Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBroch Hauge, Katrine
dc.contributor.authorVea, Beate
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-05-07T11:55:13Z
dc.date.available2019-05-07T11:55:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2596797
dc.description.abstractTittelen for denne oppgaven er «Er dagens behov for seter i statsallmenning i samsvar med grunntanken i lovverket for statsallmenninger? Ett komparativt studie av to områder med statsallmenning» Oppgaven tar for seg rett til seter i statsallmenning og lovverket som regulerer dette. Jeg har sett på hvordan seterbrukene i statsallmenning brukes i dag og hvilke tanker dagens seterbrukere har for fremtidens bruk. Videre hvordan utviklingen i landbruket er og om det er stor etterspørsel på seter i statsallmenningene, samt hvordan forvaltningen følger opp registreringen av seterbrukene. Jeg har sett på to ulike områder med statsallmenning, Vestre Slidre i Oppland og Engerdal i Hedmark, og om det er store forskjeller på det jeg har undersøkt i de to områdene. I innhentingen av informasjon har jeg intervjuet seks informanter med seter i statsallmenning, tre i hvert område, samt fjellstyrene i begge områdene. I Engerdal var også Statskog SF med på intervjuet. Til grunn for besvarelsen av oppgaven har jeg gjort rede for dagens lovverk som regulerer rett til seter i statsallmenning, i tillegg til intervjuene. Hovedtrekkene i bruken av seter hos de jeg intervjuet er at denne er i aktiv drift, men det er også noen som i dag bruker denne til fritid, eller som ser for seg at denne vil bli brukt til det i fremtiden. Dagens behov hos de jeg intervjuet er derfor delt mellom fortsatt drift til landbruk, og fritid. Hovedtrekkene i landbruket er bruksendring med større enheter, eller nedgang. Og det syntes derfor ikke å være stor etterspørsel etter seter blant fjellstyrene. Til tross for det skal fjellstyrene føre en registrering av bruken minst hvert 10.år, noe som sjeldent lar seg gjøre, da det er ressurskrevende. Sånn sett er det vanskelig å gi et sikkert svar på hvordan de øvrige seterbrukene blir brukt i dag. Og om fravær av oppdaterte seterregistre har betydning for at overføring av setre skjer i svært liten grad.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis discusses whether the current need for summer mountain farms in state properties is in accordance with the basic idea of the legislation and is a comparative study of two areas of state properties. I have looked at how the summer farms in state properties are used today and what thoughts today's occupants have for future use. I elaborate this in view of the development in agriculture and whether there is a high demand for summer mountain farms in state properties and how the public administration follows up the registration of the summer farms.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatsallmenningslovutvalgetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFjellovanb_NO
dc.subjectSeterforskriftennb_NO
dc.subjectSeterbruknb_NO
dc.subjectSeterrettigheternb_NO
dc.titleEr dagens behov for seter i statsallmenning i samsvar med grunntanken i lovverket for statsallmenninger : ett komparativt studie av to områder med statsallmenningnb_NO
dc.title.alternativeWhether the current need for summer mountain farms in state properties is in accordance with the basic idea of the legislation, and is a comparative study of two areas of state propertiesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO
dc.description.localcodeM-EIEnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal