Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDick, Øystein B.
dc.contributor.authorHertaas, Marius Johannes Askeland
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2016-08-31T07:13:11Z
dc.date.available2016-08-31T07:13:11Z
dc.date.issued2016-08-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2402955
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg undersøkt nærmere hvilke påvirkning ulike høydemodeller har ved orto-oppretting av satellittbilder. I oppgaven har jeg belyst emner som er relevant for oppretting av satellittbilder. Jeg har forsøkt å finne måter som kan gjøre opprettingen best mulig når det kommer til geometrisk kvalitet. Området er valgt ut i fra tilgjengelige datasett, ved Geomatikkseksjonen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Det styrende datasettet var en høydemodell produsert ved bruk av høyoppløselig SAR-data, fra Astrium. Området dekker Gjøvik, Raufoss og Nes på Hedmarken, områder som har variert topografi. Dette medfører at oppretting ved hjelp av høydemodeller er nødvendig. Orto-oppretting av satellittbilder er aktuelt for å gjøre gode endringskartlegginger, klassifiseringer og ajourhold av kartdata. Nå som Sentinel-2A og Sentinel-2B blir satt i drift vil optiske data komme med høyere tidsoppløsning, noe som medfører hyppigere oppdateringer av kartdata og planlegging. Oppgaven har som hovedfokus å se på hvordan ulike høydemodeller påvirker opprettingen av satellittbilder, og om ulike forbedringer av bildet har positiv innvirkning på resultatet av opprettingen. For å finne svar på mine problemstillinger har jeg brukt et pankromatisk Spot-opptak og opprettet dette på ulike måter med de ulike høydemodellene jeg hadde tilgjengelig. I tillegg har jeg sett på hvordan resultatene blir påvirket av to typer resampling-metoder. Planen var å orto-opprette Sentinel-2A opptak, men på grunn av forsinkelser i delingen av dataene valgte jeg å jobbe med et pankromatisk Spot-opptak. Et pankromatisk Spot-opptak har samme oppløsning som Sentinel-2A. Resultatene er vurdert i forhold til hva man kan forvente av geometrisk nøyaktighet. Kontrollene er fremstilt ved bruk av vektorer i ArcMap 10.3. Resultatene viser seg å være best når man resampler opprettingen med ”Bilinear Interpolation” og har forbedret Spot-opptaket ved hjelp av konvolusjonsfilter.nb_NO
dc.description.abstractIn this paper I have examined the effects of different height models by ortho-rectification of satellite images. In this thesis I highlight subjects that are relevant for the rectification of satellite images. I have tried to find ways that give the best results when it comes to geometrical quality. The area is selected from the available data, at the section for Geomatics at Norwegian University of Life Sciences. The main dataset was an digital elevation model, produced using high resolution SAR data. The area covers Gjøvik, Raufoss and Nes in Hedmark, areas that has a varied topography. This means that rectification using digital elevation models are necessary. Ortho-rectification of satellite-images is applicable to make good change analysis, classifications and for updating of map data. Now that Sentinel-2A and Sentinel-2B will be put into operation, optical data come with higher temporal resolution, which means more frequent updates of map data and for planning purposes. The thesis main focus is to look at how different height models affects the rectification of satellite images, and how radiometric enhancements of the image has a positive effect on the result of creation. To find answers to my questions, I've used a panchromatic Spot recording and created this in different ways with different height models I had available. I have also seen how the results are affected by two types of resampling methods. The plan was to ortho-rectify Sentinel-2A image, but due to delays in the distribution of data, I chose to work with a panchromatic Spot-image. A panchromatic Spot-image has the same resolution as the Sentinel-2A-image. The results are evaluated relative to what one would expect of geometric accuracy. Controls are prepared using vectors ArcMap 10.3. The results prove to be best when resample a edge-enhanced Spot-image with "Bilinear Interpolation".nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectOrto-oppretting av Spot-opptaknb_NO
dc.titleAnalyse av geometrisk kvalitet til Spot-opptak orto-opprettet med bruk av ulike digitale høydemodellernb_NO
dc.title.alternativeAnalysis of Geometric Quality of Satellite Images Orthorectified using different Digital Elevation Modelsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Simulation, visualization, signal processing, image processing: 429nb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO
dc.description.localcodeM-GEOMnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel