Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHouck, Leif Daniel
dc.contributor.authorReilstad, Peter
dc.date.accessioned2017-11-07T14:23:25Z
dc.date.available2017-11-07T14:23:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464723
dc.description.abstractBygnings informasjons modellering er blitt en anerkjent metode for planlegging og samhandling i bygge bransjen. Dette gjør at det i de fleste større byggeprosjekter deles bygnings informasjons modeller, selv om graden av samhandling ikke er definer. 4D BIM handler om at man i tillegg til å ha en 3 dimensjonal BIM-modell, tilegner modellen tidsrelatert informasjon. I denne studien har formålet vært å beskrive utfordringer knyttet til å ta i bruk 4D BIM hos mindre entreprenører, og se nærmere på hvilke mulige gevinster en 4D modell kan gi en mindre entreprenør. For å komme fram til et resultat i studien er det blitt gjennomført en case studie, hvor data har blitt samlet inn ved bruk av flere metoder. Det har blitt intervjuet 3 sentrale personer hos entreprenøren om prosjektstyring og entreprenørens fokus på BIM. Det ble produsert en 4D modell for å belyse utfordringene knyttet til å ta i bruk 4D BIM hos entreprenøren. Og det ble intervjuet flere prosjektdeltakere om potensialet de ser i bruken av 4D BIM, med et oppfølgende spørreskjema. Ved bruk av dataen samlet inn i casen, blir det forsøkt å besvare problemstillingen: «Hvilke mulige gevinster kan man oppnå ved bruk av 4D BIM hos en mindre entreprenør?» Etter å ha redusert, analysert og tolket dataene opp mot allerede eksisterende teori, har det kommet fram til dette resultatet. En mindre entreprenør har mulighet til å oppnå flere mulige gevinster ved å ta i bruk 4D BIM i sine prosjekter. Dette er gevinstene å sikre at hele bygget er tatt hensyn til i planleggingsprosessen, visualisere om det oppstår tid-rom konflikter mellom fag, og hjelpe planlegger å holde kontroll på endringer i framdriftsplanen. 4D modellen vil i tillegg kunne gi mulige gevinster som å forbedre brukernes forståelse av omfattende framdriftsplaner, forbedre formidling til brukere med lite kunnskap og erfaring, forbedre kommunikasjonen, motivere og åpne for bedre medvirkning fra prosjektdeltakere. For å oppnå disse gevinstene er det anbefalt at entreprenøren inngår et tettere samarbeid med prosjekterende, hvor de blant annet stiller krav til objektstørrelser, struktur og informasjon i modellen. I resultatet kommer det også tydelig fram at gevinstene man kan oppnå begrenses av brukernes datakompetanse, det vil derfor kreve en innarbeiding av metoden hos entreprenøren før man vil kunne oppnå fult utbytte av gevinstene. 4D BIM vil være et nyttig hjelpemiddel for prosjektlederen til å planlegge og formidle gjennomføringen av prosjekt, men stort fokus på dette vil kunne begrense prosjektlederens frihet og fleksibilitet på hvordan framdriftsplanleggingen skal gjennomføres.nb_NO
dc.description.abstractBuilding information modelling(BIM) is a common tool for planning and communicating building information in the AEC industry. The technology is used by many architects and engineers, which means that access to a building information model(BIM-model) is normal in most of the greater building projects. By using 4D BIM tools it`s possible to attach time-related information to the BIMmodel to improve the progress scheduling. This master thesis is about the gains of attaching timerelated information to a BIM-model to visualize the construction prosses. The aim of this thesis is to examine the challenges small contractors facing related to using 4D BIM in the planning and construction prosses, and give a description of the possible gains a 4D model may provide to a smaller contractor. This study is done in collaboration with the contractor Masiv Bygg AS. By conducting interviews of several employees, the contractor’s way of planning and focus on their use of BIM has been described. There is been produced a 4D model for one of the contractor projects, with the purpose of detecting challenges related to using 4D BIM in the contractor projects. The produced 4D model was also used to interview project participants about their view on the potential of the 4D model. By analyzing the result, we try to answer this issue: What possible gains may 4D BIM provide when used by a smaller contractor? In the result of this study there was detected several possible gains a smaller contractor may get by using 4D BIM in their projects. This is the gains of insure that the project planner have including all aspects of the building in the progress schedule, visualize time-space conflicts between activities which will help the planer make a more realistic progress schedule and help project planer to keep control when the progress schedule is changed. The use of a 4D model to communicate the plan may give possible gains like better understanding of a comprehensive progress schedule, give å better convey of the progress schedule to users with limited experience and knowledge, provide greater assurance of proper understanding of the progress schedule, motivates and give project participants a greater opportunity to participate. It was also detected some challenges due to the use of 4D BIM at a smaller contractor. It therefor recommended that the contractor collaborates with the designers to increase the efficiency of producing a 4D model, by ensure that the BIM-models is adopted to the contractors use in a 4D model. The gains 4D BIM can give also are limited by the project participant’s computer knowledge, which involves a great need of training to gain the benefits of 4D BIM. 4D BIM will give many advantages for the project planner, but this will demand changes in how the project planners works and reduce the planner’s flexibilitynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectPlanleggingnb_NO
dc.subjectBIMnb_NO
dc.subject4Dnb_NO
dc.subjectFramdriftnb_NO
dc.titleMulige gevinster ved bruk av 4D BIM hos mindre entreprenørernb_NO
dc.title.alternativePossible gains 4D BIM may provide when used by a smaller contractorsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Arkitektur og bygningsteknologi: 531nb_NO
dc.source.pagenumber107nb_NO
dc.description.localcodeM-BAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal