Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNaalsund, Margrethe
dc.contributor.advisorHansen, Ellen Kristine Solbrekke
dc.contributor.authorKay, Ingrid
dc.coverage.spatialNorway, Åsnb_NO
dc.date.accessioned2017-11-06T14:54:25Z
dc.date.available2017-11-06T14:54:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464334
dc.description.abstractAlgebra er et problemområde for mange norske elever, og elevene får sjelden mulighet til å øve på problemløsing. Matematikkundervisningen er lagt opp på en slik måte at elever bruker utenatlæring og kopierer fremgangsmåter, i stedet for at de selv må overvåke og ta ansvar for problemløsingsprosessen. De blir dermed ikke vant til å forsvare og argumentere for løsning sin. Med denne studien ønsket jeg å finne ut hvilken sammenheng det er mellom elevers metakognitive reguleringsferdigheter og deres matematiske resonnement i løsning av problemer som omhandler variabler, og hva denne sammenhengen har å si for problemløsing. Jeg har valgt en mixed method studie, som kan betegnes som en participiant-selection variant. Det vil si at metoden består av en kvantitativ del og en kvalitativ del, men at hovedvekten er lagt på den kvalitative delen. Den kvantitative delen bestod av en diagnostisk test som inneholdt variabelproblemer, og et spørreskjema som hadde som hensikt å gi et innblikk i elevenes metakognitive reguleringsferdigheter mens de gjennomførte variabelproblemene. 42 1T-elever på en norsk videregående skole deltok på testen. Den kvalitative delen bestod av høyttenkningsmetoden. Høyttenkningsmetoden ble utført ved at to elever, valgt ut i fra at de løste variabelproblemene riktig og rapporterte om gode metakognitive reguleringsferdigheter i spørreskjemaet, gjennomførte variabelproblemer mens de uttrykte sine tanker verbalt. På den måten fikk jeg et unikt innblikk i problemløsingsprosessen. Høyttenkningsdelen ble tatt opp ved bruk av videokamera og de sentrale delene av videoen ble transkribert. Analyse og diskusjon av resultatene viste at elevenes første resonnementssekvenser i variabelproblemløsingen var imitative, ved at de brukte memorerte regler og algoritmer. Det var først etter at elevene brukte metakognitive reguleringsferdigheter, at resonnementssekvensene kunne betegnes som kreative og de klarte å løse problemene. Kreativ resonnering kjennetegnes blant annet ved at elevenes argumenter er forankret matematisk. Sammenhengen mellom elevenes metakognitive reguleringsferdigheter og kreative resonnement viste seg i tillegg i elevenes fleksible tilnærming til problemene. De metakognitive reguleringsferdighetene drev problemløsingsprosessen fremover, og kreativitet innebærer det å tenke nye veier. Funnene i denne studien belyser hvor viktig elevenes metakognitive reguleringsferdigheter og kreative resonnement er for problemløsing. Og dermed hvor viktig det er at lærere fokuserer på å utvikle disse ferdighetene hos elevene.nb_NO
dc.description.abstractAlgebra is a problem area for many Norwegian students, and the students rarely get the opportunity to practice problem-solving. The mathematics education is structured in a such way that students practice rote learning and copy procedures instead of having to monitor and take responsibility for the problem-solving process. They are not used to defending and arguing for their answer. With this study, I wanted to determine the connection between the students' metacognitive regulation skills and their mathematical reasoning in solving problems concerning variables, and what this connection means for problem-solving. I have chosen a mixed method study, which can be termed a participant-selection variant. That is, the method consists of a quantitative part and a qualitative part, but the main emphasis is placed on the qualitative part. The quantitative part consisted of a diagnostic test which contained problems concerning variables, and a questionnaire that aimed to provide insight into the students' metacognitive regulation skills while carrying out these problems. 42 1T-students from a Norwegian high school completed the test. The qualitative part consisted of the think aloud method. Two students, which had given the correct answer to the problems in the diagnostic test and reported good metacognitive regulation skills in the questionnaire, expressed their thoughts verbally as they completed problems concerning variables. In this way, I got a unique insight into the problem-solving process. The think aloud process was recorded using a video camera and the central parts of the video were transcribed. Analysis and discussion of the results showed that the students' first reasoning sequences in the problem-solving were imitative, as they used memorized rules and algorithms. It was only after the students used metacognitive regulation skills that the reasoning sequences could be termed creative and they were able to solve the problems. Creative reasoning can be recognized when the students' arguments are mathematically founded. The connection between the students' metacognitive skills and creative reasoning also appeared in the students' flexible approach to the problems. The metacognitive regulation skills kept the problem-solving process moving forward, and creativity involves a flexible thinking process. The findings of this study reveal the importance of metacognition regulation skills and creative reasoning in solving mathematical problems. And in this regard, the importance of teachers’ focus on developing these skills in students’ problem solving process.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectMatematisk resonnementnb_NO
dc.subjectMetakognisjonnb_NO
dc.subjectAlgebranb_NO
dc.subjectProblemløsingnb_NO
dc.subjectElevernb_NO
dc.subjectVariablernb_NO
dc.subjectMetakognitive reguleringsferdigheternb_NO
dc.subjectKreativt resonnementnb_NO
dc.titleElevers metakognisjon og matematiske resonnement i løsning av algebraproblemernb_NO
dc.title.alternativeStudents’ metacognition and mathematical reasoning in algebra problem solvingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO
dc.description.localcodeM-LUNnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal