Show simple item record

dc.contributor.advisorDramstad, Wenche
dc.contributor.advisorPedersen, Per Anker
dc.contributor.authorRykkelid, Jostein
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-06-25T09:22:28Z
dc.date.available2019-06-25T09:22:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602027
dc.description.abstractVegetasjonsflåter er et landskapselement som internasjonalt har blitt benyttet i flere tiår for å forbedre vannkvalitet, øke biologisk mangfold, dyrke mat, sikre mot bølgeerosjon, eller som elementer for rekreasjon. Vegetasjonsflåter er en flytende konstruksjon med planter, hvor plantene henter næring fra vannmassene. I Norge er dette et hittil lite kjent element, til tross for at vegetasjonsflåter har bruksområder som også kan være nyttig her til lands. Utfordringer knyttet til blant annet forurensning og bevaring av biologisk mangfold i Norge, krever at landskapsarkitekter burde kjenner til virkemidler for å møte disse problemene. Denne oppgaven samler informasjon og analyserer hvorvidt vegetasjonsflåter kan være et slikt virkemiddel. Erfaringer fra andre land har vist at utsetting av vegetasjonsflåter har positiv effekt for forbedring av vannkvalitet og for biologisk mangfold, i og rundt vannmiljøer. Dette er rekreasjonsfremmende effekter, i tillegg til at vegetasjonsflåtene i seg selv kan inngå som et landskapselement som bidrar til økt opplevelsesverdi i ulike landskap. Disse fordelene er også å forvente ved bruk av vegetasjonsflåter i Norge. Vegetasjonsflåter kan være et godt alternativ til sedimentkonstruerte landskap i vann, noe som gjør at vegetasjonsflåter er noe landskapsarkitekter, og andre som planlegge for vannmiljøer, burde kjenne til. De største utfordringene med å få til en hensiktsmessig bruk i Norge er mangelen på erfaringer fra vårt klima, få gode produkter, og regelverk knyttet til plantevalg. Denne oppgaven går nærmere inn på de potensielle bruksområdene for vegetasjonsflåter for å undersøke hvilken effekt vegetasjonsflåter har, og undersøke i hvilke tilfeller det er hensiktsmessig å benytte vegetasjonsflåter i Norge. Forbedring av vannkvalitet og hensyn til økosystemer er de mest utbredte bruksområdene internasjonalt, og vil også i denne oppgaven bli viet stor oppmerksomhet for å foreta en gjennomgang av mulige effekter. Oppgaven går gjennom prosjekteksempler, produkter, planter, og hensyn som er viktige å kjenne til ved bruk av vegetasjonsflåter. Det blir deretter foretatt en gjennomgang av hvordan vegetasjonsflåter kan tilpasses til ulike vannmiljøer. Basert på funn i oppgaven er det utviklet en ny type vegetasjonsflåte som ivaretar flere viktige hensyn sammenlignet med eksisterende vegetasjonsflåter. Til slutt i oppgaven er det foretatt en prosjektering med tanke på utsettelse av vegetasjonsflåter i Kongshavn, Oslo, hvor flåtekonstruksjon og funn fra arbeidet med oppgaven blir benyttet. Denne oppgaven er en første gjennomgang av vegetasjonsflåter som virkemiddel her i landet, og orienterer om utfordringer og muligheter ved bruk i Norge. Til tross for begrenset produktutvalg og utfordringer ved plantevalg, er vegetasjonsflåter hensiktsmessig å bruke i Norge i visse sammenhenger. Videre uttesting og utvikling av vegetasjonsflåter i Norge er nødvendig for å gjøre vegetasjonsflåter mer aktuelt å benytte for landskapsarkitekter i Norge.nb_NO
dc.description.abstractVegetated rafts are landscape elements that has been used internationally for decades to improve water quality, increase biodiversity, grow food, for wave erosion control, or as elements of recreation. Vegetated rafts are floating structures with plants, where the plants get their nutrients from the water. In Norway, this is a relatively unknown element so far, despite the fact that vegetated rafts have applications that can be useful for Norwegian conditions. Challenges related to pollution and conservation of biodiversity, among other things, in Norway, requires that landscape architects know of the different tools to meet these problems. This thesis collects information and analyzes whether vegetated rafts can be such a tool. Experiences from other countries have shown that the use of vegetated rafts has a positive effect on the improvement of water quality and for biodiversity, in and around aquatic environments. These are effects that enhances recreation, in addition to the fact that the vegetated rafts themselves can be a landscape element that contributes to increased recreational value for different landscapes. These benefits are also to be expected when using vegetation fleets in Norway. Vegetation rafts can be a good alternative to sediment-constructed landscapes in water, which means that vegetated rafts are a tool that landscape architects, and others who plan for aquatic environments, should know of. The biggest challenges for achieving an expedient use in Norway are the lack of experience from our climate, the availability of good products, and the laws related to plant selection. This thesis explores the potential applications for vegetated rafts to look closer at the effect of vegetated rafts and to investigate whether it is appropriate to use vegetated rafts in Norway. Improving water quality and care for ecosystems are the most widespread applications internationally, and is in this thesis given much attention to reviewing the potential effects. The thesis looks into project examples, products, plants, and important considerations for using vegetated rafts. Then a review is made of how vegetated rafts can be adapted to different water environments. Based on findings in this thesis, a new type of vegetated raft has been developed, which offers several improvements compared to existing vegetated rafts. Finally, a project has been carried out for placing vegetated rafts in Kongshavn, Oslo, where the raft construction and findings based on this thesis has been applied. This thesis is a first review of vegetated rafts as a tool for Norwegian conditions, and gives information about challenges and opportunities for application in Norway. Despite poor availability of products and challenges with plant selection, vegetated rafts are expedient to use in Norway in certain contexts. Further testing and development of vegetated rafts in Norway is necessary to make vegetation rafts more applicable for landscape architects in Norway.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVegetasjonsflåternb_NO
dc.subjectVegetated raftsnb_NO
dc.subjectVannkvalitetnb_NO
dc.subjectNaturbaserte renseløsningernb_NO
dc.subjectRevegeteringnb_NO
dc.subjectUkishimanb_NO
dc.subjectWater treatmentnb_NO
dc.subjectNature-based solutionsnb_NO
dc.titleVegetasjonsflåter : et nytt virkemiddel for landskapsarkitekter i Norgenb_NO
dc.title.alternativeVegetated rafts : a new tool for landscape architects in Norwaynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber124nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal