Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaug, Anna
dc.contributor.advisorEvensen, Lasse
dc.contributor.authorTveit, Lina Klara Matilda
dc.date.accessioned2017-09-08T06:52:50Z
dc.date.available2017-09-08T06:52:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453652
dc.description.abstractAv konkurransehensyn til de involverte bedrifter er denne oppgaven lagt under 5 års klausulering, da produksjonsmetoden er forretningsmessig konfidensiell informasjon. Målet for denne studien var å undersøke om proteinnivå i hønsefôr (17%, 18% og 19% protein) kan påvirke mengden generell og spesifikk immunglobulin Y (IgY) i eggeplomme. IgY er en type antistoff som blir overført fra serum til eggeplomme under dannelse av eggeplomme i ovariet hos høns, for å gi avkommet passiv immunisering de første levedager. I human medisin brukes IgY til blant annet immunisering mot sykdommer og ved laboratoriske tester. Et forsøk ble utført der 45 verpehøns av typen Lohmann LSL hvit ble brukt. Hønene var fra før av injisert med fire ulike immunprofylaks som er hemlige for de involverte bedrifter, som ble kalt for vaksine A, B, C og D eller ingen vaksinering (PRIOR). De enkelte injiseringsgruppene (A, B, C, D og PRIOR), som hver bestod av 9 høner, ble fordelt på tre bur med tre høner per bur. Etter tre ukers tilvenningsperiode hvor alle høner fikk standardfôr, fikk de i åtte uker tildelt kraftfôr med 18% eller 19% råprotein, eller fortsette med standardfôr med 17% råprotein. I begge perioder ble de fôret ab libitum. Uttak av prøver ved innsamling av egg ble utført ved forsøksstart, etter 2, 4, 6 og 8 uker. Spesifikk og generell IgY ble målt ved ELISA-analyse respektive spektrofotometri. Forsøksresultatene viste at generell IgY-nivå i eggeplomme ikke var påvirket av fôrtype (P= 0,193). Det ble heller ikke vist effekt av fôrtype på spesifikk IgY-nivå. Det var imidlertid signifikant forskjell i IgY-nivå i eggeplomme mellom injiseringsgruppene (P=1,307e-05), uavhengig av fôrtype. Konklusjonen i dette forsøket var at ulike mengder protein i fôr (17% protein, 18% protein og 19%) ikke førte til endrede IgY-nivåer i eggeplomme. Det er trolig at standard proteininnhold (17% protein) i hønsefôr er adekvat for IgY-produksjon i eggeplomme. Et sikrere resultat kan kanskje oppnås ved visse forbedringer av metodikken.nb_NO
dc.description.abstractFor reasons of competition for the companies involved, this task is subject to a 5-year embargo, as the production method is business confidential information. The purpose of this study was to look at whether protein levels in chicken feed (17%, 18% and 19% protein) could affect the amount of general and specific immunoglobulin Y (IgY) in egg yolk. IgY is a type of antibody that is transferred from serum to egg yolk when forming of egg yolk in the chicken ovary, to give offspring passive immunity the first days after hatching. In human medicine, IgY is used for immunization and in laboratory tests. A study was conducted where 45 laying hens of the type Lohmann LSL white were used. The hens were previously injected with four different immune prophylaxis that are secret to the involved companies, which were referred to as vaccines A, B, C and D or no vaccination (PRIOR). The individual injection groups (A, B, C, D and PRIOR), each consisting of 9 hens, were divided into three cages with three hens per cage. After three weeks of acclimation when all hens received standard feed, for eight weeks, they received 18% or 19% crude feed, or continued with standard feed with 17% crude protein. In both periods they were fed ab libitum. Sampling when collecting eggs was performed at trial start, after 2, 4, 6 and 8 weeks. Specific and general IgY was measured by ELISA analysis and spectrophotometry respectively. The study results showed that overall IgY level in egg yolk was not influenced by feed type (P = 0.193). There was also no effect of feed type at specific IgY levels. However, there was a significant difference in IgY level in egg yolk between the injection groups (P = 1,307e-05), regardless of the type of feed. The conclusion in this study was that different amounts of protein in feed (17% protein, 18% protein and 19%) did not lead to altered IgY levels in egg yolk. It is likely that standard protein content (17% protein) in chicken feed is adequate for IgY production in egg yolk. A safer result may be achieved by certain improvements in methodology.nb_NO
dc.description.sponsorshipFelleskjøpet Fôrutvikling AS, Norwegian Antibodies AS, Norichick AS samt Gentian AS.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectImmunoglobulin Ynb_NO
dc.subjectELISAnb_NO
dc.subjectVerpehønsnb_NO
dc.subjectSpektrofotometrinb_NO
dc.subjectFôrproteinnb_NO
dc.titleEffekt av fôrproteinnivå (17%, 18% og 19% protein) på IgY-utbytte fra eggeplommenb_NO
dc.title.alternativeEffect of feedprotein-level (17%, 18% and 19% protein) on IgY-yield from egg yolknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal