Show simple item record

dc.contributor.advisorBettum, Ola
dc.contributor.authorBeheim, Beate
dc.coverage.spatialNorway, Drammennb_NO
dc.date.accessioned2017-08-23T12:26:03Z
dc.date.available2017-08-23T12:26:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451607
dc.description.abstractSykehus ansees som et sårbart og lukket miljø, et innemiljø framfor et utemiljø, et miljø der mennesker i sårbare situasjoner får hjelp. For mange kan en slik livssituasjon oppleves som stressende og mange møter på følelse av mangel på kontroll over egen situasjon. Studier og forskning gjort på utearealer ved helseinstitusjoner viser at kontakt med naturen kan ha en positiv virkning på menneskers fysiske og psykiske tilværelse og helse. Denne oppgaven søker å finne ut av hvordan en kan utforme Nytt Sykehus i Drammen i et attraktiv, tilgjengelig og helsefremmende by- og parkmiljø, for pasienter, pårørende og ansatte så vel som den øvrige befolkningen. Målet med oppgaven er å sette utemiljøet før innemiljøet, mennesket i sentrum og utforme omgivelser i et miljøpsykologisk perspektiv, med visjon om et grønt bysykehus som sentral rolle. Prosjektet Nytt Sykehus i Drammen ble etablert ettersom at det eksisterende sykehuset er ansett som uhensiktsmessig og at kapasiteten ikke er tilstrekkelig. Etter lange prosesser og diskusjoner ble det bestemt at det nye sykehuset skulle ligge på Brakerøya i Drammen. Brakerøya ble ansett som den beste lokaliseringen ut fra hensyn som blant annet et knutepunkt og verdiene om et fremtidsrettet, attraktiv og tilgjengelig sykehus, med fokus på å skape trivsel og miljø for pasienter, pårørende og ansatte. Oppgavens planområdet vil av den grunn omhandle Brakerøya, som transformasjonsområde, med visjonen om å etablere en Fjordpark der natur, by og helse går hånd i hånd. Innledningsvis i oppgaven presenteres bakgrunnsinformasjonen om Drammen, Brakerøya og sykehuset, samt kommunenes planer og visjoner og prosjektets situasjon. Bakgrunnsinformasjonen kartlegger og drøfter mulighetene og utfordringene, og gir et behovsgrunnlag for videre prosjektering. Videre i kunnskapsgrunnlaget presenteres en gjennomgang av forholdet mellom natur og helse opp i mot etablering av parkareal i by, og det miljøpsykologiske perspektivet opp mot utearealers påvirkning på pasienter, pårørende og ansatte ved helseinstitusjoner. Bakgrunnsinformasjonen og kunnskapsgrunnlaget ligger som videre grunnlag for oppgavens målsetninger og utformingsprinsipper. Oppgaven presenterer videre utbyggingsprinsipper av planområdets fokus og struktur, der ulike løsninger drøftes opp i mot oppgavens målsetninger og prinsipper for utforming. Grunnleggende verdier som tilgjengelige og sammenhengende forbindelser, opplevelse og opphold, og et flerfunksjonelt bysammensatt perspektiv, preger utbyggingsprinsippene og det endelig resultatet. Oppgaven har resultert i en utforming basert på tverrfaglige mål og verdier, der det nye sykehuset er plassert i urbane, så vel som naturpregede omgivelser, i et miljøpsykologisk perspektiv med fokus på utearealer før innearealer og menneske i sentrum. Brakerøya er blitt et knutepunkt for helse og fritid, og et tilgjengelig og attraktiv sted i naturrike og sentrumsnære omgivelser. Avslutningsvis i oppgaven presenteres en refleksjon og drøfting av prosjektet, samt hvordan utforminsforslaget ivaretar utformingsprinsippene og oppgavens grunnlag.nb_NO
dc.description.abstractHospitals are regarded as a vulnerable and closed environment, an indoor environment prioritize before an outdoor environment, an environment where people in vulnerable situations receive help. To many people, such a life situation can be experienced as stressful and many face the feeling of lack of control over their own situation. Studies and research done on outdoor areas at health institutions shows that contact with nature can have a positive effect on people’s physical and mental life and health. This task seeks to find out how to design the New hospital in Drammen an attractive, accessible and health-promoting urban and park environment, for patients, relatives and employees as well as the rest of the population. The aim of the assignment is to prioritize the outdoor environment before the indoor environment, the human in the center and design environments in an environmental psychological perspective, with the vision of a green city hospital as a central role. The New Vestre Viken Hospital project was established as the existing hospital was considered inappropriate and the capacity was insufficient. After long processes and discussions, it was decided that the new district hospital in Vestre Viken would be located on Brakerøya in Drammen, as the area was considered as the best location based on considerations such as a hub and the values of a future-orientated, attractive and accessible hospital, with Focus on creating well-being and environment for patients, relatives and employees. The task area will therefore be about Brakerøya as a transformation area, with the vision of establishing a Fjord park where nature, city and health goes hand in hand. Initially the background information about Brakerøya, Drammen and the hospital is presented, as well as the municipalities’ plans and visions and the project’s situation. The background information maps and discusses the opportunities and challenges, and provides a basis for further development. Furthermore, in the knowledge base, a review of the relationship between nature and health is presented in relation to the establishment of park area in the city and the environmental psychological perspective towards the impact of outdoor areas on patients, relatives and employees at health institutions. The background information and the knowledge base form the basis for the objectives and design principles of the assignment. The thesis presents further opportunity studies of the area’s focus and structure, where different solutions are discussed in relation to the task’s objectives and principles of design. Basic values as available and coherent connections, experience and stay, and a multifunctional urban perspective, characterize the feasibility studies and the final result. The task has resulted in a design based on interdisciplinary goals and values, where the new hospital is located in the urban area, as well as a natural environment, in an environmental psychological perspective focusing on outdoor areas before the interior and human being in the center. Brakerøya has become a hub for health and leisure, and an accessible and attractive place in natural and central surroundings. In conclusion, the project presents a reflection and discussion of the project, as well as how the design proposal responds to the design principles and the basis of the task.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectByutviklingnb_NO
dc.subjectUrban planningnb_NO
dc.titleDet grønne bysykehuset på Brakerøya : prosjekt nytt sykehus i Drammennb_NO
dc.title.alternativeThe green cityhospital at Brakerøya : project new hospital in Drammennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber120nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal