Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNybakken, LIne
dc.contributor.advisorFløistad, Inger Sundheim
dc.contributor.authorHusdal, Håkon
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-08-12T10:18:19Z
dc.date.available2019-08-12T10:18:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2607884
dc.description.abstractI kommersielt skogbruk er det planting som setter grunnlaget for resten av omløpet. Dette er sannsynligvis den viktigste beslutningen relatert til etablering. I Norge ble det i 2018 solgt 39,2 millioner granplanter fra norske planteskoler. Planteetablering og vekst etter planting er avgjørende for om plantingen blir vellykket, og bestemmes av plantenes vekstpotensial og i hvilken grad miljøbetingelsene tillater denne veksten. Dermed er det viktig å bruke godt plantemateriale med riktig alder, proveniens, kortdagsbehandling og plantetidspunkt. Hovedmålet med denne oppgaven var å teste prestasjonen til ulike plantepartier for å si noe om plantekvaliteten og anbefalinger ved vår- og høstplanting. Denne oppgaven består av et herdighetsforsøk og et planteforsøk. I herdighetsforsøket ønsket jeg å teste hva som påvirker hvor robust et planteparti er ved høstplanting. Ved å teste i hvilken grad forskjellige planteparti ville bli skadet ved en tidlig frostnatt eller en varm og stressende utplanting. Det ble gjennomført en frysetest og fire varmebehandlinger ved to forskjellige tidspunkt for å undersøke forskjeller ved proveniens, kortdagsbehandling og plantetidspunkt. Jeg fant at varmetoleransen øker med en høyereliggende proveniens. Kortdagsbehandling ga signifikant mindre skade etter frysetesten og varmebehandlingene. Analyser av genaktiviteten viste at høyereliggende provenienser, kortdagsbehandling og et senere plantetidspunkt ga høyere frosttoleranse. I planteforsøket testet jeg forskjellen mellom ettårige og toårige granplanter fra to forskjellige planteskoler. Jeg fant at plantene fra en av planteskolene var større ved utplanting, og beholdt forspranget gjennom hele vekstsesongen. Det ble ikke funnet noe signifikant forskjell i avgang av planter i første vekstsesong mellom ettårige og toårige granplanter. De ettårige granplantene hadde større total høydetilvekst og relativ høydetilvekst enn de toårige plantene fra samme planteskole. Dette er gode nyheter for planteskoler som kan øke produksjonen og senke prisen per plante ved en økning av ettårige granplanter i forhold til toårige. Det var signifikant større avgang i markberedningsflekker enn i vanlig humus. Det skyldes nok den spesielt varme sommeren 2018, men kan være tegn på at man bør unngå markberedning i tørre områder om det er fare for ekstrem tørke i første vekstsesong.nb_NO
dc.description.abstractIn commercial forestry, planting sets the foundation for the rest of the circulation. This is probably the most important decisions related to establishment. In 2018, 39,2 million Norway spruce seedlings were sold from Norwegian nurseries. Seedling establishment and growth after planting are crucial to determine if the planting is successful. This depends on the growth potential of the seedlings and to what extent environmental conditions permit this growth. Thus, it is important to use good seedling material with the right age, provenance, short-day treatment and planting time. The main objective of this thesis was to test the performance of various seedling batches to come to some conclusions about the seedling quality and recommendations for spring and autumn planting. This thesis consists of a hardiness experiment and a plant experiment. In the hardness experiment, I wanted to test what affects how robust a seedling batch is in autumn planting. By testing to what extent different seedling batches would be damaged by an early frost night or a warm and stressful planting. A freezing test and four heat treatments were carried out at two different dates to investigate differences in provenance, short-day treatment and planting date. I found that a higher-lying provenance increases the heat tolerance of the seedling batch. Short-day treatment gave significantly less damage after the freeze test and heat treatments. Analyzes of gene activity also showed that higher provenances, short-day treatment and a later planting time gave higher frost tolerance. In the plant experiment, I tested the difference between one-year-old and two-year-old Norway spruce seedlings from two different nurseries. I found that the seedlings from one of the nurseries were larger at planting and kept the lead throughout the growing season. No significant difference was found in the mortality of seedlings in the first growing season between the one-year-old and two-year-old seedlings. The one-year-old seedlings had greater overall height growth and relative height growth than the two-year-old seedlings from the same nursery. This is good news for nurseries that can increase production and lower the price per seedling by an increase of one-year-old compared to two-year-old seedlings. There was a significantly greater mortality in scarification planting spots than in regular planting spots. This is probably due to the particularly hot summer in 2018 but may indicate that soil scarification should be avoided in dry areas if there is a risk of extreme drought in the first growing season.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStresstoleransenb_NO
dc.subjectPicea abiesnb_NO
dc.subjectPlantekvalitetnb_NO
dc.subjectKortdagsbehandlingnb_NO
dc.subjectEtableringnb_NO
dc.subjectFrosttoleransenb_NO
dc.titleStresstoleranse hos granplanter (Picea abies) ved transport og etter utplantingnb_NO
dc.title.alternativeStress tolerance in Norway spruce (Picea abies) seedlings during transport and after plantingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO
dc.description.localcodeM-SFnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal