Show simple item record

dc.contributor.advisorSvihus, Birger
dc.contributor.authorLarsson, Ellen Cecilia
dc.date.accessioned2016-08-16T12:23:59Z
dc.date.available2016-08-16T12:23:59Z
dc.date.issued2016-08-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399399
dc.description.abstractFor å undersøke effekten kråsstein på slaktekyllingens ytelse og kråsutvikling, ble en omfattende studie utført ved Senter for Husdyrforsøk, ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet i Ås, Norge. 252 dag gamle hannskaltekyllinger ble oppfostret på kuttflis i fire forskjellige bur. De fikk tilgang til kommersielt startfôr, og hadde fri tilgang til både fôr og vann under hele forsøket (med unntak av to sulteperioder). På dag 5, ble 192 fugler fordelt i grupper på fire i 48 vaktelbur som ble i tillegg delt in i fire behandlinger; kontroll, zeolitt kråsstein, granitt kråsstein og marmor kråsstein. De tre kråssteingruppene fikk tilgang på 9.5 gram kråsstein/fugl fra dag 5 til dag 11. På dag 11, ble startfôret byttet over til kommersielt vekstfôr. Startfôr med kråssteinrester ble spart for å beregne kråssteinkonsum. På dag 13, 18, 21 og 22 ble en fugl fra hvert bur drept med et kranialt slag etterfulgt av et cervikal dislokasjon. Kråsen ble veid både full og tom, og kråsinnholdet ble fryst umiddelbart. Tarmene ble også dissekert ut og fryst. Hele kroa ble kun dissekert ut og fryst på dag 21 og 22. På dag 18 fikk fuglene en diet som bestod av 15% startfôr og 85% hel hvete, og fikk i tillegg 1 gram kråsstein/fugl på dag 18, 19 og 20. På dag 20 og 21 fastet fuglene i 10 timer før de fikk tilgang på fôr igjen for å undersøke passasjehastighet. Ekskrementer ble samlet sammen for dag 5-11, 11-13, 13-18 og 18-21, samt ble vektøkning og fôrkonsum også registrert for disse periodene. Partikkelfordeling av ekskrementer og kråsstein funnet i ekskrementer for disse periodene ble kalkulert. Mengde kråsstein tilbakehold i kråsen og dens partikkelfordeling ble kalkulert for alle dissekeringsdagene. Denne masteroppgaven fokuserer på granittbehandlingen. Det ble ikke funnet noen signifikant effekt av granitt sammenlignet med kontrollen for noen ytelsesparameterne. Det var signifikante forskjeller for passasje og partikkelfordeling i fordøyelsessystemet mellom granitt kråssteinen og de andre kråssteinbehandlingene. En signifikant høyere mengde granitt ble tilbakeholdt i kråsen sammenlignet med de andre kråssteinbehandlingene. Det var ingen signifikante forskjeller for kråsutvikling mellom granitt og kontroll, med unntak av tom kråsvekt ved dag 13 som var tyngre for granitt. Generelt var konklusjonen at granitt kråsstein verken forbedret eller forverret ytelsesparametere eller kråsutvikling for slaktekylling i denne studien.nb_NO
dc.description.abstractTo investigate the effect of grit on broiler chickens performance and gizzard development, a comprehensive study was performed at the Animal Production Experimental Centre, at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Ås, Norway. 252 day old male broiler chickens were raised on wood shavings in groups of four in different pens. They were given commercial starter feed, and had ad libitum access to both feed and water for the entire experiment (with two starvation periods). At day 5, 192 birds were divided into 48 quail cages with 4 birds in each cage, the quail cages were further divided into four treatments; control, zeolite grit, granite grit and marble grit. The three grit groups were given a total of 9.5 grams grit/bird to their respective treatment from day 5 to 11. On day 11, the starter feed was changed to commercial grower feed. Stater feed residues with potential grit residues were saved to calculate grit consumption. On day 13, 18, 21 and 22, one bird from each cage was killed with a cranial blow followed by a cervical dislocation. The birds’ gizzards were weighed full and empty, and gizzard content was immediately frozen. Small intestines were also dissected out and immediately frozen. The entire crop was only dissected out on day 20 and 21. On day 18, the birds got access to a diet consisting of 15% whole wheat and 85% starter feed, and were given 1 gram grit/bird on day 18, 19 and 20. On day 21 and 22 the birds were starved for 10 hours before getting access to feed again to investigate passage rate. Excreta were collected and pooled together for day 5-11, 11-13, 13-18 and 18-21. Weight gain and feed consumption were also registered for these periods. Particle distribution of faeces and grit recovered in faeces were calculated for the different collection periods. For all the dissections days, grit retention in gizzard and particle size distribution of grit in retained in gizzard were calculated. This master thesis focused on the granite treatment. There were found no significant effect of granite grit compared to the control on any performance parameters. There were significant differences between granite passage and distribution in the digestive tract other grit treatments. A significantly higher amount of granite were retained in the gizzard compared to the other treatments. There were no significant differences on gizzard characteristics between the granite treatment and control, except for a higher empty gizzard weight at day 13. Overall, the conclusion were that amount of given granite grit did not have any significant effects on broiler performance or gizzard development in this study. Granite did neither improve nor impair performance or gizzard development in broiler chickens.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectGritnb_NO
dc.subjectGranitenb_NO
dc.subjectPerformancenb_NO
dc.subjectRetentionnb_NO
dc.subjectGizzard developmentnb_NO
dc.subjectParticle sizenb_NO
dc.titleThe effect of granite grit on broiler chickens performance and gizzard developmentnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Animal feeding: 918nb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record