Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØdegård, Ingrid Merete
dc.contributor.authorØksendal, Hannah
dc.contributor.authorLyngstad, Kristin Kvam
dc.coverage.spatialNorway, Åsnb_NO
dc.date.accessioned2018-02-07T12:54:02Z
dc.date.available2018-02-07T12:54:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2483275
dc.description.abstractNorges landskapslaboratorium NMBU er lansert og i ferd med å etableres. Denne masteroppgaven utforsker hva et landskapslaboratorium på NMBU kan være, og foreslår et rammeverk for mulig innhold. Det stedlige landskapet er utgangspunktet for laboratoriet, som skal bli en arena for forskning, undervisning og demonstrasjon i 1:1 skala. Landskapsarkitektur handler om å forme og forvalte våre fysiske omgivelser. Vi ser stadig utfordringer som følge av de globale klimaendringene, spesielt i tettbygde strøk. Byene og tettstedene våre må rustes til å takle et klima i endring. Oppgaven undersøker mulighetene for hvilken rolle Norges landskapslaboratorium kan ha for bærekraftig by- og tettstedsutvikling i møte med dagens og fremtidens klima- og miljøutfordringer. Flerfunksjonelle blågrønne strukturer kan bidra til bærekraftig byutvikling ved at man ser sosiale, økologiske og tekniske verdier i sammenheng. Planlegging og utforming av gode flerfunksjonelle blågrønne strukturer krever tverrfaglig kunnskap og kompetanse. Landskapslaboratoriet kan ved hjelp av det brede fagmiljøet som finnes ved universitetet, utvikle og teste ut løsninger for utforming og forvaltning av flerfunksjonell blågrønn struktur. Erfaringer fra andre landskapslaboratorium, samt kunnskap om blågrønne strukturers flerfunksjonalitet, utgjør oppgavens kunnskapsgrunnlag og legger føringer for hva vi kartlegger. Kunnskapsgrunnlaget og kartleggingene ligger til grunn for våre forslag til muligheter for Norges landskapslaboratorium. Vi foreslår muligheter på tre ulike nivå. Overordnet forslag til innhold og tema inkluderer hele NMBUs eiendom. De overordnede temaene konkretiseres i neste nivå der vi presenterer tverrfaglige forskningskonsept for Campus. I det tredje nivået blir noen av forskningskonseptene stedsspesifikke og ytterligere konkretisert. Alle forslagene er på et konseptuelt nivå og er ment som innspill til etableringen og utviklingen av Norges landskapslaboratorium.nb_NO
dc.description.abstractThe Norwegian Landscape Laboratory NMBU has been launched and is about to be established. This Master’s thesis explores what a landscape laboratory at NMBU could be, and suggests a framework for possible content. The local landscape constitutes the basis for the laboratory, which will turn into an arena for research, instruction and demonstration in a 1:1 scale. Shaping and managing our physical surroundings is at the core of landscape architecture. Global warming frequently causes new challenges, especially in urban areas. As such, cities and settlements must be geared up to deal with an ever-changing climate. The thesis inspects the possibilities for what role The Norwegian Landscape Laboratory can play for sustainable development of cities and settlements in meeting current and future climatic and environmental challenges. Multifunctional blue-green structures can contribute to sustainable urban development, by looking at the relationship between social, ecological and technical functions and values. Planning and designing satisfying blue-green structures requires interdisciplinary expertise and qualification. Thanks to the broad academic community at the university, the landscape laboratory has the opportunity to develop and assess solutions for design and management of blue-green structures. Experience from other landscape laboratories, as well as an understanding of blue-green structures multifunctionality, constitutes the evidence base, and provides guidelines for our surveys. The evidence base and the surveys underlies the suggested possibilities for The Norwegian Landscape Laboratory. We provide suggestions on three different levels. Overarching content and topic includes all of NMBU’s property. The overarching topics are concretised on the next level, where we present interdisciplinary research concepts for Campus. On the third level, some of the research concepts are location specific and concretised even further. All suggestions are on a conceptual level, and intended as input in the establisment and development of The Norwegian Landscape Laboratory.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectLandskapslaboratorium, blågrønne strukturer, klimatilpasning, tverrfaglig samarbeidnb_NO
dc.titleEt mulighetsstudie for Norges landskapslaboratorium NMBUnb_NO
dc.title.alternativeA feasibility study for Norways landscape laboratory at NMBUnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal