Show simple item record

dc.contributor.advisorKristiansen, Glenn Roger
dc.contributor.authorEngebretsen, Jonas
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-08-16T09:07:28Z
dc.date.available2017-08-16T09:07:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450866
dc.description.abstractDenne studien tar for seg de kortsiktige effektene som annonsering av oppkjøp har på aksjekursen til selskaper notert på Oslo Børs. Ved å studere en kort periode rundt annonseringsdatoen kan jeg identifisere markedets reaksjon til oppkjøpet, og se om det er bestemte dager som skiller seg ut. Jeg vil også se på hvordan ulike typer oppkjøp påvirker avkastningen til aksjonærene i det kjøpende og selgende selskapet. Av de ulike typene oppkjøp jeg har sett på, er dette vederlagsformens betydning på aksjekursen, samt om oppkjøpet er av et børsnotert eller et unotert selskap. Analysen benytter seg av et datautvalg bestående av oppkjøp på Oslo Børs for perioden 2013 – 2016. I datautvalget som jeg har brukt i analysen var enten det kjøpende eller selgende selskapet notert på Oslo Børs, og jeg endte med et datautvalg på 81 oppkjøp. For å analysere den unormale kursendringen har jeg benyttet markedsmodellen som MacKinlay (1997) presenterer i sin artikkel, "Event studies for economics and finance". Ved å bruke flere utvalgskriterier, samt legge til den risikofrie renta i modellen, har jeg forsøkt å isolere effekten av annonseringen på best mulig måte. I studien finner jeg at det oppstår signifikant unormal kursendring i både det kjøpende og selgende selskapet med et begivenhetsvindu på 20 dager før til 20 dager etter annonseringen av et oppkjøp, [-20, 20]. For denne tidsperioden oppnår det selgende selskapet en signifikant unormal kursendring på 11,93%, mens det kjøpende selskapet oppnår signifikant unormal kursendring på 3,49%. Videre finner jeg at det ikke har noe betydning om vederlagsformen består av kun kontanter eller er aksjebasert, noe som gjelder for både det kjøpende og selgende selskapet. Jeg finner heller ikke tilstrekkelig med bevis for å kunne konkludere med at det er signifikant forskjell i den unormale kursendringen ved oppkjøp av et børsnotert eller et unotert selskap.nb_NO
dc.description.abstractThis study addresses the short-term effects from announcement of acquisitions by looking at how these announcements are affecting the stock price for companies on the Oslo Stock Exchange. By studying a short period around the announcement date, I can identify the market's reaction to the acquisition and see if there are certain days that stands out. I also want to look at how different types of acquisitions affect the shareholders return in both the buying and selling company. The different types of acquisitions I have studied is whether the company targeted in the acquisition is a listed or an unlisted company, and the second is if the type of settlement in the transaction affect the market’s reaction to the acquisition. This analysis uses a sample of acquisitions on the Oslo Stock Exchange for the period of 2013-2016. In the sample of data used in the analysis, either the buying or selling company was listed on the Oslo Stock Exchange at the time of the acquisition, and I ended with a sample of 81 acquisitions. To analyze the abnormal return, I have used the market model presented by MacKinlay (1997) in his article, "Event studies for economics and finance". By using several selections of criteria, as well as including the risk-free interest rate in the model, I have tried to isolate the effects of the announcement in the best possible way. In this study, I find that there is a significant abnormal price change for both the buying and selling company with an event window of 20 days prior to 20 days after the announcement of the acquisition, [-20, 20]. For this period, the selling company achieves a significant abnormal price change of 11,93%, while the buying company achieves a significant abnormal price change of 3,49%. Furthermore, I find that it does not matter if the settlement consists of only cash or if it is equity-based, which applies to both the buying and selling company. Finally, my study cannot find sufficient evidence to conclude that there is a significant difference in the abnormal price change when acquiring a listed or an unlisted company.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleAnalyse av unormal kursendring ved annonsering av oppkjøp på Oslo Børsnb_NO
dc.title.alternativeAnalysis of abnormal price change upon announcement of acquisition on the Oslo Stock Exchangenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber71nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal