Show simple item record

dc.contributor.advisorBaklund, Lars
dc.contributor.authorSimonsen, Harald Magnus
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-07-05T13:04:14Z
dc.date.available2019-07-05T13:04:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2603671
dc.description.abstractSkatteloven gir på visse vilkår fritak fra beskatning av gevinst ved salg av egen bolig. Avhengig av karakteren til boligens tomt og salgssituasjonen kan imidlertid likevel skatteplikt for hele eller deler av gevinsten oppstå. Denne oppgaven kartlegger med juridisk metode gjeldende rett for knyttet til beskatning av boligtomt. Videre undersøkes det om eierskap til slik eiendom kan omorganiseres for å lempe skattebyrden, og hvorvidt slik omorganisering er lovlig og praktisk. Gjennomgangen av gjeldende rett viser at gevinst ved salg av boligeiendom med et naturlig arrondert areal som er egnet for utbygging, kan komme til beskatning dersom vederlaget er bestemt ut fra mulighetene for utbygging. Dette kan også gjelde dersom eiendommen er fullt ut bebygget, det foreligger rettslige bånd som hindrer utbygging og videre også dersom kjøperen ikke bygger ut eiendommen. Organisering av eierskap til fast eiendom gjennom aksjeselskap i konsernstruktur har blitt den foretrukne modell for nærings- og utviklingseiendom, i stor grad grunnet fritaksmetoden i skatteloven. Hvorvidt en omorganisering av eierskap er hensiktsmessig for en privatperson beror på den enkelte eiers hensikt med vederlaget. Dersom eiers forutsetning er reinvestering kan dermed slik omorganisering være fornuftig.nb_NO
dc.description.abstractThe Norwegian Tax Act provides, on certain conditions, an exemption from taxation of profits on the sale of residential property. However, depending on the character of the property's plot and the sales situation, tax liability for all or part of the profit may still arise. Using the legal method, this thesis reviews the current law with regard to taxation of housing properties as plots. Furthermore, it is examined whether ownership of such property can be reorganized to ease the tax burden, and whether such reorganization is lawful and practical. The review of current law shows that the profit from the sale of residential property with a naturally arranged area that is suitable for development can be taxed if the consideration is determined on the basis of the possibilities for development. This can also apply if the property is fully built, there are legal ties that prevent development and further if the buyer does not actually builds out the property. The organization of ownership of real estate through corporations in a group structure has become the preferred model for commercial and development property, largely due to the exemption method in the tax law. Whether a reorganization of ownership is appropriate for a private individual depends on the individual owner's intention for the consideration. If the owner's intention is reinvestment, such reorganization can may make sense.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSkattelovennb_NO
dc.subjectAksjelovennb_NO
dc.subjectRealisasjon av tomtnb_NO
dc.subjectEierstrukturnb_NO
dc.subjectAksjeselskapnb_NO
dc.subjectThe Norwegian Tax Actnb_NO
dc.subjectThe Norwegian Corporation Actnb_NO
dc.subjectDivestment of landnb_NO
dc.subjectLegal structurenb_NO
dc.subjectCorporationnb_NO
dc.titleSkatt av gevinst ved realisasjon av boligeiendom egnet til utbyggingsformålnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO
dc.description.localcodeM-EUTVnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal