Show simple item record

dc.contributor.advisorNæss, Petter
dc.contributor.authorFugelsnes, Kristin Hoel
dc.coverage.spatialNorway, Kristiansundnb_NO
dc.date.accessioned2018-06-26T12:33:10Z
dc.date.available2018-06-26T12:33:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503042
dc.description.abstractFriluftslivet er en sentral del av nordmenns tradi­sjon og kulturarv, og er et lavterskeltilbud for ­befolkningen. Det er et nasjonalt mål å få flest mulig til å delta i friluftslivet, og en sentral strategi er å legge til rette for friluftsliv i nærheten av hvor folk bor. Fysisk aktivitet og naturopplevelser i nær­miljøet er av stor betydning for mange, og det er kjent at friluftsliv har helsefremmende og sykdomsfore­byggende effekt. Å sørge for at så mange som mulig har muligheten til å drive med nært friluftsliv er derfor et verdifullt tiltak for folkehelsa. Bynære grønne områder har lenge vært under press. Byer vokser og blir tettere. Dette fører til at nære frilufts­livsområder, og også urørt kystlinje, reduseres og fragmenteres. Dette bidrar til å minske disse områdenes tilgjengelighet og ­verdi for folkehelse. Denne problemstillingen er også aktuell for Kristiansund kommune. At byen ligger på øyer skaper naturlige begrensninger for sentrumsnær ­utbygg­ing, og arealknapphet er en utfordring. Dette har ført til at de sentrumsnære friluftslivsområdene siden andre verdenskrig gradvis har minket i størr­else, og de er også i dag truet av ytterligere nedbygging. Kristiansund kommer dårligere ut enn landet som helhet for flere folkehelseindikatorer. Bevaring av verdiene som friluftslivet representerer blir derfor desto viktigere. Masteroppgavens problemstilling er: «Hvilken verdi har tre sentrumsnære friluftslivsområder i Kristiansund for folkehelse?»nb_NO
dc.description.abstractOutdoor life is an important part of Norwegian traditions and cultural heritage, and it is a low-thres­hold opportunity for the population. It is a national goal to increase participation in outdoor life, and a central strategy is to facilitate outdoor activities in close ­vicinity of where people live. Physical activity and experiencing nature in local areas are important to many people, and it is known that outdoor life leads to better health and prevents disease. To ensure that as many people as possible can pursue outdoor activities near their homes is an important measure to promote public health. Green areas close to city centres have long been under pressure. Cities grow and become denser. This leads to reduction and fragmentation of recreation areas and untouched parts of the coastline. This ­decreases their accessibility and value for public health. This issue is also relevant for the municipality of Kristiansund. The fact that the city is situated on islands creates natural limitations for development near the city centre, and land shortage is a ­challenge. The outdoor recreation areas close to the city centre have gradually been reduced in size and are still threatened by further piece-by-piece downsizing. Kristiansund municipality scores lower than the country as a whole on several public health ­indicators. Protecting the public health values ­represented by outdoor life therefore becomes even more ­important. The Master’s thesis research question is: “What is the value of three outdoor recreation areas near Kristiansund city centre for public health?”nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFriluftslivnb_NO
dc.subjectFolkehelsenb_NO
dc.subjectFriluftslivsområdernb_NO
dc.subjectBevaringnb_NO
dc.titleHelse i hver tur : en casestudie om tre sentrumsnære friluftslivsområder i Kristiansund og deres verdi for folkehelsenb_NO
dc.title.alternativeHealth in every walk : a case study of three outdoor recreation areas near Kristiansund city centre and their value for public healthnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO
dc.description.localcodeM-BYREGnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal