Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSky, Per Kåre
dc.contributor.authorBirkeland, Marte
dc.contributor.authorSandvold, Natasa Savkovic
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-06-28T13:15:47Z
dc.date.available2018-06-28T13:15:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503656
dc.description.abstract”I eit jordskifte er det ikkje eit sjølvstendig mål at kvar part får eit lovsikra krav på ein matematisk del av nytten” (Prop. 101 L, s. 169). Sitatet er hentet fra forarbeidene til jordskifteloven av 2013. Jordskifteløsningen skal ikke føre til at kostnadene og ulempene blir større enn nytten, jf. jskl. § 3-18. Bestemmelsen omtales gjerne som "vernet mot tap", og den utgjør ett av tre materielle vilkår for å gjennomføre en jordskiftesak. Bestemmelsen er en grunnstein i jordskifteloven og danner på mange måter grunnlaget for jordskifte som institusjon. Til tross for dette oppstiller ikke jordskifteloven noen vilkår om tallfesting, fordeling eller kontroll over nytten som genereres som følge av et jordskifte, jf. sitatet over. Slike temaer er også lite behandlet i faglitteraturen, og det er dette vi ønsker å undersøke nærmere. Temaet for masteroppgaven er nytte i jordskifteloven. Vi ønsket å undersøke hvordan nytte etter jordskifteloven § 3-18 behandles i saker etter jskl. § 3-6 om oppløsning av realsameie, og jskl. § 3-7 om deling av eiendom. I tillegg ville vi undersøke hvordan denne nytten fordeles i disse sakstypene. Det teoretiske grunnlaget bygger på lovverket, lovforarbeider, faglitteratur samt tidligere masteroppgaver. Teorien redegjør for sentrale bestemmelser om nytte, men det finnes lite som omhandler nyttefordeling. For å undersøke nytte og nyttefordeling i praksis har vi tatt utgangspunkt i 25 utvalgte saker. Det empiriske grunnlaget er en dokumentundersøkelse av rettsbøker og saksdokumenter i saker behandlet av jordskiftedomstolene. I tillegg har vi intervjuet jordskiftedommere og foretatt en spørreundersøkelse blant partene i sakene vi har tatt utgangspunkt i.nb_NO
dc.description.abstract"In terms of land consolidation, there is no independent goal that each party should get a legal requirement mathematical part of the benefits" (Prop. 101 L s. 169). This quote is obtained from the preparatory work of the Norwegian Land Consolidation Act (LCA). The land consolidation settlement shall not result in costs or other disbenefits that are greater than the benefits, cf. Section 3-18. This provision is often referred to as "protection against loss", and it is one of the three main conditions for implementing a land consolidation settlement. The provision works as the foundation in the LCA, and in many ways forms the basis for the land consolidation institute. In spite of this, the LCA does not lay down any rules any rules for quantification, distribution or control over benefits generated from a land consolidation settlement. Academic literature only deals with such topics to a small extend. The purpose of this thesis is to investigate a practical topic and phenomenon which has previously only been dealt with to a small degree. The topic of this master thesis is the term "benefits" in the LCA. We seek to investigate how benefits in LCA Section § 3-18 is treated in cases pursuant to the LCA Section 3-6 concerning the dissolution of joint ownership and joint use, and in Section 3-7 on division of property. In addition we will look at how the benefits are distributed in these types of cases. The study is based on a selection of 25 different cases. The research is based on a document study of court records, rulings and case documents. In addition, we have interviewed judges and conducted a survey amongst the parties in the cases we have based this study on.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleEn studie av nyttefordeling i jordskiftelovennb_NO
dc.title.alternativeA study of benefit distribution in the Norwegian Land Consolidation Actnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM-EIEnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal