Show simple item record

dc.contributor.advisorHouck, Leif Daniel
dc.contributor.authorSivapalan, Tharsika
dc.coverage.spatialNorway, Åsnb_NO
dc.date.accessioned2018-04-04T12:33:18Z
dc.date.available2018-04-04T12:33:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2492611
dc.description.abstractEffektivisering av byggebransjen er et omdiskutert tema, og det satses aktivt på dette området om dagen. Omfatningen av prosjektene, byggekostnader, regler og retningslinjer, og ulike framdriftsplaner skaper alle organisatoriske kompleksiteter som nødvendiggjør prioriteringen av et viktig verktøy for måloppnåelse, kommunikasjon. Kommunikasjon betyr blant annet formidling av informasjon mellom ulike personer eller grupper. Målet med denne oppgaven er å kartlegge hvordan kommunikasjon mellom hovedentreprenøren AF Bygg Østfold og underentreprenørene deres kan forbedre samarbeidet og fellesforståelsen for et prosjekt gjennom funn innhentet fra forskningsprosjektet Campus Ås. Campus Ås er en stor hovedentreprise bestående av mange interessenter, og dermed er veien fra idé til beslutning lang. Forskningen gjøres ved å forttrinnvis studere hvordan aktørene kommuniserer; hovedsakelig hva som ikke fungerer, men også hva som fungerer. Forskningsspørsmålene fokuserer på forutsetningene som skaper dårlig kommunikasjon. Med oppgavens begrensninger, forutsetninger samt usikkerheter tatt i betraktning, har det blitt kartlagt enkelte konsekvenser som skapes grunnet disse forutsetningene. Resultatene av disse funnene vil forhåpentligvis tas til nytte for andre prosjekter ved å øke fokus på kommunikasjon og bidra til å finne forbedringspotensialer i dette området. Innledningsvis lå fokuset på å bli kjent med kommunikasjonskulturen både internt hos hovedentreprenøren, men også fra eksternt hold. Metodene omfatter blant annet deltagelse på møter, i lunsjpauser ikke minst av semistrukturerte intervjuer som var en blanding av formell og uformell samtale. Disse metodene ble foretatt med aktører fra både hoved- også underentreprenører. Denne variasjonen av formell og uformell setting, ga en mulighet til å se og analysere funnene fra ulike hold basert på forskjellige forutsetninger. Usikkerhetene og begrensingene i oppgaven ble tatt i betraktning da det ble gitt en mulighet til å avkrefte, eller bekrefte og underbygge resultatene sammenlignet med litteraturstudiet til relevante temaer knyttet til oppgaven. Det er i tillegg blitt foreslått forbedringstiltak som er diskutert og konkludert til at kommunikasjon i byggebransjen er avhengig av entrepriseformen, samt klarheten og kompetansen enhver aktør har til sin kontrakt. Det er viktig at kontraktene består av tydelige og rigide rammer når det kommer til ansvar og arbeidsoppgaver, så vel som kostnader. Like viktig er det at alle involverte i samarbeidsprosessen må være klare over kontraktens innhold for å forstå deres egne roller i prosjektets sammenheng, slik også øke fellesforståelse for hele prosjektet og dele et likt helhetsbilde som flest mulig involverte i prosjektet.nb_NO
dc.description.abstractEfficiency of the construction industry is a controversial theme, and it´s becoming an investment priority these days. The scope of the projects, construction costs, rules and guidelines, and various progress plans create organizational complexities/challenges to prioritize this important tool for achievement, communication. Communication means, among other things, the dissemination of information between different persons or groups. The purpose of this assignment is to map how communication between the main contractor AF Bygg Østfold and their subcontractors can improve the cooperation and get a mutual understanding of a project through findings obtained from the research project Campus Ås. Campus Ås is a major main enterprise consisting of many involved parties. The development from an idea to a finalized plan goes through several steps. The research is done by studying how both the main contractors and the subcontractors communicate. Research questions focus on the conditions that create poor communication. With the limitations of the task, assumptions and uncertainties considered, some consequences have been identified that are created due to these assumptions. The results of these findings will hopefully be taken advantage of for other projects by increasing the focus on communication and helping to find improvement potentials in this area. Both at the AF Group, and the subcontractors. Initially, the focus was on getting to know the communication culture both internally with the main contractor, but also from external collaborators. The methods include participation in meetings, lunch breaks, and semi structured interviews that were a mixture of formal and informal conversation. These methods were conducted with participants from both main and subcontractors. This variation of formal and casual setting gave an opportunity to view and analyze the findings from different perspectives based on different assumptions. The uncertainties and limitations of the assignment were taken into an account when denying, confirming and substantiating the results compared to the literature study to relevant topics related to the assignment. Additionally, improvement measures have been proposed and these have been discussed. The main conclusion that communication in the construction industry depends on the type of contract, as well as the clarity and competence that any participant has in his contract. It is important that the contracts consist of clear and rigid frameworks when it comes to responsibilities and duties as well as costs. Equally important is that all involved in the collaborative process must be aware of the content of the contract to understand their own roles in the project context, thus increasing common understanding for the entire project and sharing an overall image.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.titleAnalyse av kommunikasjon mellom hoved- og underentreprenør i en hovedentreprisenb_NO
dc.title.alternativeAnalysis of the communication between the main and subcontractor in a general contractnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber98nb_NO
dc.description.localcodeM-IØnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal