Show simple item record

dc.contributor.advisorThorén, Anne-Karine Halvorsen
dc.contributor.advisorØdegård, Ingrid Merete
dc.contributor.authorSolum, Marte Uthus
dc.contributor.authorSyrstad, Ragnhild
dc.coverage.spatialNorway, Trondheimnb_NO
dc.date.accessioned2018-10-23T13:13:54Z
dc.date.available2018-10-23T13:13:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2569177
dc.description.abstractKlimaframskrivninger for Norge forespeiler et villere, varmere og våtere klima. Ved økt fortetting og mer intens nedbør, øker også flomtoppene. Samfunnsøkonomiske kostnader tilknyttet flom har steget de senere årene, og dermed også behovet for å tenke annerledes i overvannshåndteringen. Oppgaven tar derfor for seg hvordan overvannshåndtering kan klimatilpasses i norske byer og tettsteder, fra to landskapsarkitekters syn. Å klimatilpasse overvannshåndteringen gjennom naturbaserte løsninger gir flere fordeler sammenliknet med dagens lukkede rørsystem. Gjennom å tilegne de naturbaserte løsningene både tekniske, økologiske og sosiale verdier og funksjoner, kan disse tiltakene også beskrives som flerfunksjonelle blågrønne strukturer. Fordelen med å benytte blågrønne strukturer som utgangspunkt for planleggingen, sikrer at flerfunksjonalitet og større sammenhenger blir ivaretatt. Dokumentstudier, semistrukturerte intervjuer og relevante norske planleggingsmetoder, har dannet grunnlaget for å utvikle en planleggingsmetode som kan bidra til å klimasikre norske byer og tettsteder mot ekstremnedbør. Københavns skybruddsplan har vært hovedinspirasjonen for å utarbeide denne planleggingsmetoden, og metoden har derfor fått navnet skybruddsplan. Betydning av det danske begrepet skybrudd, kan på norsk omtales som ekstremnedbør. Gjennom å utarbeide deler av en skybruddsplan for et caseområde i Trondheim, framstilles og forklares planleggingsmetoden. Samtidig har dette vært en måte å teste anvendeligheten til metoden. Videre bruk av planen utforskes ved å prosjektere et foreslått tiltak, og her belyses tiltakets effekt for den samlede avrenningen. Ved å utarbeide en planleggingsmetode for klimatilpasset overvannshåndtering, er det identifisert flere områder som berører gjennomføringsevnen for selve planarbeidet. Flere virkemiddel må benyttes for å få dette til, både juridiske, økonomiske, informative og samordningsvirkemiddel. Dette funnet viser at klimatilpasset overvannshåndtering gjøres best ved tverrfaglig samarbeid. Oppgaven er dermed et innspill til hvordan planlegging av klimatilpasset overvannshåndtering kan gjøres, og et diskusjonsgrunnlag for videre utvikling av hvordan norske byer og tettsteder kan klimasikres mot ekstremnedbør.nb_NO
dc.description.abstractThe climate projection for Norway predicts a climate that is wilder, warmer and wetter. With intensified densification and more heavy rain, the flood peaks will accumulate. The economic costs to society due to flooding, has during the last years increased significantly. That is why sustainable stormwater management is needed. This thesis investigates how an spatial planning approach to sustainable stormwater management, can be done in Norwegian cities and towns. Sustainable stormwater management through nature-based solutions provides several advantages compared to conveying water in drainage systems. Nature-based solutions gives technical, ecological and social functions and values. These solutions can be described as multifunctional blue-green-infrastructures. By using these in spatial planning, multifunctionality and greater connections will be preserved. The study of documents, semi structured interview and relevant norwegian planning methods, formed the basis to develop a planning method to adapt stormwater management. The aim is to decrease the damage caused by cloudburst (heavy rainfall), in Norwegian cities and town. The cloudburst plan (Skybrudplan 2012) for Copenhagen, has inspired our work and therefore the method is given the name Skybruddsplan. Parts of the planning method (The cloudburst masterplan) is presented, explained and tested in a case study area (Trondheim, Norway). This has been a way to test the usability of the method. Further use of the plan is explored by designing a part of the plan in detail. This enlightens the effect one element has in a larger system. By developing a planning method for sustainable stormwater management, we have discovered several areas that affects the ability for implementation. Economic, juridical, coordination and informative instruments are necessary to use, if the implementation of sustainable stormwater management is to be successful. This emphasize how important interdisciplinary collaboration in sustainable stormwater management is. The thesis is therefore an input, and forms a basis to further discussion on how to increase climate resilient cities and towns in Norway.nb_NO
dc.description.sponsorshipSINTEFnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKlimatilpasset overvannshåndteringnb_NO
dc.subjectSkybruddnb_NO
dc.subjectUrban flomnb_NO
dc.subjectÅpen overvannshåndteringnb_NO
dc.subjectNaturbaserte løsningernb_NO
dc.subjectKlimaendringernb_NO
dc.subjectBærekraftnb_NO
dc.subjectØkosystemtjenesternb_NO
dc.subjectTrondheimnb_NO
dc.subjectBåhus gatenb_NO
dc.subjectClimate adapted stormwater managementnb_NO
dc.subjectPlanning methodnb_NO
dc.subjectCloudburstnb_NO
dc.subjectCloudburst masterplannb_NO
dc.subjectUrban floodnb_NO
dc.subjectOpen stormwater managementnb_NO
dc.subjectNature-based solutionsnb_NO
dc.subjectClimate changenb_NO
dc.subjectSustainabilitynb_NO
dc.subjectBiodiversitynb_NO
dc.subjectEcosystem servicesnb_NO
dc.titleFlommen kommer : en planleggingsmetode for klimatilpasset overvannshåndtering i norske byer og tettstedernb_NO
dc.title.alternativeThe flood is coming : a planning method for climate adapted stormwater management i Norwegian cities and townsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140::Landscape architecture: 147nb_NO
dc.source.pagenumber182nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal