Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStevik, Tor Kristian
dc.contributor.authorPersheim, Erik S.
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2016-08-17T08:15:00Z
dc.date.available2016-08-17T08:15:00Z
dc.date.issued2016-08-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399453
dc.description.abstractGjennom samarbeidsprogrammet Bygg21 er det ønskelig å skape en fremtidsrettet, rasjonell og kunnskapsbasert byggenæring. Å se på mulighetene for å redusere og eliminere tidstyver i byggenæringen vil være med på å imøtekomme denne visjonen. I denne oppgaven har jeg sett nærmere på hvilke endringer man kunne gjort på boligprosjekt Nordviken blokk C og D for å minimere ikke-verdiskapende arbeid. Oppgaven kartlegger aktuelle tidstyver på prosjektet, for deretter å se på aktuelle måter å eliminere disse på i fremtidige prosjekter. Oppgaven er avgrenset til å gjelde for boligprosjektet Nordviken blokk C og D, hvor Martin M. Bakken AS er totalentreprenør. Trolig vil utfordringene som synliggjøres i denne rapporten kunne overføres til andre prosjekter hos MMB og i byggebransjen for øvrig. For å kartlegge ikke-verdiskapende arbeid og tidstyver på prosjektet har jeg benyttet meg av en kvantitativ og kvalitativ studie. Undersøkelsen inkluderer intervjuprosesser og en spørreundersøkelse gjort av et utvalg fagarbeidere hos MMB. Den kvantitative studien tydeliggjør at det planlegges med mer tid enn det som er nødvendig på prosjektet, men likevel blir ikke prosjektet ferdig tidligere. Oppgaven belyser to utfordringer knyttet til ledelsen på prosjektet. Den ene utfordringen blir omtalt som planleggingsledelse og omhandler planleggingsprosessen som gjøres i forkant av prosjektet. Her konkluderes det med at en mer detaljert planleggingsprosess, med større involvering av ulike aktører og forbedret takt i produksjonen, kunne ført til at prosjektet hadde blitt ferdigstilt noen uker tidligere enn det opprinnelig ble, altså ført til økt produktivitet. Den andre utfordringen blir omtalt som styringsledelse og omhandler ledelsen, kontrollen og oppfølgingen underveis i gjennomføringsfasen. En forbedret styringsledelse vil kunne minimere tidstyver som oppstår som følge av rot og uorden, samt redusere ikke-verdiskapende tid som oppstår som følge av uavklarte arbeidsoppgaver. Som anbefaling og videre arbeid kunne det være hensiktsmessig å gjøre undersøkelser på hvilke typer tidstyver og ikke-verdiskapende arbeid det finnes på andre prosjekter hos MMB. Får man bekreftet at tidstyvene som ble synliggjort i denne oppgaven i stor grad kan påvirkes av forbedret ledelse, vil det være hensiktsmessig å utføre foreslåtte tiltak i oppgaven for å se effekten av disse i praksis.nb_NO
dc.description.abstractThe objective of the collaborative project “Bygg 21” is to create a future oriented, rational, and knowledge based construction industry. Evaluating opportunities for reduction and elimination of time thieves in the construction industry will help achieve this vision. In this thesis I have evaluated which changes could have been made to the development project “Nordviken”, buildings C and D, to minimize non-value-added work. This thesis highlights time thieves relevant to the project, and subsequently considers methods to eliminate these in future projects. The scope of this thesis is limited to the real estate development project “Nordviken”, buildings C and D, where Martin M. Bakken AS (MMB) is the general contractor. The challenges highlighted in this report will likely be apply to other MMB projects, and to the construction industry as a whole. To map non-value-added work and time thieves associated with the project I performed both quantitative and qualitative studies, including surveys and interviews with a selection of professionals at MMB. The quantitative study suggests that despite excessive resource allocation, the project failed to complete ahead of schedule. The thesis explores two challenges faced by the project management team. The first challenge is referred to as “planning management”, and pertains to the planning phase, prior to the implementation phase. The thesis concludes that a more detailed planning process, with more involvement of various stakeholders and reduced takt time could have accelerated project completion by several weeks, in other words improved efficiency. The second challenge is referred to as “control management”, which covers the management, control, and supervision during the implementation phase. Improvements in control management could minimize time thieves that occur due to clutter, and reduce non-value-added effort that arises due to unclarified tasks. It is recommended that other projects at MMB are also evaluated for time thieves and non-value-added work. If the time thieves discussed in this study can be mitigated by improved project management, it would be beneficial to implement the recommended actions and evaluate their impact in practice.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Science, Ås
dc.subjectLeannb_NO
dc.subjectTidstyvernb_NO
dc.subjectPorsche taktnb_NO
dc.subjectFremdriftsplanleggingnb_NO
dc.titleTidstyver i byggebransjen - En studie av prosjekt Nordviken blokk C og Dnb_NO
dc.title.alternative“Time-thieves” in the construction industry – A study of project Nordviken buildings C and Dnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530nb_NO
dc.source.pagenumber116nb_NO
dc.description.localcodeM-IØnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel