutter før og 30 minutter etter tildeling av materialet. Alle grisungene ble individmerket på ryggen. Resultatene i forsøket viser at ved å tilby en kombinasjon av flere rotematerialer stimulerer man grisene til å utføre flere positive atferder, enn kontrollgruppen og behandlingene med bare et rotemateriale.nb_NO
dc.description.abstractPrevious experiments have shown that rooting materials can have a good effect as an environmental enrichment for pigs to increase exploratory behavior, reduce fear, aggression and stereotypic behavior. Environmental enrichment can be defined as a modification of the environment that leads to an improvement in the animal’s biological function and the term enrichment means that a change leads to an improvement. We know that many commercial farms rarely manage to fully meet the natural behavioral needs of the animals and that this can lead to abnormal behavior, stress and boredom which in turn can lead to poorer animal welfare. Environmental enrichment can increase animal welfare by letting animal’s express behaviors that allow them to feel that they have some control over their environment. The aim of this experiment was to investigate the effect of various rooting materials and the combination of several on the activity budget of weaned pigs. This was done through behavioral assessment to find materials that stimulate positive emotions during the first 5 weeks after weaning. There were 10 pens of 12 – 15 littermate pigs. The pigs were born in these pens and the sows were removed the day before the experiment started to keep the pigs in their own familiar environment. The pens were randomly assigned to 5 groups, with 2 pens per group. Each group was assigned to one of the following rooting material treatments: peat, silage, straw, a combination of these three, or a control treatment (no added material). The groups were assigned to a different rooting material treatment every week, with each group rotating through the 5 treatments in a different order.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleMiljøberikelse i form av ulike rotematerialer til avvente smågris : effekter på aktivitetsbudsjettnb_NO
dc.title.alternativeEnvironmental enrichment with various forms of rooting materials : effects on the activity budget of weaned pigsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal