Show simple item record

dc.contributor.authorAbudayya, Asil Abdallah
dc.coverage.spatialNorway, Åsnb_NO
dc.date.accessioned2018-04-18T08:50:45Z
dc.date.available2018-04-18T08:50:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2494636
dc.description.abstractUllensaker kommune mangler store resipienter for å ta imot overvann. Kommunen planlegger derfor langsiktige prosjekter og iverksetter tidlig planlegging for mulige tiltak for å ivareta sine resipienter. En lokal overvannsløsning, Måsabekken rensepark, ble etablert i 2009 med renseareal på 77000 m2, som tilsvarer 0,3 % av det 2,6 km2 store nedbørsfeltet. Denne er bygget opp med et sedimentasjonsbasseng og et vegetasjonsfilter ved Nordbytjernet. Renseparken er bygget for å rense overvann som kommer fra Jessheim sentrum i Ullensaker kommune, før det renner videre til Nordbytjernet. I forprosjektet ble det antydet forventet tilbakeholdelse av fosfor på 45 % og på tungmetaller 60-80 %. I dette arbeidet har en hatt som målsetting å undersøke hvilken renseeffekt Måsabekken rensepark har mot ulike forurensinger, hvilke kilder disse kommer fra, og alternative tiltak mot disse utfordringene. I dette arbeidet ble Jessheim sentrum delt til 4 delområder for å identifisere hovedkilden til forurensning. Konsentrasjoner av tungmetaller, næringsstoffer, suspendert stoff og indikatorbakterier ble funnet ved prøvetaking fra hoved-overvannskum for hvert delområde, samt ved inn- og utløp av sedimentasjonsbasseng og utløp av Måsabekken rensepark. Resultater fra prøvene fra delområdene og renseparken i 2017 ble sammenlignet med standard overvannskonsentrasjoner, StormTac, v.2012-12, og Miljødirektoratets tilstandsklasser for ferskvann. Resultatene viser at parkeringsplasser og trafikk er hovedkilden til forurensning i overvannet som kommer fra Jessheim sentrum, spesielt fra delområdet B. Analyseresultater viser at Måsabekken rensepark holder tilbake ca. 18 % TSS, 13 % Nitrogen, 20 % fosfor og 38-54% tungmetaller. Videre er det en økning av indikatorbakterier, E. Coli, gjennom renseparken. Dette skyldes sannsynligvis avføring fra fugler i renseparken. Ved kraftig nedbør i en tørrværsperiode vil forurensningstransporten til renseparken være størst, med utvasking av både oppløst og partikkelbundet forurensning fra overflater. Samtidig fører den høye avrenningen til kortere oppholdstid i renseparken og dermed lavere renseevne. Problemet kan løses med lokal overvannsdisponering i delområdene A og B, med et fordrøyningsbasseng, løsningen vil forsinke vannet og vil gi kontroll over overvanns kvaliteten og mengden. Og/eller ved å bruke filter på parkeringsplasser og moderne sandfang på veier som har ÅDT > 4000 som vil sikrer høy grad av rensing over lang tid. Abstract Ullensaker municipality lacks large recipients to receive the stormwater runoff. Therefore, the municipality is planning long-term projects and taking early measures for possible solutions to safeguard its recipients. A local stormwater wetland (Måsabekken Wetland) was established in 2009 with a clean area of 77000 m2, which is equal to 0.3% of the 2.6 km2 large catchment area. Måsabekken wetland was built with a sedimentation basin and a vegetation filter at Nordbytjernet. The Wetland is built to treat the stormwater runoff that flows from Jessheim center before it flows into Nordbytjernet. In the pre-project Måsabekken wetland was expected to remove up to 45% phosphorus and 60-80% heavy metals. This research presents a study of the effectiveness of Måsabekken wetland treatment on pollutants such as heavy metals, nutrients, suspended solids and indicator bacteria in the stormwater runoff, the source of pollutants, moreover the alternative solutions/measures against these challenges in the future. In this research, Jessheim Center was divided into 4 sub-catchment areas to identify the main source of contamination. The concentrations of heavy metals, nutrients, suspended solids and indicator bacteria were found by taking samples from main stormwater manhole for each catchment area, as well as at the inlet and outlet zone of the sedimentation basin and the outlet of the Måsabekken wetland. The samples result of Måsabekken wetland and sub-catchments 2017 were compared with Standard Classification Table, Storm Tac, V.2012-12, and Norwegian Environment Agency Standard Class For Freshwater to determine the pollution level. The Results show that parking lots and traffic are the main sources of pollution in the stormwater runoff that is discharged from Jessheim center, especially from subarea B. The results also show that Måsabekken wetland retains approximately 18% TSS, 13% Nitrogen, 20% phosphorus and 38-54% heavy metals. Furthermore, there is an increase in indicator bacteria, E. Coli, through Måsabekken wetland. This is probably due to birds faeces in the wetland. In the case of heavy rainfall during a dry period, the pollutant transport to the wetland will be greatest, with leaching of both dissolved and particle-bound contamination from surfaces. At the same time, it leads to a high drainage rate for shorter stay time in the wetland and thus reduce detergency.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Science, Åsnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectOvervann Sedimentasjonsbasseng Måsabekkenrenseparken Ullensakerkommune forurensningsstoffernb_NO
dc.titleRenseeffekten til Måsabekken rensepark 10 år etter etablering.nb_NO
dc.title.alternativeThe effectiveness of Måsabekken wetland treatment system 10 years after its establishment.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Miljøteknologi: 610nb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO
dc.description.localcodeM-VAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal