Show simple item record

dc.contributor.advisorHolsen, Terje
dc.contributor.advisorBørrud, Elin
dc.contributor.authorEiklid, Erik Gunnar
dc.coverage.spatialNorway, Oslonb_NO
dc.date.accessioned2018-11-21T11:31:18Z
dc.date.available2018-11-21T11:31:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574103
dc.description.abstractSom følge av et sterkt politisk fokus på fortetting i og rundt byer i Norge de siste 20 årene, har småhusområdene rundt Oslo sentrum også vært gjenstand for store endringer. Dette studiet tar for seg problematikken rundt hva som skjer med kvaliteten i de nye hagene som dannes når de store gamle eplehagene forvandles og fortettes med 5 til 10 nye boligenheter. Det har blitt lagt vekt på å finne ut om det eksisterer en «tommelfingerregel» for hva det koster å bygge et uteareal og om det er noen sammenheng mellom kostnaden og kvaliteten i det som faktisk bygges. Videre har det vært viktig å avklare bevisstheten omkring utearealet hos utbyggere, eiendomsmeglere og kjøpere av disse boligprosjektene, for å se hvordan dette påvirker kvalitetsoppfattelsen av de ferdig bygde utearealene. For å løse denne oppgaven har det blitt gjennomført et casestudie av 27 tilfeldig utvalgte småhusprosjekter i Oslo vest, for deretter å analysere sammenhenger. Videre er det foretatt kvalitative intervjuer av utbyggerne bak 80 % av de utvalgte prosjektene. Dette er supplert med en kvantitativ spørreundersøkelse blant 218 beboere og 11 eiendomsmeglere som var relatert til de utvalgte prosjektene. Studiet har avdekket et gjennomsnittlig kostnadsnivå på kr 1.635,- pr kvadratmeter uteareal ved bygging av småhus i tidligere eplehager. Det er konkludert med at det er en manglende bevissthet i byggebransjen omkring grensesnitt og kostnad av et uteareal. Som følge av dette er det avdekket et behov for en systematisk innarbeidet metode for å beregne utearealets prosentvise andel av boligens totale byggekostnad. Ved å ha et slikt parameter vil bransjen generelt kunne ha samme oppfattelse av hvor mye et uteareal bør koste og hvordan denne kostnaden påvirker kvaliteten i utearealet. Studiet påviser også at det er sammenhenger mellom utearealets byggekostnad og hvilken kvalitetsoppfattelse beboerne har av sin hage. Det er ikke nødvendigvis slik at en høy kostnad medfører en god kvalitetsoppfattelse, men en tydeliggjøring av ressursbruken er viktig og vil kunne påvirke resultatet. Det er påvist en lav eller manglende bevissthet blant kjøpere om hva de kan og bør forvente av et godt uteareal. Kjøperne er avhengige av tidlig og konsistent informasjon om produktet de kjøper og eiendomsmeglernes kunnskap og bevissthet omkring utearealet vil derfor være avgjørende. Den «gode historien» om utearealet uteblir fra eiendomsmeglerne, som følge av at de besitter begrenset informasjon fra utbygger i salgsprosessen. Det konkluderes derfor med at det er behov for ytterligere bevisstgjøring gjennom informasjon, kommunikasjon og tydeliggjøring. En enhetlig metode for å måle den ferdig bygde kvaliteten i utearealet vil redusere tvil om hvilke krav som ligger til grunn. Dette må følges opp gjennom krav til fagmessig utførelse, etterkontroll og etableringsskjøtsel.nb_NO
dc.description.abstractAs a result of a strong political focus on densification in and around Norwegian cities during the last 20 years, the neighborhoods of single-family dwellings around the center of Oslo have also undergone major changes. This study deals with the problems concerning the evolving quality of the new garden areas that are created when former large apple orchards are transformed and densified into 5 to 10 new residential units. Emphasis has been given to determining whether there is any “rule of thumb” regarding the costs of constructing a garden area and whether there is any correlation between the cost and the quality of what is actually built. It has also been important to define more clearly the awareness of the garden area among developers, real estate agents, and buyers of these residential projects, in order to see how this affects the perception of the quality of the garden areas after completed construction. To address this task, a case study was completed of 27 randomly selected single-family home projects in Oslo West, thereafter to analyze relationships. Qualitative interviews were also undertaken with the developers behind 80% of the selected projects. This information is supplemented by a quantitative survey among 218 residents and 11 real estate agents involved in the selected projects. The study has disclosed an average cost level of NOK 1,635.00 per square meter of garden area for small homes being built in former apple orchards. Further, it has been concluded that there is inadequate awareness within the building industry of the interaction with and cost of an outdoor or garden area. Consequently, a need is seen for a systematic method for calculating the garden area’s percentage of the total building cost of the home. Such a parameter could enable the building industry generally to have the same understanding of how much an outdoor garden area should cost and how this cost affects the quality of the outdoor area. The study also shows correlations between the construction cost of the garden area and the resident’s perception of the quality of his garden. It is not necessarily the case that a high cost will result in a perception of good quality, but a clarification of the resource use is important and could affect the result. There is found a low or insufficient awareness among buyers with regard to what they can and should expect of a good outdoor area. The customers are dependent on early and consistent information about the product that they are buying, and the real estate agent’s knowledge and awareness pertaining to the outdoor area will therefore be crucial. The “good story” about the garden area is not being told by the real estate agents due to the fact that they have acquired only limited information from developers during the sales process. It is therefore concluded that there is a need for a further increase in awareness through information, communication and clarification. A uniform method for measuring the quality of the finished outdoor area will reduce uncertainty regarding the requirements upon which the project is based. This must be followed up through requirements for professional workmanship, quality control and establishment care.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleHagen i eplehagen : den gode historien mot en grønnere fremtidnb_NO
dc.title.alternativeThe garden in the apple orchard : the good story toward a greener futurenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM-EUTVnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal