Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStevik, Tor Kristian
dc.contributor.authorØrnberg, Anders
dc.date.accessioned2016-08-31T07:49:03Z
dc.date.available2016-08-31T07:49:03Z
dc.date.issued2016-08-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2402986
dc.description.abstractOur current production system remains unsustainable and will eventually deplete virgin materials. There have been several efforts to make production more sustainable, e.g. different policy programs from governments that have tried to increase recycling, such as Extended Producer Responsibility (ERP) initiatives. This thesis states that these initiatives have not been enough to enable the development of a circular production system, as envisioned by the Circular Economy framework. The general effect of other policies and practices, such as Product Stewardship (PS), taxes on virgin materials, eco-design, deposit-refund systems and waste management are also assessed, in order to answer the research question: What are suitable policy tools that can support an effective strategy for a transition into a circular production economy? Results form the analysis show that the use of a tax on virgin materials is the most promising alternative, but that this tax must be combined with supporting policies that increases consumer participation and recycling of feedstock materials, in order to be effective in the development of circular production. The use of subsidies is often necessary in order to strengthen the market share of new technologies such as renewable energy, but these subsidies should be used with caution to avoid the onset of “the green paradox”. Policy tools in general should be used with caution, as they can cause market distortions and inefficiencies. They must have a clearly and narrowly defined goal in order to reach their desired effect; if the ambition of the policy tool is to widely defined, it will be very difficult to measure its effect. Additionally, there will be need for waste management systems that are effective in handling an increasing amount of waste globally, but at the same time does not create barriers for the establishment of circular production. A creative approach and the use of economy and mathematical tools has resulted in the introduction of the “Earthsaver Tax Function” (ETF), the Adjusted Tax Rate and the Product Cycle, in which customers return materials for recycling to feed the circular production loop. The ETF is highly adjustable, and can be used to replace virgin materials with renewable materials, by using the tax as a feedback mechanism that funds the development of the renewable material.nb_NO
dc.description.abstractVårt nåværende produksjonssystem er ikke bærekraftig, og kommer etter hvert til å utarme jordens råmaterialressurser. Det har vært flere forsøk på å gjøre produksjonen mer bærekraftig, blant annet ulike politiske programmer fra regjeringer som har forsøkt å øke gjenvinningen, f.eks. utvidet produsentansvar (ERP). Denne masteroppgaven hevder at disse tiltakene ikke har gjort nok for å tilrettelegge for utviklingen av et sirkulært produksjonssystem innenfor ”Circular Economy” rammeverket. Den generelle effekten av andre retningslinjer og praksiser, for eksempel Product Stewardship (PS), skatt på råmaterialer, øko-design, pantesystemer og avfallshåndtering vurderes også, for å kunne svare på problemstillingen: Hva er egnede virkemidler som kan støtte en effektiv strategi for en overgang til en sirkulær produksjonsøkonomi? Resultatene fra analysen viser at bruk av en skatt på råmaterialer er det mest lovende alternativet, men at denne skatten må kombineres med støttetiltak som øker forbrukernes deltakelse og resirkulering av råmaterialer, for å være effektive i utviklingen av sirkulær produksjon. Bruken av subsidier er ofte nødvendig for å styrke markedsandelen til nye teknologier, som fornybar energi, men disse subsidiene bør brukes varsomt for å unngå å sette i gang "det grønne paradoks". Politiske virkemidler generelt bør brukes med forsiktighet, da de kan forårsake konkurransevridning og ineffektiviteter i markedet. De må ha et klart og snevert definert mål for å oppnå ønsket effekt; hvis ambisjonen for virkemiddelet er for vidt definert, vil det være svært vanskelig å måle effekten. I tillegg vil det være behov for avfallssystemer som er effektive i å håndtere en økende mengde avfall globalt, men samtidig ikke skaper hindringer for etablering av sirkulær produksjon. En kreativ bruk av økonomi og utvikling av matematiske verktøy har resultert i "Earthsaver Tax-funksjonen" (ETF), den justerte skattesatsen og produktsyklusen, der kundene leverer tilbake materialer til gjenbruk for å mate den sirkulære produksjonen. ETF er svært justerbar, og kan brukes til å erstatte råmaterialer med fornybare materialer, ved hjelp av skatt på råmaterialer som finansierer utviklingen av fornybare materialer.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge*
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectCircular Economynb_NO
dc.subjectExtended Producer Responsibilitynb_NO
dc.subjectProduct Stewardshipnb_NO
dc.subjectEco-designnb_NO
dc.subjectWaste Managementnb_NO
dc.subjectCircular Productionnb_NO
dc.subjectPolicy toolsnb_NO
dc.subjectEnvironmental taxnb_NO
dc.titleA necessary change : suitable policy tools for a transition into a circular economynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Mechanical engineering: 570::Production and maintenance engineering: 572nb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO
dc.description.localcodeM-IØnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge