Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHouck, Leif
dc.contributor.authorWilson, Håvard
dc.coverage.spatialNorway, Oslonb_NO
dc.date.accessioned2017-10-20T07:43:10Z
dc.date.available2017-10-20T07:43:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461166
dc.description.abstractFra at det nesten ikke ble bygget noen skoler med amfi på tidlig 2000 tallet bygges det nå amfier i alle nye grunnskoler i Oslo (Oslo kommune, 2015), og i mange nye skoler i resten landet. Amfiet er en konstruksjon som kan ha mange ulike former og bruksområder og opptre i mange situasjoner.. Hensikten med denne oppgaven er å belyse amfiets funksjon i grunnskolen ved en undersøkelse om hvordan dagens amfier brukes og hvordan de er utformet. Svaret fra undersøkelsen skal gjøre det enklere å bestille og planlegge nye skoler med amfi med riktig form og funksjon for å svare til den enkelte skolens ønskede bruk. Den kvantitative metoden tar for seg datamateriale fra samlet inn fra tjue besøkte norske grunnskoler og kvantifisering av samtaler med ulike brukere ved skolene. Dataene fra samtalene og fra observasjoner ved besøket skal sammenliknes for å se om det finnes en sammenheng mellom bruken og utformingen av amfiet. Den kvalitative metoden består av to dybdeintervjuer med arkitekter som har tegnet besøkte skoler. Funn fra oppgaven viser at utformingen av amfiene kan beskrives på mange forskjellige måter. Summen av innsamlet data fører til kategorien Atriums amfi, skoledeler amfi, lukket amfi, trappeamfi og noen kategoriserte amfier. Bruken av amfiene blir kartlagt og forenkles til å bestå av disse bruksbegrepene. Samling, forestilling, pauser, utleie, sal og scene og film. Resultatene viser at det er lite sammenheng mellom bruk og utforming som areal foran scene, antall sitteplasser i amfiet og rom og funksjoner i tilknytning til amfiet. Det viser seg at det er sammenheng mellom amfikategoriene og bruk av amfiet. Det viser seg også at det er sammenheng mellom skoletypene og bruk av amfiet. Studien innebefatter for få amfier til å konkluder noe generelt om amfier. Resultatene tyder på at det kan trekkes noen sammenhenger mellom bruk og utforming av noen av amfiene i undersøkelsen. Det oppdages også en sammenheng mellom barneskoler og at de ikke brukes i pauser. Studiet blir som en pilotstudie i et felt hvor arbeidet kan tas i flere retninger. Utvalget kan utvides for å kunne se om sammenhengene holder seg, og om det dukker opp nye. Man kan arbeide med en mer detaljert oversikt over bruk som tar høyde for hvor ofte hver enkelt form for bruk inntreffer og hvor mye hver enkelt kategori brukes. Man kan også utvide antall kategorier og definisjonene av de som allerede er presentert i denne studien.nb_NO
dc.description.abstractAlmost all new primary schools in Oslo, and in many other new schools in the rest of the country, are now built with amphitheatres. The purpose of this thesis is to better understand the function of the amphitheatre in primary schools through a survey on how todays amphitheatres are used and how they are shaped. The results from the survey should be helpful in defining form and function for new amphitheatres, that corresponds to the particular need of the specific school. The quantitative method includes data collected from 20 different Norwegian primary schools and a quantification of talks with user at the schools. Data from the talks and observations will be compared to see if there is a correlation between the use of the amphitheatre and its design. The qualitative method includes two in-depth interviews with architects that has worked on projects included in the survey. This thesis shows that the design of the amphitheatres can be described in many ways. The sum of collected data resulted in the categories atrium amphitheatre, separation amphitheatre, closed amphitheatre, and some uncharacterized amphitheatres. Usage of the amphitheatres are shown and simplified enough to aptly fit these categories of use: conventions, shows, breaks, external activities, scenes, and movie theatre Results show that there is little correlation between usage and design regarding the area in front of a scene, number of seats or rom and functions connected to the amphitheatre. There is showed a correlation between the categories of usage and the actual usage. There is shown a correlation between the types of schools and the usage of amphitheatres. This study includes too few amphitheatres to conclude anything in general about amphitheatres. The results imply that there can be made some correlation between usage and design of some of the amphitheatres surveyed. There has been discovered a correlation between lower primary schools and the lack of usage of amphitheatres in breaks at the schools. This thesis is a pilot study in a field where the work can go in differing directions. The sample can be expanded to see if the correlations holds, and if there can be found any new ones. A more detailed survey on the usage that includes how often each use occur and how much each category of usage can be done. Expanding on the numbers of categories and the definitions of those already presented in this study could also be interesting going forwards.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectAmfinb_NO
dc.subjectByggnb_NO
dc.subjectSkolebyggnb_NO
dc.subjectUndersøkelsenb_NO
dc.titleEn pilotstudie av amfiets funksjon i grunnskolebyggnb_NO
dc.title.alternativeA Pilot Study on the Function of Indoor Seating Stairs in Primary School Buildingsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO
dc.description.localcodeM30-BAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal