Show simple item record

dc.contributor.advisorKorhonen-Sande, Silja
dc.contributor.authorWang, Markus Molin
dc.contributor.authorKotonski, Silje Stokke
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-08-16T10:27:30Z
dc.date.available2018-08-16T10:27:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558241
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er beslutningstaking i små bedrifter (SB) og hvordan de går frem for å etablere nettbutikk. Beslutningstaking er definert som en konklusjon eller et vedtak på bakgrunn av vurderinger (English Oxford Living Dictionaries 2018). Mye av handelen som tidligere ble gjennomført i fysisk butikk har gradvis flyttet seg over til nettbutikkene. Det er derfor interessant å se nærmere på hva som ligger bak avgjørelsen om å etablere nettbutikk. Vi valgte å ta for oss interiørbransjen, ettersom de er preget av sterk konkurranse og mange nyetableringer. Dette har ledet oss til følgende problemstilling som vi i stor grad har klart å besvare: «Hvordan tar små bedrifter avgjørelsen om å etablere nettbutikk?» På bakgrunn av teorien om beslutningstaking har vi utarbeidet en konseptuell modell som viser hvordan små bedrifter kan benytte ulike kvalitative og kvantitative vurderinger i sine beslutninger. Modellen består av tre hovedfaser: vurdering av ressursgrunnlag og markedssituasjon, identifisering av alternativer og avgrensning av beslutningskriterier samt kvantitativ analyse og endelig vurdering. Vi ønsker at modellen skal øke forståelse av hva som påvirker en beslutning og sammenhengen mellom de ulike fasene i beslutningsprosessen. Metoden vi har benyttet er en teoridrevet kvalitativ casestudie med dybdeintervjuer. Vi har intervjuet ti informanter som alle var daglig leder og øverste beslutningstaker i sin bedrift. Utvalget har bestått av små interiørbutikker sentralt på Østlandet. Butikkene var i ulike deler av livssyklusen på tidspunktet da nettbutikken ble etablert. Resultatet av vår forskning viser at motivet bak etableringen av nettbutikk begrunnes med vekst av de som allerede hadde fysisk butikk. For de nyetablerte var motivet et ønske om endring i livssituasjon for informantene. Daglig leder av interiørbutikkene benytter i stor grad intuisjon og magefølelse i valget om å etablere nettbutikk. Beslutningen skjer raskt og er ofte spontan, uten å innhente informasjon om hva som kreves av ressurser og kapabiliteter. De gjør først undersøkelser av hva som må plass i etterkant av beslutningen. Hvilke delbeslutninger daglig leder velger å se nærmere på avhenger av hva de anser som viktig. Beslutningsprosessen i forbindelse med etableringen av nettbutikk er i stor grad intuitiv. Det benyttes ikke kvantitative analyseverktøy. Realopsjonstankegang benyttes av enkelte til å vurdere ulike alternativer og informasjon opp mot sine egne kriterier. Daglig leder benytter nettverk aktivt i beslutningsprosessen, spesielt på områder hvor de mangler kunnskap. Over tid blir daglig leder mer rasjonell og tar i større grad bruk enkle beregninger basert på kvantitative analyseverktøy.nb_NO
dc.description.abstractThe subject of this master thesis is decision making in small businesses and how they decide to establish an online store. Decision making is defined as a conclusion or a decision based on assessments (English Oxford Living Dictionaries 2018). A lot of the trade that was previously carried out in physical stores has gradually shifted to online stores. It is therefore interesting to investigate what lies behind the decision to establish an online store. We chose to look at the interior industry, as they are characterized by strong competition and many new establishments. This has led us to the following thesis question: «How do small businesses make the decision to establish an online store?» Based on the theory of decision making, we have developed a conceptual model that shows how small businesses can use different qualitative and quantitative assessments in their decisions. The model consists of three main phases: assessment of resource and market situation, identification of alternatives and limitation of decision criteria, quantitative analysis and final assessment. We want to increase the understanding of what influences a decision and the connection between the different phases of the decision-making process. The method we have used is a theory driven qualitative case study. We have interviewed ten informants, each of them is CEO and decision maker in their company. The range consisted of small interior stores centrally located in Eastern Norway. The stores were in different parts of the life cycle at the time when the online store was established. The results of our research show that the motivation behind the establishment of online stores is justified by the growth of those who already had physical stores. For the newly established ones, the motivation behind the establishment was a wish for change in the life situation of the informants. The results of our research show that the CEO of the interior stores often uses intuition and gut feeling in the decision of establishing an online store. The decision is made quickly and is often spontaneously, without obtaining information about what is required of resources and capabilities. The CEO first examines what is required after the decision. What part decisions the CEO chooses to investigate depends on what they consider important. The decision-making process in terms of the establishment of an online store is mostly intuitive. Quantitative analysis tools are not used. Real options thinking is used by individuals to evaluate different alternatives and information against their own criteria. The CEO use their personal network in the decision-making process, especially in areas where they have lack of knowledge. Over time, the CEO becomes more rational and increases the use of quantitative analysis tools.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBeslutningsprosessernb_NO
dc.subjectRealopsjonernb_NO
dc.subjectSensitivitetsanalysernb_NO
dc.subjectStrategisk økonomistyringnb_NO
dc.subjectNåverdiberegningnb_NO
dc.subjectHybridbutikkernb_NO
dc.subjectInvesteringsanalysenb_NO
dc.titleHvordan tar små bedrifter beslutningen om å etablere nettbutikk?nb_NO
dc.title.alternativeHow do small businesses make the decision to establish an online store?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber108nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal