Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBaardsen, Sjur
dc.contributor.advisorDybedal, Petter
dc.contributor.authorWigestrand, Ingrid Larsen
dc.coverage.spatialNorway, Hordaland, Oddanb_NO
dc.date.accessioned2018-09-25T13:04:26Z
dc.date.available2018-09-25T13:04:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564416
dc.description.abstractDet har kommet veldig mange flere turister til Norge de senere årene, noe mange destinasjoner har merket godt. Reiselivsutvikling har alltid effekter for det lokalsamfunnet det foregår i, både positive og negative effekter. Dette mastergradsarbeidet har som mål å belyse hvordan Odda har blitt påvirket av turisme sosialt, miljømessig og økonomisk. Kobro et al. (2013) har skrevet om turismeutvikling og hvilke effekter det kan ha for lokalsamfunn, og oppgaven støtter seg mye på dette arbeidet. I Odda har det kommet mange flere turister de senere årene for å oppleve den spektakulære utsikten og turen opp til Trolltunga. Her har også turismen ført med seg positive og negative effekter. Oppgaven bruker intervju og lokaløkonomisk analyse som metoder og undersøker hvordan turismen har påvirket Odda sosialt, miljømessig og økonomisk. Resultatene fra intervjuene viser at det generelt er en veldig positiv holdning til turistene i Odda. Det påpekes at det er fint med mer liv i sentrum og at bedriftene går bedre på grunn av turismen. I tillegg er det naturområder som har blitt mer tilgjengelige etter økningen i turister. De negative effektene fra reiselivet dreier seg hovedsakelig om områdene rundt Trolltunga og omhandler forsøpling og avføring langs stien. I tillegg dras det frem effekter i sentrum som villcamping, og konsekvensene av det. Den tydeligste positive effekten informantene beskriver er at Odda har fått en bedre selvfølelse, eller syn på seg selv etter økningen i antall turister. Dette innebærer at Oddingen har større tro på hjemstedet sitt, det oppfattes som vakrere og et mer attraktivt sted å være. Den lokaløkonomiske analysen baserer seg på anerkjente metoder for å beregne lokaløkonomiske virkninger og effekter. Analysen baseres på forbrukstall som Petter Dybedal (2016) har regnet ut for Hol kommune i 2014. Tallene antas å være sammenliknbare med forbrukstallene som er reelle for Odda. I den økonomiske analysen bekreftes oppfatningen om at det går bra økonomisk for bedriftene i Odda. Verdiskapningen per år fra reiselivsnæringen i Odda har økt med hele 23 millioner kroner fra 2012 til 2017. Den økte verdiskapningen bidrar til investering i infrastruktur og styrker oppfatningen om at samfunnet har fått en bedret selvfølelse. Det er en oppfatning om at den økte turismen har medført flere positive enn negative effekter for lokalsamfunnet Odda. Allikevel ser man at det eksisterer utfordringer knyttet til bruk av naturområder, dette er noe planleggere må ta hensyn til for ikke å forringe ressursene reiselivet er bygget på.nb_NO
dc.description.abstractIn recent years there have been coming a lot more tourists to Norway. Tourism development always has effects for the local community in which it takes place, both positive and negative effects. This master's thesis aims to illustrate how Odda has been influenced by tourism socially, environmentally and economically. Kobro et al. (2013) has written about tourism development and what effects it can have on local communities, and this thesis relies a lot on this report. In Odda, there have been much more visitors in recent years that come to experience the spectacular view and hike to Trolltunga. Tourism has brought positive and negative effects to this area. The thesis uses interview and local economic analysis as methods and examines how tourism has influenced Odda socially, environmentally and economically. The results from the interviews show that it is generally a positive attitude towards the tourists in Odda. It is pointed out that it is nice to have more people in the city center and that businesses are managing better because of tourism. In addition, there are natural areas that have become more accessible after the increase in tourists. The negative effects of tourism are mainly around the areas by Trolltunga and relate to littering and stool along the path. In addition, effects in the center of Odda are highlighted as “wild-camping” and the consequences of it. The biggest positive effect is that Odda has gained a better self-esteem, or self-worth after the increase in number of tourists. This means that the locals have more faith in their home, it is perceived as more beautiful and a more attractive place to be. The local economic analysis is based on recognized methods for calculating local economic effects. The analysis is based on consumption figures that Petter Dybedal (2016) has calculated for Hol Municipality in 2014. The figures are assumed to be comparable to the consumption figures that applies for Odda. The economic analysis confirms the perception that it is going well for the companies in Odda. The added value per year from the tourism industry in Odda has increased by a total of NOK 23 million from 2012 to 2017. The increased added value contributes to investment in infrastructure and reinforces the perception that the community has improved self-esteem. There is a perception that the increased tourism has resulted in more positive than negative effects for the local community Odda. Nevertheless, there are challenges associated with the use of natural areas, which are something planners must consider in order not to detract from the resources the tourism is built on.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectNaturbasert reiselivnb_NO
dc.subjectTrolltunganb_NO
dc.subjectOddanb_NO
dc.subjectLokalsamfunnsutviklingnb_NO
dc.subjectPåvirkning på lokalsamfunnnb_NO
dc.subjectLokaløkonomisk analysenb_NO
dc.subjectSosial bytte-teorinb_NO
dc.titleReiselivets påvirkning på Odda som lokalsamfunn : økonomiske-, sosiale-, og miljømessige effekternb_NO
dc.title.alternativeTourism's influence on Odda as a local community : economic, social, and environmental impactsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900nb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO
dc.description.localcodeM-REISnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal