Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRatnaweera, Harsha C.
dc.contributor.advisorMaletskyi, Zakhar
dc.contributor.authorEspeland, Mathias
dc.coverage.spatialSri Lankanb_NO
dc.date.accessioned2016-08-30T09:21:47Z
dc.date.available2016-08-30T09:21:47Z
dc.date.issued2016-08-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2402704
dc.description.abstractA number of studies and comments have tried to find the cause of Chronic Kidney Disease of unknown etiology (CKDu) which has stricken the North Central Province (NCP) of Sri Lanka during the last two decades. The preliminary conclusion is that the main cause is water contaminated by agrochemicals, both organic (pesticides etc.) and inorganic (metals etc.). There are studies that have attempted to find out if heavy metals have spread to the ground water from agrochemicals. Some studies have found arsenic and cadmium, while others did not find any trace of these elements. One of the goals of this thesis is to contribute on this matter so that the research can progress. Ten different RO-units were examined, samples collected and these samples were analyzed for arsenic, cadmium, lead and other metals. In addition to these, fluoride levels were also checked. The results show the levels to be low, both in the raw water and the permeate from the units. The conclusion is that heavy metals in the ground water, at least in the area examined, are not the cause of CKDu. The second goal was to set up and operate a research facility consisting of an RO-unit in the NCP. This research plant was installed and the initial start and optimization was conducted. Water samples were also collected from this plant so as to analyze for the above mentioned elements, whose concentration values were found to be below the limit set by the WHO. This thesis suggests further research focus on organic compounds that come from agrochemicals since, based on this study, heavy metals can be disregarded as a cause of CKDu. Furthermore, a pamphlet was developed to guide people in the installation and operation of new and existing RO-plants. The pamphlet demonstrates the procedure for installing, operating and disinfecting an RO-plant. This pamphlet will be available for everyone to use for non-commercial activity. Further research on operating and optimization of the RO-unit are proposed. The people of the NCP deserve good and safe water. To make sure this happens, the cause of CKDu must be found, and the operation of RO-units must be carried out in a proper and optimized manner.nb_NO
dc.description.abstractEn rekke studier har forsøkt å finne årsaken til kronisk nyresykdom av ukjent etiologi (CKDu) som har rammet den nordlige sentrale provinsen (NCP) av Sri Lanka de siste to tiårene. Den foreløpige konklusjonen er at hovedårsaken til sykdommen er drikkevann som er forurenset av plantevernmidler, både organiske forbindelser (pesticider) og anorganiske (metaller). Flere studier har undersøkt om tungmetaller har spred seg til grunnvannet fra plantevernmidler. Noen studier har funnet arsenikk og kadmium, mens andre ikke finner spor av disse elementene i grunnvannet. Ett av målene med denne avhandlingen er å bidra i denne saken, slik at forskningen kan utvikles. Ti forskjellige RO-enheter i NCP ble undersøkt, vannprøver ble tatt og disse prøvene ble analysert for arsenikk, kadmium, bly og andre metaller. I tillegg til dette ble det analysert for fluor. Resultatene viser at nivåene er lave både i råvannet og permeatet fra enhetene. Konklusjonen blir derfor at tungmetaller i grunnvannet, i det minste i det undersøkte området, ikke er årsaken til CKDu. Det andre målet med oppgaven var å sette opp og drive et forskningsanlegg bestående av en RO-enhet i NCP. Dette forskningsanlegget ble installert, og oppstart, samt optimalisering gjennomført. Vannprøver ble samlet inn fra anlegget, slik at de kunne analyseres for de samme elementene som nevnt ovenfor. Resultatene viser også her konsentrasjonsverdier under WHOs grense for drikkevann. Det er gitt forslag til videre forskning, som fokuserer på de organiske forbindelsene fra landbrukskjemikalier, basert på denne oppgaven kan tungmetaller ignoreres som årsak til CKD. Videre ble en pamflett utviklet for å veilede i installasjon og drift av nye og eksisterende ROanlegg. Brosjyren viser prosedyren for installasjon, drift og desinfisering en RO-anlegg. Dette heftet vil være tilgjengelig for alle til bruk og distribusjon. Forslag til videre forskning på drift og optimalisering av RO-enheten er gitt. Innbyggerne i NCP fortjener godt og trygt vann. For å sikre at dette skjer, må årsaken til CKDu bli funnet, og driften av RO-enheter må gjennomføres på en forsvarlig måte.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of LIfe Sciences, Ås
dc.subjectChronic Kidney Disease of unknown etiologynb_NO
dc.subjectSri Lankanb_NO
dc.subjectReverse Osmosisnb_NO
dc.subjectHeavy metalsnb_NO
dc.titleChronic Kidney Disease (CKD) in Sri Lanka : evaluation of status, practices and potential pollutantsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Environmental engineering: 610nb_NO
dc.source.pagenumber104nb_NO
dc.description.localcodeM-VMnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel