Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKrogh, Erling
dc.contributor.authorBergerud, Elin
dc.date.accessioned2017-08-02T11:06:57Z
dc.date.available2017-08-02T11:06:57Z
dc.date.issued2016-12-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449713
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker elevers opplevelse og erfaring med utdanningsprogrammet naturbruk, samt hvilken betydning denne utdanningen har for eleven på lengre sikt. I tillegg knytter oppgaven et yrkes- og samfunnsperspektiv til utdanningen utover elevnytten, og problemstillingen har et tredelt fokus: I. Hva betyr yrkesrelevante, praktiske læringsaktiviteter for elevers interesse og motivasjon for læring i videregående opplæring i naturbruk? II. I hvilken grad fører erfaringslæring og mestring gjennom praktiske yrkesoppgaver i naturbruk til at eleven tilegner seg relevant yrkeskunnskap og generelle nøkkelferdigheter? III. I hvilken grad vil den praktisk rettede yrkesopplæringen i naturbruk prege elevens verdisyn og holdninger seinere i livet, og hvilken samfunnsmessig betydning har det? Studiet baseres på dybdeintervjuer av fire informanter, hvor hver av dem er tidligere naturbrukselever og som i ettertid har deltatt i høyere utdanning. Intervjuene ble gjennomført delvis i tråd med Giorgis metode. Drøftingen baseres på analytisk generalisering hvor resultatene fra intervjuene settes opp mot andre undersøkelser, samt relevant teori. Teorien om forbindende erfaringslæring utgjør det teoretiske rammeverket i studien, hvor flere sentrale læringsteorier trekkes inn, i tillegg til motivasjonsteori og sosiologisk helseteori. Det fremkommer av resultatene og drøftingen i studien at utdanningsprogrammet naturbruk inneholder tre hovedfaktorer som styrker elevens motivasjon og læring; reelle oppgaver i naturlige omgivelser, samhold med medelever, samt lærerens tilstedeværelse og håndtering av situasjonen. I tillegg skaper disse tre faktorene en interaksjonseffekt som bidrar til at eleven gjennomgår til dels en ny primærsosialisering. Videre kan det synes at naturbruksutdanningen med disse tre faktorene danner grunnlag for at eleven utvikler yrkesidentitet og generelle nøkkelferdigheter, samt økologikunnskap, verdigrunnlag og helhetsforståelse, hvilke som er sentrale ferdigheter innen utdanning for bærekraftig utvikling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectNaturbruknb_NO
dc.subjectErfaringslæringnb_NO
dc.subjectAgroøkologinb_NO
dc.subjectUtdanning for bærekraftig utviklingnb_NO
dc.titleNaturbruk - utdanning for bærekraftig utvikling?nb_NO
dc.title.alternativeNaturbruk - Education for Sustainable Development?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO
dc.description.localcodeM-AEnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal