Show simple item record

dc.contributor.advisorLoe, Leif Egil
dc.contributor.advisorStien, Audun
dc.contributor.advisorHansen, Inger
dc.contributor.authorNornes, Regine
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-07-15T12:12:20Z
dc.date.available2019-07-15T12:12:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2605423
dc.description.abstractTap av sau (Ovis aries) på beite til rovdyr har ført til store konflikter mellom sauenæringen og forvaltningen. Det er lite kunnskap rundt mekanismene som fører til tap. Tap av mor tidlig i beitesesongen kan føre til en dårligere kondisjon hos lammet, mens det er uvisst hvordan periodevise tap av mor kan påvirke lammet. Det har tidligere vært vanskelig å samle inn data om midlertidige tap mellom mor og lam, men med en ny og mer presis GPS-teknologi er dette nå mulig å undersøke. Målet med dette studiet var å teste hypotesen om at både langvarig og kortvarig tap av kontakt mellom søye og lam har konsekvenser for produksjon av lam på utmarksbeite. Dette ble gjort ved at 74 mor-lam par, til sammen 148 sauer, ble utstyrt med GPS-sendere (Telespor) i Rødsjø beiteområde, i Indre Fosen kommune, vest i Trøndelag fylke. Rasene norsk kvit sau (nks), grå trøndersau og spælsau ble benyttet under studiet. Det ble gjort trajectory analyser for å koble sammen GPS-sporene til mor og lam, slik at avstanden mellom dem kunne regnes ut. Analyser på hvor mange timer hvert lam mistet mor gjennom beitesesongen ble også utført, der distanser over 400 meter ble definert som tapt kontakt. Bruk av ulike statistiske modeller viste at lammene økte avstanden til mor utover beitesesongen, men det var ingen forskjell mellom kjønnene og mellom rasene. Lam som taper mor helt eller i store deler av beitesesongen hadde ikke større sannsynlighet for å dø, men å miste mor tidlig hadde stor effekt på lammets tilvekst. Det var ingen effekt av midlertidig tap av mor på tilveksten og slaktevekten. Min studie tyder på at midlertidige tap av mordyret ikke er noen viktig tapsfaktor for produksjon av lam på utmarksbeite, mens permanente tap av mor tidlig i sesongen kan påvirke lammet negativt.nb_NO
dc.description.abstractThe loss of sheep (Ovis aries) to predators on the feeding grounds have resulted in major conflicts between the sheep industry and the authorities. As of today, there is limited knowledge concerning the mechanisms leading to loss. Yet, studies seem to suggest that early loss of the mother during the grazing season can result in poorer conditions of the lamb. It is, however, still uncertain how periodic loss of mothers can affect the lambs’ development. Previously, collecting data on temporary losses between mother and lamb has been challenging. Over the past few years, however, this has become possible to investigate due to new and more precise GPS technology. By providing 74 mother-lamb pairs, a total of 148 sheep, with GPS transmitters (Telespor) in Rødsjø grazing area in Indre Fosen municipality, west in Trønderlag county, the aim of this study was to test the hypothesis that both long-term and short-term loss of contact between ewe and lamb have consequences for the production of lamb on rangeland. The breeds Norsk kvit sau (nks), Grå trøndersau and Spælsau were used throughout the study. A trajectory analysis was conducted in order to connect the GPS tracks between the mother and the lamb. By doing so, it was possible to calculate the distance between them. This also allowed for an analysis of how many hours a lamb spent apart from its mother during the grazing seasons, where distances of more than 400 meters are defined as lost contact. The use of different statistical models shows that the lambs increase the distance to the mother through the grazing season, but no differences between the sexes and between the breeds were identified. Lambs that lost their mother altogether, or during large parts of the grazing season, were not more likely to die, but there was a great effect on the growth of the lamb. Further, the effect on growth and slaughter weight is minimal when losing the mother temporary. My study overall suggests that temporary loss of the mother is not an essential loss-factor for the production of lambs on pasture grazing, while permanent loss of mother early in the season can affect the lamb negatively.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleEffekter av tap av mor på lammets utvikling på utmarksbeitenb_NO
dc.title.alternativeExamining the effect of absent mothers on lambs' development on outdoor pasturesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO
dc.description.localcodeM-NFnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal