Show simple item record

dc.contributor.advisorTaubøll, Steinar
dc.contributor.authorFlesvig, Håkon
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-10-04T13:29:02Z
dc.date.available2018-10-04T13:29:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2566488
dc.description.abstractDenne oppgaven har som formål å kartlegge likheter og ulikheter i lovverket, i tilknytning til bygging og utbedring av veier, avhengig av om veien er definert som landbruksvei, etter Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, eller som søknadspliktig tiltak etter plan og bygningsloven § 20-1, andre ledd k) og l). Oppgaven vil ha spesielt fokus rettet mot ansvar og plikter i tilknytning til naturfare, slik som eksempelvis flomproblematikk i et nedbørsfelt og utfordringer i tilknytning til dette oppstrøms og skader nedstrøms i mindre bekkedrag. Dagens situasjon Som følge av endringer i klima, har, - og kommer nedbøren i Norge til å øke totalt sett, og nedbøren kommer mer konsentrert i kortere tidsperioder. Dette fører til at vannføringen i enkelte bekkedrag øker betydelig i enkelte områder. I perioder med ekstremnedbør med hele 20-40% de neste 50 – 100 årene . Størrelsen på nedbørfeltet og det aktuelle områdets geologiske permeabilitet og helling, har stor betydning for hvor fort denne økningen skjer. Generelt kan en for mindre bekkedrag hevde at endringene i vannføringen skjer relativt fort, etter at nedbøren tar til. Dette gjør det utfordrende å gjøre akutte tiltak for den økte vannføringen, noe som på kort tid kan føre til flomskader. I de siste 100 år er det gjort vesentlig større og mindre terrenginngrep i Norges land. Samferdselsanlegg er bygd ut og endret en rekke ganger. Utnyttelsen og måten en avvirker primærressurser på, har også endret seg betydelig, siden landbrukstraktorens inntog i gårds- og skogslandbruket. Den stadige utviklingen med gjennomgående stadig større maskiner i både landbruket og skogbruket, har resultert i at det har blitt etablert et betydelig antall driftsveier av større og mindre omfang i hele landet. Det samme gjelder for utviklingen av veier for nye hyttefelt og endringer i bosetning. Summen av disse ovennevnte utfordringer gjør det krevende for en kommune å fatte riktig vedtak i alle enkeltvedtak. Kommunens ansvar for ivaretakelse av samfunnssikkerhet strekker seg i utgangspunktet langt. Det er ofte mange utfordringer og interesser i den enkelte sak. Politikk og lokalpolitiske interesser skal ivaretas. I tillegg skal den enkelte saksbehandler inneha den tekniske og juridiske kompetansen som kreves for å treffe rett vedtak. Det sier seg nesten selv, at dette kan være utfordrende i en hektisk hverdag, spesielt i mindre kommuner med begrensede ressurser både faglig og tidsmessig. Feil vedtak kan i verste fall føre til fare for liv og helse hos den enkelte innbygger, og kan føre til betydelig materielle skader. Dette kan sekundært føre til erstatningsansvar hos kommunen, dersom det viser seg at det er gjort saksbehandlingsfeil i vedtaket. Ulike lovverk og etater for saksbehandling av tiltak, avhengig av hva en vei er definert som, kan skape gråsoner for ansvar og plikter for både tiltakshaver og forvaltning. Skadeerstatningsloven § 2-1 stiller krav om at saksbehandlingen skal utførers på en aktsom måte. Det er derfor sentralt å klarlegge hvilke juridiske krav til utredning forvaltningen kan kreve av tiltakshaver, ut i fra to ulike lovverk. Oppgaven vil først ta for seg hvordan utviklingen av veinett har utviklet seg de siste 100 år, for siden belyse dagens situasjon. Videre redegjøres det for aktuelle parter og interessenter i veitiltak, før gjeldene juss drøftes, og avsluttes med klarlegging av forholdet mellom gjeldende rett og praktiske utfordringer, som saksbehandlerne møter i hverdagen.  nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this essay is to make a survey of similarities and differences in the legal system -concerning the building and renovation of roads-depending on if the road is classified as an agricultural road according to the current regulations and the approval of agricultural roads, or as necessary steps that must be taken, based on application dealing with Plan and Building Act, § 20-1, second part k) and l). This essay has a special focus on responsibility and obligations concerning possible dangers in nature, such as problems of flood in areas of heavy rain and big snowfalls in winter- and also challenges upstream and damages downstream in small waterways.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectEIEnb_NO
dc.titlePrivat veibygging : hvilket lovverk er gjeldende?nb_NO
dc.title.alternativePrivate roadbuilding : whitch legal system is operative?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO
dc.description.localcodeM-EUTVnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal