Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBøe, Knut
dc.contributor.advisorAndersen, Inger Lise
dc.contributor.advisorHoland, Øystein
dc.contributor.authorJørgensen, Grete Helen Meisfjord
dc.date.accessioned2017-02-23T16:25:26Z
dc.date.available2017-02-23T16:25:26Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-575-0959-0
dc.identifier.issn1503-1667
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431977
dc.description.abstractI innefôringsperioden blir sauen ofte holdt i et stimulusfattig miljø med høy dyretetthet og fullspaltegulv, noe som medfører begrenset tilgang til ressurser, hyppig håndtering og lite plass til å trekke seg unna eller unngå sosiale interaksjoner. Dette kan vise seg å påvirke fôropptak, vekst, reproduksjon og generell helse. Gjennom de fem artiklene inkludert i denne avhandlingen har vi undersøkt hvordan det fysiske og sosiale miljøet påvirker fordelingsadferd, sosiale interaksjoner og aktivitetsbudsjettet hos søyer i innefôringsperioden. Våre resultater er av både teoretisk og praktisk betydning. Nor-x og Spæl sau rasene fordeler seg ulikt i samme miljø og dette kan tenkes å være en effekt av forskjellig seleksjon for produksjonsegenskaper. Sauer foretrekker å ligge inntil en vegg og de konkurrerer om liggeplasser. Å være i store grupper medførte ikke en reduksjon i aggresjonsnivå hos søyer, men synkronitet av både ete- og liggeadferd gikk ned og færre søyer ble observert å stå i kø ved eteplassen. Det er mulig at den begrensede perimeterlengden i de store gruppene kan ha resultert i en økt konkurranse om de beste liggeplassene, noe som understreker hvor viktig det er å tilby nok liggeplasser. Å installere liggeplattformer i fullspaltegulvsbinger kan imidlertid bidra til å øke liggekomforten hos søyer, og slike bør plasseres inntil vegger, være 0.5-0.6 m brede og ha en liten helning slik at urin lettere renner av. Ekstra vegger på liggeplasser medførte ikke en økning i liggetid eller synkronitet av liggeadferd, men søyer utnyttet et uteareal som en del av totalarealet gjennom vinteren og ingen negative effekter av været ble identifisert. Et tak som dekker uteområdet bidrar til å holde underlaget tørt mens fôret bør plasseres vekk fra liggeområdet.nb_NO
dc.description.abstractKeeping sheep indoors in stimulus poor environments with high densities and fully slatted floors, often involve limited resources, frequent handling and little space to retreat or avoid social interactions. This may in turn affect feed intake, growth, reproduction and overall health. Through the five papers presented in this thesis we have aimed to investigate how the physical environment affects spacing, social interactions and activity budgets in housed ewes. Our findings are of both theoretical and practical importance. The Nor-x and the Spæl sheep breeds display different spacing behaviour in the same environment and this might be an effect of different selection pressures on production traits. Sheep prefer to rest against a wall and they compete for these preferred resting places. Being in larger groups did not decrease the aggression level among ewes, but synchrony of both feeding and resting behavior declined and fewer sheep were observed to stand in queue for access to feed. It is possible that the limited wall perimeter in larger groups might have resulted in an increase in aggressive interactions for preferred resting space, underlining the importance of providing a sufficient number of resting places. Installing solid resting platforms on top of the slatted floors may increase resting comfort for ewes, these should however be placed in relation to walls, be 0.5-0.6 m wide and have a small slope in order to drain off urine. Installing additional walls on a solid resting area did not increase total resting or resting synchrony. Sheep do utilize an outdoor area as part of the total area throughout winter and no detrimental effects of weather factors were identified. A roof covering the outdoor area helps keeping the surface dry and the feed should be located away from the resting area in order to ensure undisturbed resting.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges Forskningsråd ; Mattilsynetnb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2010:49
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titlePhysical and social environment for sheep : effects on spacing behaviour, social interactions and activity budgets in housed ewesnb_NO
dc.title.alternativeFysisk og sosialt miljø for sau : effekter på fordelingsadferd, sosiale interaksjoner og aktivitetsbudsjett hos søyer i innefôringsperiodennb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Animal feeding: 918nb_NO
dc.source.pagenumber1 b. (flere pag.)nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal