Show simple item record

dc.contributor.advisorAurlien, Tormod
dc.contributor.advisorFarstad, Tom
dc.contributor.authorEinarsen, Ludvik Skjønhaug
dc.coverage.spatialNorway, Oslonb_NO
dc.date.accessioned2018-08-13T12:28:56Z
dc.date.available2018-08-13T12:28:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2557760
dc.description.abstractI dag lever man i et urbanisert samfunn hvor flere og flere flytter til byene. Boligprisene blir høyere og fortetting i byene er en aktuell sak som vil gjøre at flere kommer til å bo oppå hverandre. Vi får et multikulturelt samfunn der folk ønsker å lage forskjellig mat og høre på forskjellig musikk. Forurenset luft i byene er noe vi ønsker å skjerme oss mot, for å bedre helse og miljø. En økende andel av befolkningen sliter også mere og mere med allergier og astma. Det er i dag bare krav om å måle lufttettheten gjennom klimaskjermen, de interne luftlekkasjene blir da neglisjert. Fortsatt stilles det krav om at vegger skal begrense lyden og hindre brann over en angitt tid, men ikke noen krav om å etterteste hvor tett den er i praksis. Lukt, lyd, smitte og branngasser er noe som bæres i luftlekkasjer. I 9 av 10 tilfeller er det røyken som dreper og ikke flammene (Stabell 2007), brannen utvikler seg også raskere ved tilgang på mere oksygen. Oppgaven tar for seg omfanget av internlekkasjer målt i 3 forskjellige prosjekter med 3 forskjellige byggemetoder. Ved hjelp av AF Bygg Oslo sine måleresultater fra 13 prosjekter målt de 3 siste årene, skal også byggemetode, valg av tømrere og valg av type våtrom vurderes om det har konsekvenser for luftlekkasjer. Om leilighetsskille og planløsning har noe å si for luftlekkasjer skal også tas med i betraktning. Resultatene i oppgaven skal også brukes til å omtale dagens normaliseringsmetode og se på muligheter med en ny metode.nb_NO
dc.description.abstractToday we live in a urbanized society where more and more people move to the cities. Housing prices are getting higher and the settlement in cities will make more people living on top of each other. We get a multicultural society where people want to cook different foods and listen to different music. Contaminated air in the cities is something we want to protect ourselves from for better health. An increasing proportion of the population is also struggling more and more with allergies and asthma. It is Today only a requirement to measure the airtightness through the climate wall , the internal air leaks are neglected. Still, it is required that the walls should limit the sound and prevent fire over a specific time, but it isn’t a requirement to check if it is in practice. Smell, sound, infection and fire gases are carried in air leakages. In 9 out of 10 cases, the smoke, not the flames are killing (Stabell 2007). The fire also develops faster when accessing more oxygen. This project are measuring internal leakages in 3 different projects with 3 different building methods. It is also using AF Bygg Oslo's measure results from 13 projects measured in the last three years to compare construction methods, choice of carpenters and choice of type of building method of the bathroom if it affects air leakages. It will also be taken consideration if the separating wall and floor plan of the apartment affect the air leakages. The results of the assignment will also be used to refer to today's calculation method in Norway and look at the opportunities for a new method.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBygningsinterne luftlekkasjer i leilighetsbyggnb_NO
dc.title.alternativeInternal air leakages in apartment buildingsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500nb_NO
dc.source.pagenumber426nb_NO
dc.description.localcodeM-BAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal