Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWinge, Nikolai Kristoffersen
dc.contributor.authorBlindheim, Sølvi Maria Stordalen
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-06-28T11:14:20Z
dc.date.available2018-06-28T11:14:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503570
dc.description.abstractTemaet for avhandlingen er kontroll av forvaltningsvedtak vedrørende miljø. Problemstillingen som reises er i hvilken grad Norges kontrollprosedyrer overholder kravene i Århuskonvensjonen artikkel 9.4. Av kravene er det utledet tre parametere: nøytralitet, tilgjengelighet og effektivitet. Avhandlingen foretar en kartlegging av kontrollprosedyrene i norsk forvaltning. Hensikten med kartleggingen er å danne et grunnlag for å undersøke om det finnes en mulighet for en reell kontroll av miljøforvaltningen, hvor oppfyllelse av parameterne og dermed Århuskonvensjonens krav til kontrollprosedyrene er forutsatt. Forskningsspørsmålet avhandlingen stiller er bredt, og eksemplene fra rettspraksis er få. Avhandlingen er avgrenset til miljørett, og tar for seg enkelte særegenheter ved særlover som faller under miljøretten. Avhandlingen understreker at miljøforvaltningen er fragmentert og sektorovergripende, noe som innebærer utfordringer knyttet til en helhetlig forvaltning. Lovgivningen som regulerer vedtak som vil få betydning for miljøet åpner i stor grad for at forvaltningen kan utøve et vidt skjønn. Dette innebærer begrensninger i kontrollen, ettersom det kun er forvaltningen som kan overprøve vedtakets skjønnsmessige sider. Avhandlingen gjør også flere poeng med hensyn til borgernes rettssikkerhet i miljøsaker, blant annet at klageadgangen er en forutsetning for tillit til forvaltningen og de beslutningene som treffes. I tillegg peker avhandlingen på graden av politiske føringer og mål som utfordrende for en reell kontroll av miljøforvaltningen på bakgrunn av skjønnet forvaltningen kan utøve ved sin utforming av enkeltvedtak og kontroll av dem. Avhandlingens oppsummerende bemerkninger trekker i retning av at det er Sivilombudsmannen som i høyest grad oppfyller kravene Århuskonvensjonen stiller, under forutsetning av at uttalelsene fra Sivilombudsmannen følges opp av forvaltningen. De høye kostnadene ved kontroll i domstolene indikerer at graden av tilgjengelighet er for lav til at borgere lett kan bringe miljøspørsmål inn for domstolskontroll. Forvaltningens skårer lavt på nøytralitet, nærmere bestemt på upartiskhet, ettersom mange forvaltningsorganer er underlagt samme veiledende dokumenter og instruksjoner for sin klagesaksbehandling, i tillegg til at departementenes instruksjonsmyndigheten strekker seg langt.nb_NO
dc.description.abstractThe topic of the dissertation is review of environmental management decisions. The issue raised is to what extent Norway's review procedures comply with the requirements of the Aarhus Convention article 9.4. From the requirements, three parameters have been derived: neutrality, availability and efficiency. The purpose of the survey is to provide a basis for investigating whether there is an opportunity for actual review of environmental management decisions, where fulfillment of the parameters and thus the Aarhus Convention's requirements for reviews procedures are provided.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectLegalitetskontrollnb_NO
dc.subjectMiljørettnb_NO
dc.subjectMiljøforvaltningnb_NO
dc.titleKontroll av enkeltvedtak med betydning for miljø : i hvilken grad overholder norske kontrollinstanser kravene i Århuskonvensjonen artikkel 9.4?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber78nb_NO
dc.description.localcodeM-EIEnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal