Show simple item record

dc.contributor.advisorBettum, Ola
dc.contributor.authorNygaard, Lars Ove
dc.coverage.spatialNorway, Oslonb_NO
dc.date.accessioned2018-11-12T09:32:23Z
dc.date.available2018-11-12T09:32:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571947
dc.descriptionPå slutten av 1800- tallet ble en rekke elve- og bekkeløp lagt i rør. I dag oppstår det oftere og oftere flom i kjølvannet av økende klimaendringer. De tradisjonelle overvannshåndteringssytemene klarer ikke lenger å håndtere overvannet. Det oppstår flom fordi rørene har blitt gamle og utdaterte og kostbare å restaurere. I denne oppgaven ønsker jeg å finne en god løsning på hvordan overvannet kan håndteres gjennom åpne løsninger.nb_NO
dc.description.abstractKlimaforandringer og økt urbanisering krever gode og fremtidsrettede løsninger for håndtering av overvann. Åpne overvannshåndteringsløsninger representerer en rekke forskjellige tiltak, som tilsammen utgjør en effektiv, funksjonell og estetisk løsning for fremtidig disponering av overvann. I denne oppgaven ønsker jeg å få bedre kunnskap om gjenåpning av bekker i urbane miljø. Oppgaven består av fire deler. Del 1: Bakgrunn for oppgaven, Del 2: Introduksjon til Torshovbekken og Ilabekkens delstrekninger, historie, samt analyser og registreringer. Del 3: Konseptutvikling, modellbygging og prosjektering av bekkene. Den første delen gjør rede for klimaendringer, nedbørsfelt, fortetting, tradisjonell og åpen overvannshåndtering, treleddsstrategien, ulike varianter av åpne overvannsløsninger, miljøgifter og forskjellige løsninger, plantenes rolle i nedbrytning av miljøgifter, og ulike løsninger for rensing av forurenset overvann. I tillegg gjenomgås hovedprinsipper for gjenåpning av bekker. Del to introduserer bekkenes delstrekninger, geografisk beliggenhet, bakgrunnshistorie, og de ulike delstrekningenes potensial for gjenåpning. Deretter gjennomgås overordnede analyser som geologi, løsmasser og grønnstrukturer. Del 3.1 tar for seg modellbygging og konseptutvikling, valgt prinsipp for gjenåpning og grunnlegende utformingsprinsipper av bekkene. Del 3.2 og 3.3 presenteres bekkenes gjenåpningsprosjekter hvor bekken blir gjenåpnet og illustrert. Prosjektet er et forslag til gjenåpning av bekkene som representerer en bærekraftig løsning på overvannshåndtering, skaper grunnlag for blågrønne koblinger, og som bidrar til økt biodiversitet. Torshovbekken presenteres først, og starter med den nordligste delstrekningen på Muselunden, etterfulgt av seks andre delstrekninger ned til Akerselva. I tillegg har noen av delstrekningene også delområder hvor det har blitt utarbeidet ulike forslag til lokal overvannshåndtering. Ilabekken er inndelt i fem delstrekninger. Første delstrekningen tar for seg bekkeåpning gjennom Vulkan og Kubaparken, etterfulgt av fem andre delstrekninger opp til ring 3. Aleksander Kielland plass er tatt med i introduksjonen av Ilabekkens delområder, men inngår ikke i løsningsforslagene til bekkeåpningnb_NO
dc.description.abstractClimate change and increased urbanization require future-oriented solutions for stormwater management. Surface water management solutions represent a number of different measures, which together form an effective, functional and aesthetic solution for future sustainable management of urban stormwater. In this thesis, I want to gain knowledge about reopening of streams in the urban environment. The thesis consists of three parts. Part 1: Background for the assignment, Part 2: Introduction to the streams, history, together with analysis and registrations. Part 3: reviews the concept development, model construction and, finally- the design of the reopened streams. The first part addresses climate change, precipitation, urban densification, traditional and open water management, the three-point strategy, various types of surfacewater management, plant-based remediation, and different solutions for cleansing contaminated surface water. In addition, the main principles for reopening of closed streams are reviewed. Part two introduce the streams different segment, geographical location, site background history, potential for reopening the closed streams, followed by the historical development of the closing of waterways in Oslo. Subsequently, overall analysis of: geological history, soil composition and green structures are reviewed. Part 3.1 deals with model building and concept development, chosen principles of reopening the streams, and basic principles of design. Sections 3.2 and 3.3 is a design project, where the reopening of the streams is planned and illustrated. It illustrates a proposed solution for reopening of the closed streams, witch ensure sustainable management of surfacewater, enhances blue-green connections, and facilitates biodiversity. The design proposal starts with the northernmost section of Torshovbekken,- Muselunden, followed by six different segments down to Akerselva. In addition, some of the segments also have sub-areas where various proposals for local surfacewater management have been dealt with. Ilabekken is divided into five segments. The first part presenting Vulkan and the Kubapark, followed by five other segments up to ring 3. Aleksander Kiellands site is included in the introduction of the sites, but is not included as part of the design solution of the streams.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectOvervannshånderingnb_NO
dc.subjectBiologisk mangfoldnb_NO
dc.subjectClimate changenb_NO
dc.subjectBiodiversitynb_NO
dc.titleOslos sidevassdrag som overvannsystem : prosjekt for åpning av sidebekkene til Akerselva som et åpent, byintegrert overvannssystemnb_NO
dc.title.alternativeOslo’s side streams as stormwater management systemnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal