Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHoen, Hans Fredrik
dc.contributor.advisorBergsaker, Erling
dc.contributor.authorAamodt, Ola Westby
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-09-26T13:13:33Z
dc.date.available2018-09-26T13:13:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564753
dc.description.abstractAktiv forvaltning av miljø og klima er sett på som en av vår tids største utfordringer. Sertifisering av skog og skogprodukter har kommet som et krav fra forbruker, og skal tilføre skogforvaltningen noe mer enn lover og forskrifter. Miljøsertifiseringene skal sikre allmenheten at skogeiendommene forvaltes i samsvar med dokumenterte rutiner, og kontrolleres av en uavhengig tredjepart. I denne studien ble det gjennomført intervjuer, tidsstudier samt regnskaps- og budsjettanalyse for å avdekke systemkostnadene ved sertifisering for entreprenører, virkeorganisasjoner og skogbasert industri i Norge. Utvalget i studien er ett entreprenørfirma, tre virkeorganisasjoner og to skogbaserte industribedrifter. Intervju ble brukt til å avdekke sertifiseringens påvirkning på arbeidshverdagen til respondentene. Tidsstudien ble brukt til å registrere tid brukt til miljøsertifisering av entreprenørene og tømmerkjøperne selv. Tidsbruken ble regnet om til variable driftsavhengige kostnader for bedriftene. Regnskaps- og budsjettanalyse ble benyttet ved estimering av virkeorganisasjonene faste driftsuavhengige kostnadene ved sertifisering. Entreprenørene i studien hadde en kostnad til etterleves av PEFC sertifisering på 7,7 kr·m-3. Generaliseres dette resultatet, basert på ett entreprenørfirma, til å gjelde samtlige entreprenører i Norge, ville entreprenørene hatt kostnader knyttet til sertifisering på om lag 79 millioner kr·år-1. Virkeorganisasjonene i studien hadde en kostnad til sertifisering på 2,3 kr·m-3. Sertifiseringskostnad varierte fra 2,0-2,7 kr·m-3 mellom virkeorganisasjonene. Generaliseres resultatet til å gjelde alle virkeorganisasjoner i Norge, ville kostnadene til sertifisering vært 26 millioner kr·år-1. Bergene Holm hadde kostnader ved CoC sertifiseringen på 0,38 kr·m-3 innkjøpt tømmer. Eidskog Stangskovene hadde kostnader ved CoC sertifisering på 0,69 kr·m-3 innkjøpt tømmer. Generaliseres resultatet til å gjelde alt virke videreforedlet i Norge, ville kostnadene ved CoC sertifisering vært 4 millioner kr·år-1 for skogbaserte industribedrifter. Kostnadene kunne vært redusert opptil 50% hvis PEFC og FSC hadde godtatt hverandres CoC sertifisering. Det må understrekes at det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til datamaterialet. Utvalget for entreprenørene var ett entreprenørfirma. Kostnaden ved sertifisering for virkeorganisasjonene kan anses som lavere enn virkeligheten, da studien ikke fanget opp alle kostnadene til virkeorganisasjonene. Kostnadene ved CoC sertifisering for de skogbaserte bedriftene var avhengig av størrelse på bedriften, og kan bare generaliseres over til andre bedrifter med samme mengde innkjøpt virke.nb_NO
dc.description.abstractActive environmental and climate management has been seen as one of the greatest challenges of our time. Certification of forest has come as a demand from consumers of forest based products, and have stricter forest management than laws and regulations. Environmental certification shall ensure that forest properties are managed after documented procedures, and controlled by an independent third party. In this study interviews, time studies and accounting and budget analyzes were conducted to reveal system costs for certification of forest contractors, forest organizations and forest-based industry in Norway. The sample in the study is one forest contractor company, three forest organizations and two forest-based industrial companies. Interview was used to reveal the impact of environmental certification on the work of the respondents. The time study was used to record time for environmental certification by contractors and employees in forest organizations, by themselves. The time spent, was converted into variable costs for the companies. Accounting and budget analysis were used for finding regular costs for certification of the forest organizations. The contractors in the study had total cost by the certification of 7,7 NOK·m-3. If this result, based on one contractor company, is generalized to apply for all forest contractors in Norway, contractors would have costs associated with certification of approximately 79 MNOK·yr-1. The forest organizations had total cost by the certification of 2,3 NOK·m-3. Certification costs varied from 2,0-2,7 NOK·m-3 between the work organizations. If the result is generalized to apply for all forest organizations in Norway, the cost of certification would be 26 MNOK·yr-1. Bergene Holm had costs for the CoC certification of 0,38 NOK·m-3 purchased timber. Eidskog Stangskovene had costs for CoC certification of 0,69 NOK·m-3 purchased timber. If the result is generalized to apply for all forest processing industry in Norway, the cost of CoC certification would be 4 MNOK·yr-1. The costs could have been reduced by up to 50% if PEFC and FSC had accepted each other's CoC certification. There are several uncertainties associated with the data. The data for the contractors was based on one forest contractors company. The cost of certification for the forest organizations can be considered as lower than reality, as the study did not capture all the costs of the organizations. The costs of CoC certification for the forest-based company depended on the size of the company, and can only be generalized to other companies with the same amount of purchased timber.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectPEFCnb_NO
dc.subjectFSCnb_NO
dc.subjectCOCnb_NO
dc.titleSystemkostnader ved miljøsertifisering av skog i Norgenb_NO
dc.title.alternativeSystem costs for environmental certification of forest in Norwaynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900nb_NO
dc.description.localcodeM-SFnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal